หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุณหะวัณ 10 10 10
2 004 โรงเรียนทุ่งยางเปล 10 21 17
3 012 โรงเรียนบ้านขัน 5 8 6
4 015 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 8 19 13
5 016 โรงเรียนบ้านควนขนุน 10 23 14
6 018 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 7 11 8
7 017 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 10 42 20
8 019 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 19 33 24
9 020 โรงเรียนบ้านควนพลี 24 33 26
10 025 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 29 66 47
11 024 โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 1 1
12 033 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 17 38 23
13 036 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 6 28 13
14 151 โรงเรียนบ้านนาวง 1 1 1
15 038 โรงเรียนบ้านนาโหนด 0 0 0
16 040 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 20 42 31
17 041 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 5 9 7
18 042 โรงเรียนบ้านปากสระ 11 20 14
19 043 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 24 48 36
20 044 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 5 9 6
21 045 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 16 26 24
22 047 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 10 20 14
23 048 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 8 12 11
24 049 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 18 45 28
25 054 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 11 24 17
26 059 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 3 6 6
27 056 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 29 51 41
28 013 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 28 55 44
29 026 โรงเรียนบ้านเตง 3 5 5
30 039 โรงเรียนบ้านเนินทราย 15 22 18
31 060 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 9 21 14
32 022 โรงเรียนบ้านโคกวา 0 0 0
33 021 โรงเรียนบ้านโคกโดน 12 26 15
34 028 โรงเรียนบ้านโตน 14 22 15
35 064 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 9 12 11
36 063 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 9 26 15
37 050 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 6 9 8
38 051 โรงเรียนบ้านไสกุน 28 63 44
39 052 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 2 3 3
40 067 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 13 19 16
41 070 โรงเรียนวัดกลาง 5 10 8
42 078 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 45 95 72
43 079 โรงเรียนวัดควนถบ 5 18 9
44 080 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 7 8 6
45 083 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 0
46 081 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 24 30 24
47 082 โรงเรียนวัดควนแร่ 2 2 2
48 089 โรงเรียนวัดดอนศาลา 28 62 41
49 090 โรงเรียนวัดตะแพน 17 26 22
50 150 โรงเรียนวัดตำนาน 4 5 4
51 092 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 19 46 32
52 153 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 2 4 3
53 096 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 2 2 2
54 094 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 1 1 1
55 093 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 9 18 12
56 099 โรงเรียนวัดนาท่อม 3 5 5
57 101 โรงเรียนวัดบ้านนา 19 42 26
58 103 โรงเรียนวัดบ้านสวน 21 36 30
59 102 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 5 10 10
60 107 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 27 50 38
61 106 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 3 5 4
62 111 โรงเรียนวัดพังดาน 13 26 20
63 112 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 29 52 41
64 116 โรงเรียนวัดร่มเมือง 44 75 63
65 117 โรงเรียนวัดลานแซะ 25 48 35
66 118 โรงเรียนวัดลำใน 6 11 8
67 119 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 18 37 30
68 120 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 14 25 14
69 123 โรงเรียนวัดหรังแคบ 3 3 3
70 124 โรงเรียนวัดหัวหมอน 20 30 24
71 126 โรงเรียนวัดอภยาราม 16 22 16
72 147 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 2 6 3
73 071 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 8 19 10
74 074 โรงเรียนวัดเขาทอง 23 50 36
75 077 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 9 14 10
76 073 โรงเรียนวัดเขาแดง 12 24 17
77 088 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 16 28 24
78 125 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 42 72 56
79 084 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 8 10 8
80 086 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 5 11 10
81 085 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 2 2 2
82 087 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 12 26 23
83 114 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 3 3 3
84 115 โรงเรียนวัดโพรงงู 2 4 3
85 113 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 10 12 12
86 128 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 22 38 29
87 098 โรงเรียนวัดไทรงาม 16 31 21
88 148 โรงเรียนวัดไทรโกบ 2 4 4
89 131 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 63 164 101
90 133 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 33 60 43
91 134 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 54 128 78
92 152 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 4 12 8
93 139 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 0 0 0
94 149 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 18 38 26
95 146 โรงเรียนเรวดีป่าพะยอม 35 69 36
96 066 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 30 57 42
97 068 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 15 39 22
98 129 โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ 37 78 54
99 132 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 4 11 7
100 136 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 13 37 14
101 138 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 1 1
102 145 โรงเรียนอารียาศึกษา 5 23 10
103 069 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 64 168 109
104 034 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 6 15 11
105 030 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 7 10 7
106 014 โรงเรียนบ้านเขาพนม 16 28 22
107 005 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 12 17 13
108 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 13 29 14
109 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 3 6 3
110 008 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 0 0 0
111 009 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 0 0 0
112 010 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 0 0 0
113 130 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 11 20 17
114 001 โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 4 4 4
รวม 1543 3101 2184
5285

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 โทร 0907158508 email : sutanyawe@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]