สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทร์ณิชา  อิสลาม
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เนาวพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ์  ชนะการ
2. เด็กหญิงณัฐนิช  ปิยะวิริยะกุล
3. เด็กหญิงนัฐริกานต์  มาศโอสถ
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
2. นางสาวสุพรรณวดี  จันทร์ส่งแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะศิลา
2. เด็กชายพุทธพิชัย  ชัยศรี
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธพิชัย  ชัยศรี
2. เด็กชายภารดร  วารี
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตชณ  หุ่นเก่า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อธินาม
 
1. นางสาวจาริญา  ไข่คล้าย
2. นางสาวศิริรัตน์  อวยพร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฌาคริสต์  คงวุ่น
2. เด็กชายณัชพล  คีรีนารถ
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ  เป็นมิตร
4. เด็กชายมนัส  สมานกิจ
5. เด็กหญิงอรอุษา  มะลิวัลย์
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จันทนู
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงศราพร  สมุทบาล
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุวาจา
2. เด็กหญิงปณัดดา  คล่องทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ส้มไทย
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  จำปาทอง
2. เด็กชายอชิระ  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงอนันธิตา  คนึงคิด
 
1. นายกฤตยา  ชูเจริญ
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรลยา  เขียวจี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ทองดียิ่ง
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  พันกาแด
 
1. นายกฤตยา  ชูเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรีดา  ยุทธกาศ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ผามะณี
3. เด็กหญิงศยามล  พันธ์วงค์นา
 
1. นางสาวภัทรีญา  ปิยะพันธุ์
2. นางสาวพรพิมล  พิพัฒน์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายทัศนัย  มะดาโอะ
2. เด็กชายรัฐชานนท์  เป็นมิตรธารากุล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กล้าศึก
 
1. นางสาวพักตร์พิมล  พลรักษ์
2. นางสาวภิรดา  จิตชำนาญ