รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางวิทยา 1. เด็กชายภูรินทร์   เจือจันทร์
 
1. นายสมเจตน์  แก้วกอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงรัศมี  ทองสุข
 
1. นางสาวสุวรรณษา  รัตนบุรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงบิลกิต  เตียงน้อย
 
1. นางเพ็ญทิพย์  คีรีรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางวิทยา 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง
 
1. นางจินดา  พิมล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  แย้มชุมพร
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรศิริภัคร์  นาวีว่อง
 
1. นางกนกอร  ดาราศิต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
 
1. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงนิลณี  ทรัพย์มาก
 
1. นางยุพิน  รักสนิท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เต่อ
 
1. นางอุไร  บัวแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายปกรณ์  เชาวลิต
2. เด็กหญิงพัทธนนท์  ทองแวว
3. เด็กหญิงศุภานัน  ขันติพงษ์
 
1. นางกมลชนก  สีแก้ว
2. นางศิรินารี  ศรีรักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงนัสมีน  หมานมานะ
2. เด็กหญิงนิชติญา  ขาวดำ
3. เด็กหญิงเรศรินทร์   รื่นพิทักษ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  โกยสกุล
2. นายพิศาล  โอมณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เอมแสง
3. เด็กหญิงไพรรินทร์  ฟูเฟื่อง
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลผดุง
2. นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กหญิงชริดา  ดอนบุนทด
2. เด็กชายธนกร  รัตนบุรี
 
1. นางสาวมลลดา  ชลสินธุ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บุญญาสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา   หนูหมื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิสาชล  วิลัยพงศ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  รักปลอด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 1. เด็กหญิงปภาวลิน  วายุพา
 
1. นางสาวซูไฮนะ  อาลี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช
 
1. นายวิวัฒน์  ทองอินทร์โชติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  กวินกิจ
 
1. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายธนกร   แก้วสามสี
2. เด็กหญิงภัทรภร   มลทาเย็น
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ดาสันทัด
 
1. นางสาวนูรีน   นุกูล
2. นางพวงใจ   เชื้อญวน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กหญิงปภาวี  บุญสมร
2. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชแก้ว
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางสาวนูรีน  นุกูล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงกันติชา  ชิตชลธาร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ประมูลผล
3. เด็กหญิงอลิสรา  โอชารส
 
1. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
2. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิจิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ยัง
3. เด็กชายเอกราช  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุมจิตร์  จันทร์งาม
2. นางสาวเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายณัฐดนัย  หนูุบุญ
2. เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์
2. ว่าที่ร้อยตรีมะสุกรี  อามะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายอนุชา  พระจันทร์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุริพร  บุญเมือง
2. นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์
 
1. นางอำไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  วัฒนวงศ์อนันต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายกษิดิส  สกุลวงศ์
 
1. นางสาวสมจิตร์  จันทร์งาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล
2. เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี
3. เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง
 
1. นางสาวรัชฎา  รักตน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายสิทธิชัย  สมบูรณ์
2. เด็กชายอนิรุทธ์  เบญจมาศ
3. เด็กชายไกรสร  วิเชียรสาร
 
1. นางธุมวดี  สินยัง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล
2. เด็กหญิงบุญภา   สุขาภิรมย์
3. เด็กหญิงโซไรดา  นันท์คณานนท์
 
1. นางกัญญาณี  มะลิชู
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงบำรุง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  นิ่มนวล
3. เด็กชายอะฟันดี้  เชื้อสมัน
 
1. นางจรัสศรี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวฝาตีม๊ะ  มัจฉา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  อมรสถิตย์
2. เด็กชายปวรุตม์  โสมณวัตน์
3. เด็กชายออมสิน  จักรมานนท์
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
2. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กหญิงกฤษณะทิพย์  แสงคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หวังแนวกลาง
3. เด็กหญิงศิริประภารัตน์  เพ็ชร์ปล้อง
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นางสาวมณีนุช  เมืองแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงดาราวัน  จันทนู
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แย้มยิ่ง
 
1. นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา
2. นางสาวพรทิพย์  หนิยุหนุ๊
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีสุข
2. เด็กชายชนน  เกาทัณฑ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  เพ็งสกุล
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงปูชิกา  ฟูสันติ
2. เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต
 
1. นางสาวสิริญญา  ม่าเหล็ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทะศิลา
2. เด็กชายพุทธพิชัย  ชัยศรี
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายปฐวี  โสอุดร
2. เด็กชายสมภพ  ปานเมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  สุขแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชุมมัสยา
2. เด็กชายสรวิศ  นวลแก้ว
 
1. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายอนันต์  สาระวารี
 
1. นางสาวรอฮานา  มามะเร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. เด็กชายพุทธพิชัย  ชัยศรี
2. เด็กชายภารดร  วารี
 
1. นายบรรจง  หนูไชยา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทะสิม
2. เด็กชายธนวันต์  เพชรโสม
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาบำรุง
5. เด็กหญิงอรปรียา  คหาปนะ
 
1. นางจริยา  บุญเกิด
2. นางสาวชลธิชา  พรหมณะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง
2. เด็กหญิงณฐพร  เพ็ชร์มุข
3. เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ลิ่มสกุล
5. เด็กหญิงวรัชยา  วิชยานุรักษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว
2. นางสาวสุพรรนิภา  ดาวเรือง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงธรรญารักษ์  จิตรอักษร
2. เด็กหญิงนุจรี  ปิยะเดช
3. เด็กหญิงผกากรอง  ยาจาติ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ขานทอง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  ประสิทธิ์
2. นางจันทรา  ภิญญาเกษมโชค
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงนิฟาเรีย  หนักแน่น
2. เด็กหญิงพิชศ์ชยาภรณ์  ชนะสงคราม
3. เด็กชายภูดนัย  ไทยยิ่ง
4. เด็กชายรพีพัฒน์  เทพคุณ
5. เด็กชายศิวกร  สุขศรีนวน
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กชายธนกร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  พิสูจน์ผล
3. เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิริ
4. เด็กหญิงวีระยา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงศิรินธร  คลังแก้ว
 
1. นางสาวจรัมพร  สิทธิกาญจนกุล
2. นางสาวอมร  รอดเพ็ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1. เด็กหญิงชญามล  ติรนันท์มงคล
2. เด็กชายชุติพนธ์  มุรธาะัญลักษณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สมพรานนท์
4. เด็กชายวิญ  เกตุนิ่ม
5. เด็กหญิงสุชญา  เหี้ยมหาญ
 
1. นางชุติกาญจน์  มุรธาธัญลักษณ์
2. นางสิริกุล  ติรนันท์มงคล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งงาน
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายชัยกฤต  หีตคีรี
4. เด็กชายชัยเทพ  ตุ้ยศักดา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโสม
 
1. นายมูฮัมหมัด  สีตีเลาะ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไชยเสนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงคิม  ฮิมบัค
2. เด็กชายจตุรพร  ไชยมาต
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  มานะจิตต์
4. เด็กชายธัมร์นองรบ  บุญสร้าง
5. เด็กชายธีรศานต์  ชูสงค์
6. เด็กชายนนทภัทร  สายสิญจน์
7. เด็กหญิงน่านน้ำ คามิลลา  เกรโก้
8. เด็กชายวัชชิรพล  จริตงาม
9. เด็กชายศตวรรษ  หวานดี
10. เด็กชายสุรชัย  จันทัด
11. เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย
12. เด็กหญิงอริสรา  นึกชอบ
13. เด็กหญิงอลีนา  จิตนุรักษ์
14. เด็กหญิงโซมี  ลี
15. เด็กชายไกรคชา  สาโรชวงศ์
 
1. นางสาวสายพิณ  สนิทปู่
2. นางสาวสุดา  สร้อยทอง
3. นางสาวณภาภัช  นาครินทร์
4. นางอาฑิตยาธร  เกษตรกาลาม์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหลลิน
2. เด็กชายจิรายุ  ซ้วนเหว
3. เด็กชายชยพัทธ์  กะรนรักษ์
4. เด็กชายณัฐยศ  พึ่งคุ้ม
5. เด็กชายณัฐสุภา  หนูสม
6. เด็กชายตุลธนพัฒน์  สีสวย
7. เด็กชายธนัท  นิมาลา
8. เด็กชายธราเทพ  อาจทวีกุล
9. เด็กชายธิติพงศ์  จันทรสุวรรณ
10. เด็กชายธีธัช  ภูมิ
11. เด็กหญิงนนทพร  แสนมูล
12. เด็กชายพงศกร  ไชยเรือน
13. เด็กชายพงษ์เทพ  ศิริไสย์
14. เด็กหญิงพิมพิศา  นุ่นสังข์
15. เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยแป้น
16. เด็กชายวันวิสา  อ่วมสน
17. เด็กชายสุทธิราชร์  มวลสกุล
18. เด็กหญิงอัมราวดี  พวงศิริ
19. เด็กชายเทพณรินทร์  บลูเชอร์
20. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์  ดวงใจ
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายภานุพงศ์  จินะทอง
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
4. นายริดวาน  สะอิ
5. นายกีรติ  พรมนรา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงสาธิกา  รักรอด
 
1. นางสาวจิราวรรณ  แสงมณี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชูประดิษฐ์
 
1. นางสาวอินทุกานต์  วีระสุข จาง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงอัสมาวี  เด็นมาลัย
 
1. นางสาวสิริวิมล   ศิริพันธ์ุ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงณปภัช  เปรมปรีชากุล
2. เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายกฤติวัฒน์  จันต๊ะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ศานติธนสาร
2. นางสาวราตรี  เวชสาร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายณัฐพล  ทับทิม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  โชคเกื้อ
2. นางแก้วใจ  นวนอ่อน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายคุณานนท์  เริ่มดำริห์
2. เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองคำ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จุลพงศ์
5. เด็กหญิงพชรกมล  ปุญญากรวิวัฒน์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ณ นคร
7. เด็กหญิงภัคนันท์  หอมหวล
8. เด็กชายรัชพล  วรธงไชย
9. เด็กหญิงวรัชยา  พูนทอง
10. เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา
2. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
3. นายอภิวัฒน์  พูลกสิกร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงจักรีพร  สุทธิชาติ
2. นางสาวธิดาวรรณ  แก้วกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  สถิ่น
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นิลละคา
5. เด็กหญิงปภาดา  พึ่งแรง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
7. นางสาวมนัสชนก  บุญภิมุข
8. เด็กหญิงมัทนียา  แก้วสีงาม
9. เด็กหญิงลักษิกา  สินศิริ
10. เด็กหญิงวาสินี  บุญสวน
11. เด็กหญิงวิสุดา  รักประชา
12. นางสาววีรวรรณ  นกดา
13. เด็กชายศรันย์ภัทร  เชื้อเมืองพาน
14. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณ
15. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นายดัสนัย  ดำมี
3. นายภานุพงษ์  ชูเพ็ง
4. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง
2. เด็กหญิงกุลปริยา  เอี๋ยวศิริ
3. เด็กหญิงขวัญกมล  นบนอบ
4. เด็กหญิงชญาชน  ชูรอด
5. เด็กชายชิตวัน  เป็นสุข
6. เด็กหญิงธัญชนก  เยาดำ
7. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ
8. เด็กหญิงพรสินี  ปรโฆษิต
9. เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล
10. เด็กหญิงรวงข้าว  มาลาทอง
11. เด็กหญิงราธา  เพชรสุวรรณ
12. เด็กหญิงวรณัน  ตันนินิตรกุล
13. เด็กชายวรวิช  ชัยภักดิ์
14. เด็กหญิงวิภาวดี  มิ่งทองคำ
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวสด
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิตรนุช  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงปารมี  ธนฉายสวัสดิ์
 
1. นางวาสนา  เหมวิหค
2. นางสาวหทัยกาญจน์  รอดทุกข์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงปพิชญา  ช่วยเกิด
2. เด็กชายสุเมธ  คุ้มบ้าน
 
1. นายจักรพงษ์  ผกาวรรณ
2. นายกิตติพงษ์  แก้วไทย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงสลิล  ตั้งฟุ้งเกียรติ
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น
 
1. นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  วาดงูเหลือม
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กชายอภิชิต  สุจริตธรรม
 
1. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงดาววดี  ธรรมกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กชายไตรภพ  มินิชิต
 
1. นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจำปา 1. เด็กหญิงพิชชา  พาที
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จงรักษ์
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ลำยอง
2. เด็กชายภัทรนนท์  อาจหาญ
 
1. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
2. นายอัมดี  เจะหะ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชัชดาพร  ทองบุญ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  พิมพา
 
1. นางสาวภนิธ  เหมรัชณ์
2. นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงชนาพร  ฮ่องสกุล
 
1. นายธีรพร  นิลฉิม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายจิรพัฒน์  นนทรี
2. เด็กหญิงพิมพ์อาภา  เอกชัยศิริ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  คงสำเร็จ
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีอ่อน
3. เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นาคอุดม
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงณภัทร  ต่างจิตร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงอภิญญา  นาวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน
 
1. นายธีรวัฒน์  แซ่ตี่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กชายพรภวิษย์  กองรุณ
 
1. นางสาววาสนา  ฉ้วนกลิ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  โชคคุณ
 
1. นายกิตติพงค์  ผอมสวัสดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ
 
1. นางอรอุมา  ทับไทร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองงามขำ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  รัตนพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
2. เด็กชายจิตรกร  พินเอี่ยม
3. เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์เมธา
5. เด็กชายนันทพงศ์  พิมเสน
6. เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสวิชญา  ผลเกิด
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่ไพบูลย์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ
3. เด็กชายชนาธิป  นาวงศ์
4. เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์
6. เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อจันทร์
8. เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย
9. เด็กหญิงอารยา  คงเทพ
10. เด็กชายไชยชนะ  จันทร์เลาะ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายกาจพล   จงจัดกลาง
2. เด็กชายธนวัฒน์   ธานีรัตน์
3. เด็กชายธิติพงศ์   ไทรนิ่มนวล
4. นางสาวปัญญาพร   กิจศักดิ์
5. เด็กชายสุทธิพงศ์   นามมัน
6. เด็กชายอิทธิพล   เพ็ชรัตน์
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
2. นายเอกชัย   ตั้นสมบูรณ์
3. นายภาคภูมิ   หนิยุหนุ๊
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายอภินันท์  กองณรงค์
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  ดวงทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทรัพย์เภาสมบัติ
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ประกิต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทับทิม
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายพรพล  อาจปาสา
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมันต์   เจริญไพศาลถาวร
 
1. นายเวชพิสิฐ  ทองแดง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงวันทินีย์  บุญเอียด
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหยีะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. นายธนกฤต  แซ่ลั้ง
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษื
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพรจิตร
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พะสียา
 
1. นายฉัตรชัย  แซ่หลิม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  ผันมา
2. เด็กชายกวินทรวิชย์  พรหมมาศ
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ชูสงค์
4. เด็กชายกิตติพัตน์  คล้ายพยงค์
5. เด็กชายข้าวกล้อง  สุรเชษฐพงษ์
6. เด็กชายชัพวิทย์  ยืนนาน
7. เด็กชายนราวิชญ์  นาคบรรพ์
8. เด็กชายนวพล  ทองคำ
9. เด็กชายภรภัทร  ภูรินันทกร
10. เด็กชายอัลฮัซซาน  โดดะแซ
 
1. นายไพศาล  ประสารการ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กชายกฤตภาส  สัตยาชัย
2. เด็กชายคุณานนท์  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงณฐมน  คำปิ่น
4. เด็กชายณุรุจ  ลิ้มนันทพิสิฐ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สวัสดิเวช
6. เด็กชายพชรพล  อึ๋งสกุล
7. เด็กชายพัทธดนย์  พรหมอินทร์
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำวอน
9. เด็กหญิงศุจิรดา  ลิ้มนันทพิสิฐ
10. เด็กหญิงอาทิมา  ทั่นเส้ง
 
1. นางสุพินยา  สุขเกษม
2. นางสาวสาธิตา  สุขเกษม
3. นางเสาวนีย์  ศะศิสุวรรณ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประสารการ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อชิตร
3. เด็กหญิงนันทิดา  ยาวยืน
4. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  คุ้มสิน
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สารวัตร
6. เด็กหญิงอรอุมา  ทองส่งโสม
 
1. นางสาวอัจจารีย์  คีรินทร์
2. นางสาวสุภาพ  ทองอินทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮ่องสกุล
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  มีกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์รอด
4. เด็กหญิงนุสรา  พรหมจิตร
5. เด็กหญิงภัทรอัปสร  โคชนู
6. เด็กหญิงวรนุช  เกราะเหล็ก
7. เด็กหญิงวริษฐา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวศิวรา  อิศรเดช
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
5. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
6. เด็กหญิงวรรณิการ์  ทิพย์เสภา
7. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
9. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นางสาวปราณี  หมิแหม
4. นางสาวณัฐหทัย  กรอบแก้ว
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงจรรยมณทน์  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงจัสมิน  มุกดา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เนียมสุวรรณ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร
6. เด็กหญิงพรลภัส  สุวรรณเดช
7. เด็กหญิงวรัมพร  รอดเนียม
8. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วมา
9. เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  พิบูลย์
2. นางอรอุมา  ทับไทร
3. นางโสภา  ภัทรชุติกุล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กหญิงกณภัทร  มุสิกะอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยณรงค์
4. เด็กหญิงชนันดา  หมานทอง
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีเบา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สร้างเหมาะ
7. เด็กหญิงพรนิดา  อ่าวสาร
8. เด็กหญิงรัษฎาพร  ทิพย์สิงห์
9. เด็กหญิงวรรณิกา  ทิพย์เสภา
10. เด็กหญิงวริศรา  จุลเรือง
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มิตรภักดี
12. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นายอนันต์สิทธิ์  รัตนโกสม
2. นางสาวจริยา  สมศักดิ์
3. นางสาวกนิษฐา  ขำเกลี้ยง
4. นางนวลละออ  พะตะวงค์
5. นางภัททิรา  สุวรรณรัฐภูมิ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์
2. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
 
1. MissTan   Jiao Jiao
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายณัฐพล  บุญระมี
2. เด็กชายณัฐพัชร์  สุดเสียงหวาน
3. เด็กชายพันผา  โนนใหญ่
4. เด็กหญิงภัทรวดี  สิริวัฒน์
5. เด็กชายวรากร  ศรีทองกุล
6. เด็กชายอธิป  แก้วมณี
 
1. นายเชาวลิต  ชูวงษ์
2. นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล
3. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ตรุษสีดา
2. เด็กชายธีรพล  พรหมาย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ผิวทน
4. เด็กชายภาณุวัตน์  ศรีสมยา
5. เด็กหญิงรมณียา  เพศสุวรรณ
6. เด็กชายอรรถพร  ดอนบำรุง
 
1. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
2. นายจิตตรง  ธนันชัย
3. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายชนธีร์  แดงสนิท
2. เด็กชายชัยมงคล  แดงตะโคตร
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ปรีดา
4. เด็กชายณัฐพร  เจนรบ
5. เด็กชายนที  เอียดทองคำ
6. เด็กชายปรเมศร์  ชัยช่วง
7. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์สุโพธ์
8. นายวุฒิชัย  บุญชูศรี
 
1. นายอุดม  เวสพันธ์
2. นางสาวปรีดา  หนูชู
3. นางสุดารัตน์  คุ้มบ้าน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายก้องภพ  ตันสกุล
2. เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู
3. เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี
4. เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ
7. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม
8. เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล
9. เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
10. เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
2. นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
3. นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงปัทมพร  งาแก้ว
2. เด็กหญิงพรรวษา  เทิดธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด
2. นางนุชนารถ  เกื้อกูล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันชื่น
3. เด็กชายเมธี  ผังตันเฮง
 
1. นางวิลาวรรณ  สีดอกบวบ
2. นางสุธาสินี  เชาวนเลิศ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงศกลรัตน์   สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย
 
1. นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด
2. นางสาวบงกชธร  เตชะภัททวรกุล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชอเช  คอนเนอร์ ควอตี้
2. เด็กชายสรวิชญ์  อินพยม
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายภัคธร  อภิโชติจรัส
2. เด็กชายมานะชัย  ณ ระนอง
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  ตันพิทักษ์พงษ์
2. เด็กหญิงปณิฐา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ปล้องไหม
2. นางสาวรัชดาภรณ์  คมกล้า
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงนิชาภา   สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นายลาภทวี  ลีลาทิวานนท์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แซ่หลิม
2. เด็กชายภวินท์  ขันติสุทธิกุล
 
1. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล
2. นางสาวสุมณฑา  มุกดา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชต  สดศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต
 
1. นายกฤษฎา  แซ่ลิ่ม
2. นางสาวปนัดดา  ทองเปลว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  กิตติกูลทิพปภา
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขมา
 
1. นายก้องเดช  อาการ
2. นางสาวมณีกานต์  งานดี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม
2. เด็กหญิงอัญชิสา   สินชลสิทธิ์
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสุภมาส  รักษาเขตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. นางสาวน้ำฝน  พันธ์สาย
2. เด็กชายวิโรจน์  ปานจู
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นางสาวอุไร  หรนรุ่ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี
2. เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสุภมาส  รักษาเขตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุวาจา
2. เด็กหญิงปณัดดา  คล่องทะเล
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ส้มไทย
2. นางสาวรหัสดาว  ไกรศิริ
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ถมทอง
2. เด็กชายภูรเดช   แซ่ขู้
3. เด็กชายสุทัศน์   แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายซัมมิล  คงบุตร
2. เด็กหญิงซากียะห์  โละหะลู
3. เด็กหญิงรัฐนัน  ดำเชื้อ
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวอริยา  อุดมศรี
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอ็มยูเด็น
2. เด็กชายอัครพล  หลาวหล้าง
3. เด็กหญิงแก้วกัลญา  กิ่งเกาะยาว
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายแวยะห์   เจ๊ะซอ
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายปาวฟุ  จึ่งลู
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ศรีขวัญ
3. เด็กชายอานนท์  สมทรง
 
1. นายอัตภรณ์  จรเงิน
2. นายพิชัยยุทธ  พรมสมบัติ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพารา 1. เด็กชายมารุดดี  ตนคลัง
2. เด็กชายรัตตพงษ์  กิ่งเล็ก
3. เด็กชายสุรชาติ  ชัยมงคล
 
1. นายปิยพงษ์  แสงศรี
2. นายเอกลักษณ์  ศรียาภัย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายณัฐปภัสร์  เพียรธัญกรณ์
2. เด็กชายธันยบูรณ์  รุกขา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เพ็ชร์ปล้อง
 
1. นางสาวจรรยา  เขื่อนหมั้น
2. นายอัมรี  เซ็ง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีทัพไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ยกเจริญ
3. เด็กหญิงธัญญมัย  แก้วตะเคียน
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ขุนทิพย์
2. เด็กหญิงศิริญญา  คัจฉะภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โมราเจริญ
 
1. นางสาวจาริณี  ปลอดภัย
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 1. เด็กหญิงกนกพร  ชููปู
2. เด็กหญิงกนกพร  มูลยาพอ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลยาพอ
4. เด็กชายภานุพงศ์  พลีตา
5. เด็กหญิงวณิสา  จินต์ประชา
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวพัชธิญา  คงคชวัน
2. นางสาวรุสนา  สะยาคะ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยามรัมย์
2. เด็กชายชนาธิป  บุญยิ่ง
3. เด็กชายชนาเทพ  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงพัชรมัย  ทองนิ่ม
5. เด็กหญิงสาริกา  ประดิษฐแท่น
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ทวีฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
3. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ขุนศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิสา  อ่วมสน
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อ้นเพ็ชร
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นางสาวณัฐสิรี  อาชีวระงับโรค
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงจิรญาภา  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงดารภา  พลสิทธิ์
3. เด็กชายเมธี  ผังตันเฮง
 
1. นางสาวเปมรินทร์  อุรามา
2. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กหญิงตัสนีม  เวาะกา
2. เด็กหญิงนุูรัยนี  ยุคุณธร
3. เด็กหญิงมุธิตา  สาลิกา
 
1. นายสมโภช  ทองสัมฤทธิ์
2. นายโยธิน  อุปลา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายชวิน   ท่อทิพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เสริมทรัพย์
3. เด็กชายเอกพงษ์   ลิ่มกิ้น
 
1. นายทรงศักดิ์   นาคดำ
2. นายฉลอง  ญาณพิสิฐกุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงภูริชญา  ตุ้มตระกูล
2. เด็กหญิงศิริกานต์  แซ่หลิม
3. เด็กหญิงเนาวาร์  เชื้้อสมัน
 
1. นางสาวอภิรดี  หวังแก้ว
2. นางอรชภรณ์  ภิรมรส
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กหญิงนุชนาถ  พลเสน
2. เด็กหญิงภัทรภณ  จริงจิตร์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนอินทร์
 
1. นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต
2. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปิลวาสน์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  คูณกะทา
3. เด็กชายสุรัตน์  ชูรักษา
 
1. นางดลญา  แซ่หลิม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายภานุชิต  ศรีพึ่ง
2. นางสาววัลยา  ตื่นเต้นดี
3. เด็กชายเจษฎา  เหมมันต์
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงชุติภา  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาดียะฮ์  ปราบทุกข์
3. เด็กหญิงศุภรดา  ศรีเพชร
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายกฤษดา  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายพัชนันท์  เผ่าพงศ์
3. เด็กชายภานุชิต  ศรีพึ่ง
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางดลญา  แซ่หลิม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานถาวร
2. เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท
3. เด็กชายเทพศักดิ์  อุดม
 
1. นางสาวโชติมา  จำปาทอง
2. นางผ่องศรี  ตันติวิท
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กชายปัญจะ  มะอินทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สังข์หนู
3. เด็กชายเสกสรร  แก้วมณี
 
1. นายธนเศรษฐ์  แซ่หนา
2. นางสาวสุภารัตน์  ถิรสัตยวงศ์
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่าหนิก 1. เด็กหญิงณัชชา  พิเนตร
2. เด็กหญิงธนพร  มุมทอง
3. เด็กชายปิติพล  กองเงิน
 
1. นางสาวสุขศิริ  ซ้ายน้ำจืด
2. นางสาวเปรมนีย์  นาคนคร
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์หลี
2. เด็กหญิงนันทยา  เทียบสัก
3. เด็กหญิงรัศมี  อิตถการ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  หวังบริสุทธิ์
2. นางสาวอังคณา  วิโรจน์วิศิษฐ์กุล
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันนุช
2. เด็กชายปรเมธ   วานิชชัง
 
1. นายพิศาล  กลิ่นเพชร
2. นางพรศรี  คลายสุวรรณ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอมหวล
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 1. เด็กชายอภิรักษ์  พันธุอภิสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจำปา 1. เด็กหญิงศศิวาห์  หาญเคียว
 
1. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงวิยะดา  แซ่ว่อง
 
1. นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. นายอภิชัย  ดำรงเกษตร
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงพัชราภา  เกิดทอง
 
1. นางสาวิวิไลวรรณ  แพ่งมะกาญ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายเจษฎา  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แพ่งมะลิกาญ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายพิพัฒน์  มีปิด
 
1. นางสาวปานธาวัลย์  ราเย็น
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  เงินก้อน
2. เด็กชายธนกร  ญวนเหนือ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีเมืองกลาง
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ์  เอียดราชวงศ์
5. เด็กหญิงมะขาม  สิงห์โต
6. เด็กชายสุรชัย  คงถึง
7. เด็กชายอดิศร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวบุปผชาติ  สืบศักดิ์
3. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายวีรเกียรติ  เครือแก้ว
2. เด็กชายอัตพล  ท่องเที่ยว
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
2. นางสาวอริญญา  สาบวช
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายทัชพร  ภักดี
2. เด็กชายยศธน  แซ่ลิ่ม
3. เด็กชายรัฐนนท์   สีหบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  นาคดำ
2. นายฉลอง  ญาณพิสิฐกุล
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   หมื่นชนะ
2. เด็กชายธีรเดช  เจริญสูงเนิน
3. เด็กชายปีเตอร์  ทองแท้
 
1. นางสาวชาธิณี  ชิตชลธาร
2. นางสาวเปาซียะห์  อีดือเร๊ะ