สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.68 เงิน 24 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูริสิทธิ์โชค
 
1. นางสาวณิภัชชฎา  ขวัญนิมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม
 
1. นางสาวกิตตยาภรณ์  ศรีฟ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงธรรมพร  อัยรักษ์
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ทองสมพร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 70.65 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  อาทยะกุล