สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพริริสา  นุ่นทอง
 
1. นางพรทิพย์  เดชะเสน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85.31 ทอง 11 1. เด็กชายวิศรุต  ชูราช
 
1. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงอพิญญา   บุญกัณฑ์
 
1. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลทอง
 
1. นางสาวสุพิชญา  อังคะมาตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 35.98 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงภัทรียา  ทองใส
 
1. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟ้าใส  อภัยรัตน์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  คิดโปร่ง
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็งหนูดำ
 
1. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
2. นางสาวสุพิชญา  อังคะมาตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจัสมิน อลิชา   เธอะเซร่า
2. เด็กหญิงธนัชพร  วังสพันธ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  อังคะมาตย์
2. นางสาวชลทิพย์  พัฒนาสกุลวงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา
 
1. นางสาวซูไฮนะ  อาลี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตภณ  ตราหยก
 
1. นางสาวซูไฮนะ  อาลี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลภพ  ติรัตนะประคม
 
1. นางสาวซูไฮนะ  อาลี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์
 
1. นางสาวมนนิพา  ทองมณี
2. นางสาววิชุตา  ชูอ่อน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.11 เงิน 21 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์
2. เด็กชายสุภณัฐชัย  ปานอ่อน
 
1. นางสาวมาลินี  ทำศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนนทลี  ขวัญดี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนที  โอบอ้อม
2. เด็กชายภูมิรวี  เอียดแก้ว
 
1. นายวีรวัฒน์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรเพ็ญ  อภินันทน์ถิระ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยทวีทรัพย์
 
1. นายวัลลภ  ภิวันแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ชูราช
 
1. นายวัลลภ  ภิวันแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงเมจิกา  วุฒิมานพ
 
1. นายวัลลภ  ภิวันแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชวิศา  ปั้นสวย
2. เด็กหญิงตักทอง  สายสุวรรณ
3. เด็กชายศุภกร  ทองขาวบัว
 
1. นายวัลลภ  ภิวันแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรญาดา  ลือชาญ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ติตะปัญญา
3. เด็กหญิงปริม  ปรานวีระไพบูลย์
 
1. นายวัลลภ  ภิวันแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน
 
1. นายธีรวัฒน์  แซ่ตี่
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจจ้อง
 
1. นายธีรวัฒน์  แซ่ตี่
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงเกวลิน  เพ็ชรหึง
 
1. นายธีรวัฒน์  แซ่ตี่
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชยามร   อินทวงศ์
2. เด็กชายนาวิน  คงเดิม
 
1. นายอัฐพร  แซ่อุ้ย
2. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายณัฏฐพล  ทัยคง
2. เด็กชายธันวา  ช่วยทอง
 
1. นายอัฐพร  แซ่อุ้ย
2. นายอธิวัฒน์  อุ่นนวล
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กชายกฤติธี  พลสมัคร
2. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปิยะตันตระกูล
3. เด็กหญิงสมนธร  สุจริตชีววงศ์
 
1. นางสาวสุจัญญา  รอดสุด
2. นางสาวศรันยา  สาระวารี
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 37 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ธรรมธนภัทร
2. เด็กชายพศิน  สุวรรณรักษา
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สิงห์มณี
 
1. นางสาวสาธกา  อธิศเมธากุล
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกื้อก่อบุญ