สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.49 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกตุษราภรณ์  ตันติรัตตัญญู
 
1. นางวรรณา  สังขรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณิกา  บุญจันทรคง
2. เด็กหญิงปิ่นมุก  วัฒนดิลก
3. เด็กหญิงศมนวรรณ  ลิ้มฉุ้น
 
1. นางสาวพรรณิภา  สมันกิจ
2. นางพรรณิกา  อิ่มเนตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนินาถ  หิรัญ
2. เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชาพัชร  พงศ์พัฒนาคม
 
1. นางสาวจุฑาพร  คงหมุน
2. นางสาวกัญญาภัค  คีรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายนรินธร  บุรีรักษ์
2. เด็กชายนันทิวรรธน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  พวังคะพินธุ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เดชอารัญ
2. นางสาวธิดารัตน์  ย่องซื่อ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรภัสร์  เชตวรรณ์
 
1. นางนิสญาพร  ทองแป้น