สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายเปรมณัช  สกุลชิต
 
1. นางจรีภรณ์  พงษ์จิตติกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  อ่อนละเอียด
 
1. นางจินดารัตน์  สีคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบิลกิต  เตียงน้อย
 
1. นางเพ็ญทิพย์  คีรีรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายสุมิตร  พิมพรรณ์
 
1. นางสุวรรณา  แซ่ขอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐกฤต  สังขวรกุล
 
1. นางสาวกนกรดา  ศิริบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.49 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกตุษราภรณ์  ตันติรัตตัญญู
 
1. นางวรรณา  สังขรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณิกา  บุญจันทรคง
2. เด็กหญิงปิ่นมุก  วัฒนดิลก
3. เด็กหญิงศมนวรรณ  ลิ้มฉุ้น
 
1. นางสาวพรรณิภา  สมันกิจ
2. นางพรรณิกา  อิ่มเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริประภา  จราฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุศิษฏา  ปะจันทบุตร
3. เด็กหญิงเอมิกา  วิจิตรจินดา
 
1. นางสาวฤดี  ดุลยธรรม
2. นางจรีภรณ์  พงษ์จิตติกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐกัณต์  กันภัย
 
1. นางสาวกาญจนา  มวลสกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายราชภูมิ  งาแก้ว
 
1. นายวีรชาญ  ขวัญศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นิจเนตร
 
1. นางสาวเหมือนดาว  อ๋องสุทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายรชานนท์  งาแก้ว
 
1. นายวีรชาญ  ขวัญศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนินาถ  หิรัญ
2. เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชาพัชร  พงศ์พัฒนาคม
 
1. นางสาวจุฑาพร  คงหมุน
2. นางสาวกัญญาภัค  คีรินทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายนรินธร  บุรีรักษ์
2. เด็กชายนันทิวรรธน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  พวังคะพินธุ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เดชอารัญ
2. นางสาวธิดารัตน์  ย่องซื่อ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  รัตนสุภา
 
1. นางเพ็ญจิตร  ดาบเงิน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธริสา  ดำนิ่ม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  พระพุทธ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69.17 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธัญพร  นิติพิทยา
2. เด็กชายภูริณัช  กาญจนะ
 
1. นางวรภา  ณ ลำพูน
2. นางสาวสุภาวดี  อรุณจิตต์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงบุษคริน  ปงลังกา
2. เด็กชายสรภัสร์  เชตวรรณ์
 
1. นางสาวอัมพรัตน์  แซ่ฉิ่น
2. นางอรษา  แก้วแดง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรนุช  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงปารมี  ธนฉายสวัสดิ์
 
1. นางวาสนา  เหมวิหค
2. นางสาวหทัยกาญจน์  รอดทุกข์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวันดา  สิงห์ฆาฬะ
 
1. นายลือชัย  เที่ยงอยู่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมป้อง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คงเมือง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็ชรหึง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ
3. เด็กหญิงสกนธ์วรรณ  สุริยะวงวัยวัฒน์
 
1. นายลือชัย  เที่ยงอยู่
2. นางสาวอมรรัตน์  คงเมือง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฐิตวัฒนวิจิตร
 
1. นายปิยะพงษ์  ใจซื่อ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ
 
1. นางนิสญาพร  ทองแป้น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรภัสร์  เชตวรรณ์
 
1. นางนิสญาพร  ทองแป้น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.64 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ
 
1. นางนิสญาพร  ทองแป้น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ
 
1. นางนิสญาพร  ทองแป้น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ
 
1. นางนิสญาพร  ทองแป้น
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  ชูจำ
 
1. MissZou  Xiaorui
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนินาถ  หิรัญ
2. เด็กหญิงปุญญดา  สุทธิมาลา
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงศ์จันทร์
 
1. นางอัมพร  ภู่สาย
2. นางสาวจิราวรรณ  เพชรรัตน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชุติเดช  บุณยธิติกุล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ราชาดี
 
1. นายเสริมศักดิ์  ตันสกุล
2. นางสาวปภัชญา  แนมไส
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงปวริศา  เลี่ยมรัตน์
3. เด็กชายฤทธิรงค์  ลีตะวัฒนกุล
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  หนักแน่น
2. นางสาวไพจิตร  ขาวดี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงณญาดา  สัจจารักษ์
2. เด็กหญิงปิ่ณปวีณ์  ทองขาวบัว
3. เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  หนักแน่น
2. นางสาวไพจิตร  ขาวดี
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กชายภาสกร  เนตรพลอย
2. เด็กชายภูผา  นวลแก้ว
3. เด็กชายศิวกร  ศรีอุทัย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  นันทานุรักษ์
2. นางสาวนงนุช  อรินพ่าย
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญนิชา  มั่นกิจ
2. เด็กชายติณณภพ  บัวศรี
3. เด็กหญิงทิพย์อาภา  สุทโธ
 
1. นางนิภา  ชนะศรี
2. นางสาวนงนุช  อรินพ่าย