สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปภาดา  ลือเจียงคำ
 
1. นางสาวนกเล็ก  ไชยโย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรการต์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอฑิตยา  บุญเลิศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเกศกัญญา  เกตุอำไพ
 
1. นางสาวกาญจนา  อั้นทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอังคณาพร  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยา  วิชิตบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
2. เด็กชายชัชนันท์  จำสอง
 
1. นางสาวปุณยวี  ศรีเหมาะ
2. นางบุปผา  แสงศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิเดช
 
1. นางสาวอารีนา  เส็นสมมาตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.68 เงิน 8 1. เด็กหญิงแอนเดรีย  วรรณิสสร
 
1. นางสาวปพัชญา  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา