สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพริริสา  นุ่นทอง
 
1. นางพรทิพย์  เดชะเสน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลทอง
 
1. นางสาวสุพิชญา  อังคะมาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจัสมิน อลิชา   เธอะเซร่า
2. เด็กหญิงธนัชพร  วังสพันธ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  อังคะมาตย์
2. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 37 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ธรรมธนภัทร
2. เด็กชายพศิน  สุวรรณรักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สิงห์มณี
 
1. นางสาวสาธกา  อธิศเมธากุล
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกื้อก่อบุญ