สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายอนุภัทร  ไชยจักร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชรี  คงเพชร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กชายสรศักดิ์  ยุบลรัตน์
 
1. นางพนมพร  ธีระจารุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปารวี  ปะหนัน
2. เด็กหญิงพัชรภา  สุขศรีเมือง
3. เด็กหญิงวรรณษา  เภาศรี
 
1. นางฟ้า  ทองตัน
2. นางพนมพร  ธีระจารุวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 29 1. เด็กชายธนโชติ  แซ่หลิม
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เจือเงิน
 
1. นางสาวจรัสศรี  ฤทธิโชติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.89 เงิน 24 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมทอง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ยุบลรัตน์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ฤทธิโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 -    
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงพิงค์กี้  บุตรพรม
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวราพร  เหมราช
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปานวาส  หอมทอง
2. เด็กชายอนุชา  เหมราช
3. เด็กหญิงอมราพร  บุญแต่ง
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา  คงเกื้อ
2. เด็กหญิงปพาดา  บุตรพรม
3. เด็กชายปิติกร  พรหมแสน
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไตเติ้ล  ครุฑนาค
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารียา  ฤทธิ์รักษา
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมทอง
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 22 1. เด็กชายธนภัทร  เมืองเยาว์
2. เด็กชายพงศกร  คำคูณ
3. เด็กชายพัชรพล  หวังดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ
2. นางขัตติยา  ยุคุณธร
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มุขแก้ว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โชติดาว
3. เด็กหญิงปรารถนา  มะหนิ๊
 
1. นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ
2. นางขัตติยา  ยุคุณธร