สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐกฤต  สังขวรกุล
 
1. นางสาวกนกรดา  ศิริบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐกัณต์  กันภัย
 
1. นางสาวกาญจนา  มวลสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายราชภูมิ  งาแก้ว
 
1. นายวีรชาญ  ขวัญศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นิจเนตร
 
1. นางสาวเหมือนดาว  อ๋องสุทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายรชานนท์  งาแก้ว
 
1. นายวีรชาญ  ขวัญศรี