สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น
2. เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง
3. เด็กหญิงนาเดีย  พรหมอยู่
 
1. นางสาวกานดา  มากใหม่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ
 
1. นางสาวพรพิมล  บุตรฉิ้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กาลจักร
2. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
3. เด็กชายพัสกร  แก้วอำไพ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  พลเดช
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงกิรณา  ตันตาภีรติบวร
2. เด็กหญิงนัชชา  บูรณถาวรสม
3. เด็กหญิงปวีณธิดา  สายเพชรสันติ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วน้อย
2. นางเบญจวรณ  ธิมา