สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพัชร์ไพลิน  พงศ์พานิช
 
1. นางสาวรัฐฟ้า  คณาเดิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์สุ  สุระประเสริฐภา
 
1. นางสาววรรนิดา  ชลสินธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤชกร  ตันโชติกุล
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขุนทองจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ทรัพย์วิริยะกุล
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขุนทองจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงลิซ่า  ประสารการ
 
1. นางสาวประพิศ  จงถนอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายรัตถวิชญ์  ฮอฟเกร็น
 
1. นายเกรียงไกร  ตาแปง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.15 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชนิสรา  บวรธนหิรัณย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลเนียม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวุฒิ  คำแก่น
2. เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง
3. เด็กหญิงนาเดีย  พรหมอยู่
 
1. นางสาวกานดา  มากใหม่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดารีน่า  ชาบาช๊อว่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จันทร์ส่งแสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  อนันทวรรณ
 
1. นางสาววรรนิดา  ชลสินธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันทวีวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา   หลี่สุขนิรันด์
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลเนียม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายยศพัทธ์  เอกวานิช
 
1. นางสาวพรพิมล  บุตรฉิ้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ
 
1. นางสาวพรพิมล  บุตรฉิ้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเฟเดริโก  วายาโน
 
1. นางสาวคณิศร  เลี่ยนกิ้ม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงค์
 
1. นางสาวคณิศร  เลี่ยนกิ้ม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กาลจักร
2. เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์
3. เด็กชายพัสกร  แก้วอำไพ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  พลเดช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร  เวชยันต์วุฒิ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล
3. เด็กหญิงเรืองระวี  พีรดนย์โกเศส
 
1. นางศุภลักษณ์  สวนจันทร์
2. นางสาวธนัญญา  เพชรอนันต์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล
2. เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล
 
1. นางสาวธนัญญา  เพชรอนันต์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจามิณทร์  ฟรีดริชส์
2. เด็กชายเพชร  ขจรจบ
 
1. นางสาวปาจรีย์  เอื้อสุนทร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สุนทรรังสรรค์
 
1. นางสาวญาณินทร  ชูติรัมย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงวณิชา  เอียบทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  ยอดจันทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.9 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัชชญา  อุดมกิระทักษ์
2. เด็กชายดุษฎีพัชร  ฟองศรีสิน
 
1. นางสาวศุภนิจ  ระฆังทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตันทวีวงศ์
2. เด็กชายศักดิธัช  เมฆใหญ่
 
1. นางสาวศุภนิจ  ระฆังทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหยกนภัส   สถิตมโนธรรม
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.98 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิชญา   อนันทวรรณ
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมันต์   เจริญไพศาลถาวร
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงร้อยแก้ว   โรจน์บุญถึง
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทนัญญา  จะทอ
 
1. นางสาวสมจิต  พิเศษสาทร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาบริเอเล่  ซาวัตตา
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  พิศาลย์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิริอนันต์
 
1. นางสาวฆอไซปะห์  บินกือจิ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันทวีวงศ์
2. เด็กหญิงวรปรียา  ไชยรา
3. เด็กหญิงวรินทร  ใสสุทธิกุล
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ไชยรา
5. เด็กชายสิทรา  แซ่หล่อ
6. เด็กชายเพชร  ขจรจบ
 
1. นางสาวยุวดี  พรมพินิต
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงขวัญมุก  ตัณฑเวส
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อิ่วสกุล
3. เด็กหญิงสิริธาร   ธารสิริโรจน์
 
1. นางเบญจวรณ  ธิมา
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วน้อย
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงกิรณา  ตันตาภีรติบวร
2. เด็กหญิงนัชชา  บูรณถาวรสม
3. เด็กหญิงปวีณธิดา  สายเพชรสันติ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วน้อย
2. นางเบญจวรณ  ธิมา