สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอัยริษา  แก้วลิพอล
 
1. นางสาวสุทินยา  ประทีป ณ ถลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงแก้วกัลญา  กิ่งเกาะยาว
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  วงศา
2. เด็กหญิงนัสนีม  ปานดำ
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม