สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ทรัพย์วิริยะกุล
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขุนทองจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  เวชยันต์วุฒิ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล
3. เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส
 
1. นางศุภลักษณ์  สวนจันทร์
2. นางสาวธนัญญา  เพชรอนันต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงวณิชา  เอียบทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  ยอดจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.9 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัชชญา  อุดมกิระทักษ์
2. เด็กชายดุษฎีพัชร  ฟองศรีสิน
 
1. นางสาวศุภนิจ  ระฆังทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันทวีวงศ์
2. เด็กชายศักดิธัช  เมฆใหญ่
 
1. นางสาวศุภนิจ  ระฆังทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหยกนภัส   สถิตมโนธรรม
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.98 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิชญา   อนันทวรรณ
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมันต์   เจริญไพศาลถาวร
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงร้อยแก้ว   โรจน์บุญถึง
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทนัญญา  จะทอ
 
1. นางสาวสมจิต  พิเศษสาทร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาบริเอเล่  ซาวัตตา
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิริอนันต์
 
1. นางสาวฆอไซปะห์  บินกือจิ