สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 35.98 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงภัทรียา  ทองใส
 
1. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลภพ  ติรัตนะประคม
 
1. นางสาวซูไฮนะ  อาลี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชยามร   อินทวงศ์
2. เด็กชายนาวิน  คงเดิม
 
1. นายอัฐพร  แซ่อุ้ย
2. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง