สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาติกุล
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  กาลกัญจะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72.98 เงิน 28 1. เด็กชายวิรัช  เหมกาศ
 
1. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิกานต์  สวยสะอาด
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 46.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐกร  บุตษบงค์
 
1. นางสาวกมลเนตร  กายพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงศิริกร  พัดจันทร์หอม
 
1. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  แจ่มแสง
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทร์ณิชา  อิสลาม
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เนาวพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์สนิท
 
1. นางวิภาวดี  เอี๋ยวสกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 52.47 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จันทนู
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เนาวพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมนภา  ชัยราม
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรประภา  ยาครัน
2. เด็กหญิงวรรณจันทร์  ไพรหงษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ  ปลีทอง
 
1. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
2. นางสาวรุ่งฤดี  เนาวพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิวพร  อรรถบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสบาย
 
1. นายวสันต์  เหาะแอ
2. นางจันทิมา  ชัยภิบาล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  หาญทะเล
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จุลลัง
 
1. นางสาววิจิตรา  ดำชุม
2. นางสาววาฟาอ์  ดอเล๊าะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายปิติศักดิ์  ไตรย์รงค์
 
1. นางสาวอัสราณี  อูมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสาวเปรมจิต  พานนูน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีแจ้ง
 
1. นางสาวอัสราณี  อูมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  มาศโอสถ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นวลแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ์  ชนะการ
2. เด็กหญิงณัฐนิช  ปิยะวิริยะกุล
3. เด็กหญิงนัฐริกานต์  มาศโอสถ
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
2. นางสาวสุพรรณวดี  จันทร์ส่งแสง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 -    
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกนก  สวยสะอาด
2. เด็กหญิงดรุณี  สิงทอง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะศิลา
 
1. นางสาวสุพรรณวดี  จันทร์ส่งแสง
2. นายบรรจง  หนูไชยา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะศิลา
2. เด็กชายพุทธพิชัย  ชัยศรี
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจักษ์รินทร์  พรหมเดช
2. เด็กชายยูนุส  คงยศ
 
1. นางสาวสุกานดา  หลงศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวดล  ธนูศิลป์
2. เด็กชายริสกี  มานพ
 
1. นางสาวนูรยีฮัน  มะดีเย๊าะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มิ่งพิจารย์
2. เด็กชายหัสดิล  หนูลิเต๊ะ
 
1. นางสาวนูรยีฮัน  มะดีเย๊าะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธพิชัย  ชัยศรี
2. เด็กชายภารดร  วารี
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒ  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายไกรวิทย์  มากนวล
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61.67 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐชนน  บุตษบงค์
2. เด็กหญิงอนุชษรา  บุตรช่วย
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. นางสาวสุภักศรี  สี่เหลี่ยม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65.28 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐพล  ทองคีรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวิละ
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. นางสาวสุภักศรี  สี่เหลี่ยม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตชณ  หุ่นเก่า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อธินาม
 
1. นางสาวจาริญา  ไข่คล้าย
2. นางสาวศิริรัตน์  อวยพร
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอริษา  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงอารียา  สีสุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
2. นายนพพล  ศิริกุลพิทักษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฌาคริสต์  คงวุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก่นเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  รัตนะ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอชิระ  นิ่มนวล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  รัตนะ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรเจต  จันทร์ทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริษา  พรหมรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องกานต์  ชูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฌาคริสต์  คงวุ่น
2. เด็กชายณัชพล  คีรีนารถ
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ  เป็นมิตร
4. เด็กชายมนัส  สมานกิจ
5. เด็กหญิงอรอุษา  มะลิวัลย์
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จันทนู
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสบาย
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงศราพร  สมุทบาล
 
1. นายสหรัฐ  ทองสกุล
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจารุวัตร  มิ่งพิจารย์
2. เด็กชายชารีฟ  พันธ์ทิพย์
3. เด็กหญิงปรียา  ตันนุเคราะห์
4. เด็กหญิงรสรินทร์  พูดเพราะ
5. เด็กชายอภิรักษ์  ยาติกุล
6. เด็กชายอาทิพนธ์  ชูมาก
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. นายจเร  รักนิ่ม
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 42.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ตุหรัน
2. เด็กชายวรรณะ  เกษสุกล
3. เด็กชายศิรชัย  ตันสม
4. เด็กชายหฤษฎ์  ลาดน้ำเที่ยง
5. เด็กชายอภิรักษ์  ปาทาน
6. เด็กชายโชคจิรวัฒน์  คลังข้อง
 
1. นายมานิจ  ชาวเหนือ
2. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุวาจา
2. เด็กหญิงไอริณ  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ส้มไทย
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุวาจา
2. เด็กหญิงปณัดดา  คล่องทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ส้มไทย
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  จำปาทอง
2. เด็กชายอชิระ  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงอนันธิตา  คนึงคิด
 
1. นายกฤตยา  ชูเจริญ
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรลยา  เขียวจี
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ทองดียิ่ง
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  พันกาแด
 
1. นายกฤตยา  ชูเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูรีดา  ยุทธกาศ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ผามะณี
3. เด็กหญิงศยามล  พันธ์วงค์นา
 
1. นางสาวภัทรีญา  ปิยะพันธุ์
2. นางสาวพรพิมล  พิพัฒน์
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายทัศนัย  มะดาโอะ
2. เด็กชายรัฐชานนท์  เป็นมิตรธารากุล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กล้าศึก
 
1. นางสาวพักตร์พิมล  พลรักษ์
2. นางสาวภิรดา  จิตชำนาญ