หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2559   9 ก.ย. 2559   10 ก.ย. 2559   11 ก.ย. 2559   27 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 10.30-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 10.30-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 10.30-12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 08.30-10.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 08.30-10.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 08.30-10.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30
9 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 08.30-12.00
10 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 3 8 ก.ย. 2559 08.30-12.00
11 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 8 ก.ย. 2559 08.30-12.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 13.00-14.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ก.ย. 2559 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 8 ก.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน ห้องประชุมอาคารสำนักงาน 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคารสำนักงาน 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคารเรียนมัธยม 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคารเรียนมัธยม 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน ห้อง ประชุม 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควนขนุน อาคารเรียนมัธยม 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง โรงยิมเนเซี่ยม 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30
8 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง โรงยิมเนเซี่ยม 8 ก.ย. 2559 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2559 13.00-16.30
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 8 ก.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ย. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องประชุม(บัวฯ) ห้องสมุด 8 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30
2 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 8 ก.ย. 2559 14.30-16.00
3 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 8 ก.ย. 2559 09.00-10.30
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 8 ก.ย. 2559 10.30-11.30
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง ปาริชาติ 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 8 ก.ย. 2559 08.00-17.00
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 8 ก.ย. 2559 08.00-17.00
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 8 ก.ย. 2559 08.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ก.ย. 2559 09.00-11.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 8 ก.ย. 2559 09.00-14.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 8 ก.ย. 2559 09.00-14.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 8 ก.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอนุสรณ์ สกสค.4 ชั้น 1 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอนุสรณ์ สกสค.4 ชั้น 1 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
9 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
10 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอเนกประสงค์ 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.พัทลุง เขต 1 ห้อง ประชุมคูหาสวรรค์ 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคารห้องสมุด 8 ก.ย. 2559 09.00-16.00
2 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคารห้องสมุด 8 ก.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 115 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 113 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 112 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 114 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 115 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 111 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30
8 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 8 ก.ย. 2559 09.20-12.00
9 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30
10 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 8 ก.ย. 2559 13.00-14.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 โทร 0907158508 email : sutanyawe@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]