สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาติกุล
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  กาลกัญจะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐกร  บุตษบงค์
 
1. นางสาวกมลเนตร  กายพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์สนิท
 
1. นางวิภาวดี  เอี๋ยวสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 52.47 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จันทนู
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เนาวพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายปิติศักดิ์  ไตรย์รงค์
 
1. นางสาวอัสราณี  อูมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวเปรมจิต  พานนูน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีแจ้ง
 
1. นางสาวอัสราณี  อูมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  มาศโอสถ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นวลแก้ว
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอริษา  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงอารียา  สีสุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
2. นายนพพล  ศิริกุลพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฌาคริสต์  คงวุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจารุวัตร  มิ่งพิจารย์
2. เด็กชายชารีฟ  พันธ์ทิพย์
3. เด็กหญิงปรียา  ตันนุเคราะห์
4. เด็กหญิงรสรินทร์  พูดเพราะ
5. เด็กชายอภิรักษ์  ยาติกุล
6. เด็กชายอาทิพนธ์  ชูมาก
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. นายจเร  รักนิ่ม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 42.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ตุหรัน
2. เด็กชายวรรณะ  เกษสุกล
3. เด็กชายศิรชัย  ตันสม
4. เด็กชายหฤษฎ์  ลาดน้ำเที่ยง
5. เด็กชายอภิรักษ์  ปาทาน
6. เด็กชายโชคจิรวัฒน์  คลังข้อง
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ