สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายธีภพ  สกุลแพทย์
 
1. นางสาวขวัญตา   ศรีวิรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตธิชา  วิมาณ
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ประกิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงปราง  พงศ์ไพร
2. เด็กหญิงมัทนา  วิสาละ
 
1. นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร
2. นางสาวสุพรรณี  ทองอยู่
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรภัทร   ภูริภัทรพันธุ์
 
1. นางสุภาวดี  ศรีหล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ
2. เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย
 
1. นางกัสมีนี  ดุมลักษณ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล
2. เด็กหญิงปวราวดี  หวันตะหา
 
1. นายวันใหม่  คงทองคำ
2. นายอนุรัตน์  รักษ์วงค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุบลกาญจน์  ราษฎร์ธนารักษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงดากานดา  พิมาน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงแก้ว
 
1. นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สังสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72.31 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ
 
1. นางอรอุมา  ทับไทร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติกวิน  นาวีทัน
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพรจิตร
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
2. เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจ๊ะมะ
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานันท์
2. นางสุภมาส  รักษาเขตร