สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิกานต์  สวยสะอาด
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  แจ่มแสง
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวดล  ธนูศิลป์
2. เด็กชายริสกี  มานพ
 
1. นางสาวนูรยีฮัน  มะดีเย๊าะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มิ่งพิจารย์
2. เด็กชายหัสดิล  หนูลิเต๊ะ
 
1. นางสาวนูรยีฮัน  มะดีเย๊าะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐชนน  บุตษบงค์
2. เด็กหญิงอนุชษรา  บุตรช่วย
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. นางสาวสุภักศรี  สี่เหลี่ยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65.28 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐพล  ทองคีรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวิละ
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. นางสาวสุภักศรี  สี่เหลี่ยม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรเจต  จันทร์ทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริษา  พรหมรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ