หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 10.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 10.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 10.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 08.30-10.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 08.30-10.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 08.30-10.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 3 9 ก.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 9 ก.ย. 2559 08.30-16.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 3 8 ก.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 13.00-14.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 13.00-14.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 โทร 0907158508 email : sutanyawe@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]