สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72.98 เงิน 28 1. เด็กชายวิรัช  เหมกาศ
 
1. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงศิริกร  พัดจันทร์หอม
 
1. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมนภา  ชัยราม
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรประภา  ยาครัน
2. เด็กหญิงวรรณจันทร์  ไพรหงษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ  ปลีทอง
 
1. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
2. นางสาวรุ่งฤดี  เนาวพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิวพร  อรรถบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสบาย
 
1. นายวสันต์  เหาะแอ
2. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  หาญทะเล
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จุลลัง
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
2. นางสาววาฟาอ์  ดอเล๊าะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกนก  สวยสะอาด
2. เด็กหญิงดรุณี  สิงทอง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะศิลา
 
1. นางสาวสุพรรณวดี  จันทร์ส่งแสง
2. นายบรรจง  หนูไชยา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒ  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายไกรวิทย์  มากนวล
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก่นเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  รัตนะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุวาจา
2. เด็กหญิงไอริณ  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ส้มไทย
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ