สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรัมภา  เกริกฤทธิ์
 
1. นางกมลชนก  สีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.64 ทอง 6 1. เด็กหญิงเอื้อ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทรธนน  ผจญภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีประเสริฐทรัพย์
 
1. นางบุปผา  มุงคำภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานตี  เถาวัลย์
 
1. นางนิตยา  ปิ่นเทศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ลือสกุล
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรเกิด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต
2. เด็กหญิงพัทธนนท์  ทองแวว
3. เด็กหญิงศุภานัน  ขันติพงษ์
 
1. นางกมลชนก  สีแก้ว
2. นางศิรินารี  ศรีรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชอง คิว แฮ  รอดสวัสดิ์
2. เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด
 
1. นางสาวภัทรธนน  ผจญภัย
2. นางสาวณัฏฐา  กิสลัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  หนูุบุญ
2. เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี  อามะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์
 
1. นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ
2. เด็กหญิงธีมาพร   สุดตะเมือง
3. เด็กชายธีรติ  ชมบุญ
 
1. นางสาววรรณิศา  สมจิตต์
2. นางจันทนา  หิรัญจรัสพิวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
2. เด็กหญิงบุญภา   สุขาภิรมย์
3. เด็กหญิงโซไรดา  นันท์คณานนท์
 
1. นางกัญญาณี  มะลิชู
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงบำรุง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  คุรุรัฐนันท์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวถิราภรณ์  มณีพรหม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปูชิกา  ฟูสันติ
2. เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต
 
1. นางสาวสิริญญา  ม่าเหล็ม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง
2. เด็กหญิงณฐพร  เพ็ชร์มุข
3. เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ลิ่มสกุล
5. เด็กหญิงวรัชยา  วิชยานุรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว
2. นางสาวสุพรรนิภา  ดาวเรือง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล
3. เด็กชายศิริศักดิ์  สังข์ศิลป์ชัย
4. เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญกิจ
5. เด็กหญิงสุวรา  จันทรมโรภาส
 
1. นางสาวสุพรรนิภา  ดาวเรือง
2. นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเอียด
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สายสุวรรณ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุวิมล  ปานมี
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สายสุวรรณ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงฉันท์รัฐ  มากแก้ว
2. เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  แดงขาว
2. นางสุภาวดี  ศรีหล้า
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนท์  เริ่มดำริห์
2. เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองคำ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จุลพงศ์
5. เด็กหญิงพชรกมล  ปุญญากรวิวัฒน์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ณ นคร
7. เด็กหญิงภัคนันท์  หอมหวล
8. เด็กชายรัชพล  วรธงไชย
9. เด็กหญิงวรัชยา  พูนทอง
10. เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา
2. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
3. นายอภิวัฒน์  พูลกสิกร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น
 
1. นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร   งามขจรกุลกิจ
 
1. นางสาวพิชชานันธุ์  ถิ่นเกาะยาว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงภูรินทรา  พุฒแก้ว
 
1. นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง
2. เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา
 
1. นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงพศิณี  สิริพรรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงรวิสรา  โสฬส
 
1. นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์
2. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร
2. เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์
3. เด็กหญิงเมธาวดี  เอียดอ้น
 
1. นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์
2. นางสาวเสาวกุล  ป้องทองหลาง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ
 
1. นางอรอุมา  ทับไทร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ประกิต
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.64 ทอง 6 1. เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรเกิด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญกานต์  บุญยขจร
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพรจิตร
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรสิทธิกวิน
3. เด็กชายกฤษดา  ราชานาค
4. เด็กหญิงณิชชา  เลี่ยวสกุล
5. เด็กชายพชร  โชคเกื้อ
6. เด็กชายภคิน  สุวรรณรัฐภูมิ
7. เด็กชายภูดิศ  เสียงซ่วน
8. เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี
9. เด็กหญิงสรัสวดี   เจริญศรี
10. เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร
 
1. นางอรอุมา  ทับไทร
2. นางโสภา  ภัทรชุติกุล
3. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง
2. เด็กหญิงปราง  พงศ์ไพร
3. เด็กหญิงสุณัฏฐา   บุญละออ
4. เด็กหญิงสุภิสรา  สวนยา
5. เด็กหญิงสุรภา  ภัฎปฏิเวธ
6. เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม
 
1. นางโสภา  ภัทรชุติกุล
2. นางอรอุมา  ทับไทร
3. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยมณทน์  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงจัสมิน  มุกดา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสุวรรณ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร
6. เด็กหญิงพรลภัส  สุวรรณเดช
7. เด็กหญิงวรัมพร  รอดเนียม
8. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วมา
9. เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
2. นางอรอุมา  ทับไทร
3. นางโสภา  ภัทรชุติกุล
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์
2. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  ตันสกุล
2. เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู
3. เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี
4. เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ
7. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม
8. เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล
9. เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
10. เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
2. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
3. นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร
2. เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ
3. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ
 
1. นางสาวณัฏฐา  กิสลัย
2. นางกรรณิกา  วิวรรธน์โภคิน
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงศกลรัตน์   สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย
 
1. นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด
2. นางสาวบงกชธร  เตชะภัททวรกุล
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชอเช  คอนเนอร์ ควอตี้
2. เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภา   สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นายลาภทวี  ลีลาทิวานนท์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
2. เด็กหญิงอัญชิสา   สินชลสิทธิ์
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสุภมาส  รักษาเขตร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี
2. เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสุภมาส  รักษาเขตร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ
2. เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ล่องจ้า
 
1. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
2. นายปัณณธร  ละม้าย
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลีลาวิทยานนท์
2. เด็กหญิงปุณณภา  เต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงอริสรา   สาคร
 
1. นางบุปผา  มุงคำภา
2. นางจรวยพร  สมหวัง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  พุฒแก้ว
2. เด็กหญิงพนารัตน์  สร้างลิ้ม
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  จิตรว่องไว
 
1. นางบุปผา  มุงคำภา
2. นางจรวยพร  สมหวัง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานถาวร
2. เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท
3. เด็กชายเทพศักดิ์  อุดม
 
1. นางสาวโชติมา  จำปาทอง
2. นางผ่องศรี  ตันติวิท
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  พรมมะลิ
2. เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนันทิยา  ชลกิจ
2. นางสาวสุธิรา  บุญยะวัตร
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนนเชษฎ์  อบแสงทอง
2. เด็กหญิงพรชนก  สืบสิน
3. เด็กหญิงสุรพิชญ์  พุฒิสันติกุล
 
1. นางวิชชุตา  ประกอบแสง
2. นางสาวรุ่งนภา  ลังกาวีเขต