สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73.64 เงิน 27 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   รักแก้ว
 
1. นางซาอีเราะ  สามารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอัยริษา  แก้วลิพอล
 
1. นางสาวสุทินยา  ประทีป ณ ถลาง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงแก้วกัลญา  กิ่งเกาะยาว
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายอาทิตย์  การะเกต
2. เด็กชายอาบูอูบัยดะห์  สาลิกา
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายจตุพล  ทรัพย์ไพรวัลย์
2. เด็กชายชัยธวัช  แซ่เฮ้ง
 
1. นายโยธิน  อุปลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายอนันต์  สาระวารี
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงรอกีอะห์  อาดำ
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงซาลีม๊ะ  อาดำ
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิชาฎา  คะหะปะนะ
2. เด็กหญิงนิธิศา  เป็นสุข
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวแวยะห์  เจ๊ะซอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัญภัทร  กิ่งเกาะยาว
2. เด็กหญิงลีอา  อยู่รอง
3. เด็กหญิงวัชรี  คึมยราช
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวอริยา  อุดมศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุคุณธร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงอพิดสรา  ทิมทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวแวยะห์  เจ๊ะซอ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนุสอัยนี  ถนอมไถ
2. เด็กหญิงลาอัยบะห์  ยุคุณธร
3. เด็กหญิงอภิชญา  วิทเวทย์
 
1. นางสาวรัตนากร  สมสุข
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟาติน  หวังสะแล่ะห์
2. เด็กหญิงเขมิกา    เหมสงวน
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  วงศา
2. เด็กหญิงนัสนีม  ปานดำ
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทรภร  ข่วงทิพย์
2. เด็กหญิงอินทิพร  นาดอน
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัมมิล  คงบุตร
2. เด็กหญิงซากียะห์  โละหะลู
3. เด็กหญิงรัฐนัน  ดำเชื้อ
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวอริยา  อุดมศรี
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอ็มยูเด็น
2. เด็กชายอัครพล  หลาวหล้าง
3. เด็กหญิงแก้วกัลญา  กิ่งเกาะยาว
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายแวยะห์   เจ๊ะซอ
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาวฟุ  จึ่งลู
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ศรีขวัญ
3. เด็กชายอานนท์  สมทรง
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายพิชัยยุทธ  พรมสมบัติ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสนีม  เวาะกา
2. เด็กหญิงนุูรัยนี  ยุคุณธร
3. เด็กหญิงมุธิตา  สาลิกา
 
1. นายสมโภช  ทองสัมฤทธิ์
2. นายโยธิน  อุปลา
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 7 1. เด็กชายซากิบ  อาดำ
2. เด็กหญิงอมิตตา  โต๊ะชื่นดี
3. เด็กชายไชอา  อยู่รอง
 
1. นางสุวภัทร  ไชยชาญ
2. นางซาอีเราะ  สามารถ
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนาบีละห์  และซัน
2. เด็กหญิงนิชานันท์  วงศา
3. เด็กหญิงวานีตา  ยุคุณธร
 
1. นางสุวภัทร  ไชยชาญ
2. นางซาอีเราะ  สามารถ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงซุลกอรนัยย์  คุ้มบ้าน
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ