สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชีวาวิศิษฐ์
 
1. นางสาวณิภัชชฎา  ขวัญนิมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76.68 เงิน 24 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูริสิทธิ์โชค
 
1. นางสาวณิภัชชฎา  ขวัญนิมิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรียา  จิรพัฒนโสภณ
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ทองสมพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม
 
1. นางสาวกิตตยาภรณ์  ศรีฟ้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงธรรมพร  อัยรักษ์
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ทองสมพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธืดา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ชีพเหล็ก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลิเดีย  อเซโนวา
 
1. นางสาวกิติมา  อินทิแสง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนบดี  กุลวีระอารีย์
 
1. นางสาวกิติมา  อินทิแสง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีรพัชร์  จิรพัฒนโสภณ
 
1. นางสาวกิติมา  อินทิแสง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ชูกิจ
 
1. นางสาวกิติมา  อินทิแสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 70.65 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญ์ฤทัย  รักแต่งาม
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  อาทยะกุล