สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73.64 เงิน 27 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   รักแก้ว
 
1. นางซาอีเราะ  สามารถ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงซาลีม๊ะ  อาดำ
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ
2. เด็กหญิงนิธิศา  เป็นสุข
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวแวยะห์  เจ๊ะซอ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุคุณธร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงอพิดสรา  ทิมทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวแวยะห์  เจ๊ะซอ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟาติน  หวังสะแล่ะห์
2. เด็กหญิงเขมิกา    เหมสงวน
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม