สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพัชร์ไพลิน  พงศ์พานิช
 
1. นางสาวรัฐฟ้า  คณาเดิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขุนทองจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.15 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชนิสรา  บวรธนหิรัณย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลเนียม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดารีน่า  ชาบาช๊อว่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จันทร์ส่งแสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  อนันทวรรณ
 
1. นางสาววรรนิดา  ชลสินธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันทวีวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา   หลี่สุขนิรันด์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลเนียม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล
2. เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล
 
1. นางสาวธนัญญา  เพชรอนันต์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจามิณทร์  ฟรีดริชส์
2. เด็กชายเพชร  ขจรจบ
 
1. นางสาวปาจรีย์  เอื้อสุนทร
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ตัณฑเวส
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อิ่วสกุล
3. เด็กหญิงสิริธาร   ธารสิริโรจน์
 
1. นางเบญจวรณ  ธิมา
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วน้อย