สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายอนันต์  สาระวารี
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัมมิล  คงบุตร
2. เด็กหญิงซากียะห์  โละหะลู
3. เด็กหญิงรัฐนัน  ดำเชื้อ
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวอริยา  อุดมศรี
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอ็มยูเด็น
2. เด็กชายอัครพล  หลาวหล้าง
3. เด็กหญิงแก้วกัลญา  กิ่งเกาะยาว
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายแวยะห์   เจ๊ะซอ
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาวฟุ  จึ่งลู
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ศรีขวัญ
3. เด็กชายอานนท์  สมทรง
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายพิชัยยุทธ  พรมสมบัติ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสนีม  เวาะกา
2. เด็กหญิงนุูรัยนี  ยุคุณธร
3. เด็กหญิงมุธิตา  สาลิกา
 
1. นายสมโภช  ทองสัมฤทธิ์
2. นายโยธิน  อุปลา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กชายซากิบ  อาดำ
2. เด็กหญิงอมิตตา  โต๊ะชื่นดี
3. เด็กชายไชอา  อยู่รอง
 
1. นางสุวภัทร  ไชยชาญ
2. นางซาอีเราะ  สามารถ