หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอภยาราม ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางสุดา นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางจรรยา ชูสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางยินดี รามทอง ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 น.ส.ไพเราะ รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านโตน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางพิกุล มณีนิล ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 น.ส.จินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายพร จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางอุทา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
13 นางยุวดี สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
14 นางสุภา บัวสม ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
15 นางอำไพ กรุงภักดี ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
16 นางอัมภรณ์ หนูหล่อ ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
17 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
18 นายวิชิต เต็มนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขนุน ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
20 นายสมพร กิตติอุดมพร ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นายจำเนียร สงชู ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นางมัลลิกา วิรุฬห์รัตกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางปริศนา นิ่มคร ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นางพเยาว์ ชัยธนกุล ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางวาสนา พิเคราะห์ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางจิราพัชร จินตาคม ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางพัชรี เกลี้ยงกลม ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นางสุภนิจ ทิพยศุภลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางเสาวภาคย์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางอุบล บุณยาดิศัย ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 น.ส.ปาจรีย์ รัมณะกัจจะ ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นายสยมภู หนูเอียด นักการภารโรง โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นายสมจิต ชูทอง ครู โรงเรียนบ้านควนขนุน กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
35 นางนิเพ็ญ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโดน รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
36 นางจรวย พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทอง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
37 นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
38 นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์ ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
39 นายเจริญ ดำนาคแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
40 นางวาสนา เพ็งอิน ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
41 นายธนา กาญจนะแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
42 นายพุทธิมัน เขียวจีน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
43 นางระวีวรรณ เจ้ยแก้ว แม่บ้าน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
44 นายชะนะ เตี้ยชู พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
45 นายวินัย ทิพย์มาก วิทยากร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
46 นายเฉลิม เสือเถื่อน ภารโรง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
47 นางสาวอุบลทิพย์ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
48 นางดรรชนีกร แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
49 นางสาวพัชรา ศรีชุมพวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
50 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
51 นายสมเดช ฤทธิ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายประยงค์ อินทร์ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรังแคบ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นายธำรง ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายชะเวง ตั้งไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นายทรงกรม คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
58 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
59 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
60 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
61 นายธำรง ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะ รองประธานดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
62 นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย รองประธานดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
63 นางนิเพ็ญ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการดำเนินการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
64 นายรัญช์วภพ ในเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
65 นางจรวย พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
66 นายระพิน ชุทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการดำเนินการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
67 นายสุวิทย์ พูลเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
68 นายวิน ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
69 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
70 นางสาวภิรัญญา อินถิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นางจรวย อินมณเฑียร ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ ครู โรงเรียนบูรณพัทศึกษา กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นายแนม แจ้งจุล ครู โรงเรียนบ้านเตง กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นายประดิษฐ์ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นางเพลินใจ หอยนกคง ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นางพรรณเพ็ญ โสมณะ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นางดอกสร้อย เกตุขาว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 นางเจียมจิรา โรจนแพทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
83 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
84 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
85 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอภยาราม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
87 นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางจำเป็น อินทร์แป้น ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางคำจิต เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางพิกุล มณีนิล ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางจรรยา ชูสุวรรณ ครูู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางสาวสุมาลี กาฬสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นางสาวศิริพร ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดลานแซะ กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นางสาวพนกนก รองรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปากประ กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นางสาวไพเราะ รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านโตน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางสุพรรณี บัวเนียม ครู โรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางสุทิศา ชัยด้วง ครู โรงเรียนวัดเขาอ้อ กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นางนงนุช สังข์จีน ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางจตุพร ฤทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพลี กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางพรทิพย์ เสนาทับ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางชลียา มรกตคันโธ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นางวรรณณี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางฑิฆรรมพร ขำตรี ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
108 นายสุรพล เทพขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
109 นางทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นางสุดา นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
111 นายศิริ จันทรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
112 นางวาสนา พิเคราะห์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
113 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
114 นายอนุชิต ทองเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิต ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
115 นางกัลยา อินปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
116 นางจิตรลดา ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาท่อม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
117 นางอาริตา คงจอก ครู โรงเรียนวัดนาท่อม กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
118 นางกัญจน์รัตน์ มากชู ครู โรงเรียนวัดวัดโอ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
119 นางสุนันทา พรหมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดโอ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
120 น.ส.วลัยลักษณ์ พวงแก้ว ครู โรงเรียนเรวดีพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
121 นายเจษฎา ขุนสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
122 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
123 นายชื่นใจ นวลยัง ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
124 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
125 นายจรูญ ทับชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
126 นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางหมู่ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
127 นางอัมพิกา อักษรสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
128 นายวิทยา ใหม่วุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
129 นายทวี ขำร้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
130 นายทวี บุญปล้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากประ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
131 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
132 นางเปญญา ประพฤติตรง ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
133 นางจุรีรัตน์ บุญเลิศกุล ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
134 นางสาวพชรมน นภากุล ครู โรงเรียนบ้านควนกุฎ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
135 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
136 นายวิโชติ วิเวกอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
137 นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
138 นางสาวทัศนีย์ แซ่ตั้ง เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
139 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
140 นางบุญรินทร์ เพขรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
141 นายประสิทธิ์ รอดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
142 นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง รองประธานดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
143 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใสอ้อย กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
144 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่ทอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
145 นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
146 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
147 นางภาวินี ชูขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
148 นางบุญรินทร์ เพขรย้อย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
149 นางสมจิต ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง ประธานกรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
150 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก รองประธานกรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
151 นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
152 นางสาวอรอุมา ชักแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
153 นางศิริพร เพ็งครุฑ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
154 นายชลธิศ บุตรทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านนาวง กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
155 นางสาวศศิวิมล รามหนู พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านขัน กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
156 นางสาวธารทิพย์ ศรีโยธา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
157 นางสาวศิริรัตน์ บัวบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
158 นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนบ้านโตน กรรมการคัดกรอง ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
159 นางอัจฉราพร ชูเชื้อ ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการและเลขานุการ คัดกรอง ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
160 นางอัมรา บัวศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมโรงเรียนวัดร่วมเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คัดกรอง ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
161 นายกฤษฎา แดงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
162 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
163 นางลำยอง จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
164 นายโสภณ คชภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
165 นางจรีวรรณ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
166 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
167 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
168 นายสมเดช ฤทธิ์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
170 นายกฤษฎา แดงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
171 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
172 นางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
173 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
174 นางทองคำ สวัสดีดวง ครู โรงเรียนทุ่งชุมพล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
175 นายโสภณ คชภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
176 นางจรีวรรณ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
177 นายเมธี นพนิช ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
178 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
179 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
180 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
181 นางชมขวัญ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอภยาราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
182 นางศรีบุญญา ย่องบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทอง ประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
183 นางจรีรัตน์ พุฒขาว ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
184 นางสุกัญญา รักจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
185 นางสาวจินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
186 นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง ประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
187 นายพร จันทร์ทอง ศึกษานิเทศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
188 นางสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
189 นางนงนุช สังข์จีน ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นางจตุพร ฤทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพลี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
191 นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
192 นางทิฆัมพร จันทรากุล ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
193 นางนงลักษณ์ ขวัญกลับ ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
194 นางรานิดา บุญแก้ว ครู โรงเรียนวัดควนปันตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
195 นางสร้อยสอางค์ สุพรรณชนะบุรี ครู โรงงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
196 นางยินดี รามทอง ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
197 นางสาวอัจฉรา แป้นพูน ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
198 นางเพ็ญญา ประยูรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง รองประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
199 นางถนอม ไทยยา ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
200 น.ส.พชรมน นภากุล ครู โรงเรียนบ้านควนกุฎ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
201 น.ส.เปมิกา โมราสิทธิ ครู โรงเรียนวัดกลาง กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
202 นางวรนันทน์ นาถมทอง ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
203 นางกรุณา หมวดมณี ครู โรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการและเลขานุการการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
204 นางสาววีระวรรณ ทองปันแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
205 นางนันทาวดี เชาวพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว รองประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
206 นางมานิตา ศรีนาค ครูโรงเรียนวัดลำใน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
207 นาวสาวชนิกรรดา ขุนจบ ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
208 นางสาวคะนึงนิตย์ ด้วงเอี่ยม ครูโรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
209 นางสาวณัฐวรรณ อินทรสมบัติ ครูโรงเรียนวัดตำนาน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
210 นางพวงน้อย ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการจังหวัดพัทลุง กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
211 นางสาวประไพ ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านหัสคุณ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา
212 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
213 นางจรีวรรณ ชูกลิ่น ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
214 นางทองคำ สวัสดีดวง ครู โรงเรียนทุ่งชุมพล กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
215 นายเมธี นพนิช ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
216 นางสาวจิราวดี ยูงทอง ครู โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
217 นางสาวนุชศรา ชุมมินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
218 นางสาวปราณี แย้มรัตนกุล ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
219 นางสาวรัตนา ยิ้มด้วง ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
220 นางสาวกัลยาณี หนูดำ ครู โรงเรียนวัดใสประดู่ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
221 นางสาวเบญจวรรณ พรหมมาก ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
222 นางจิระพร เวทยาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโหละเร็ด กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
223 นางสาวฐิตชามาศ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
224 นางนุศรา สงยัง ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
225 นางสาวจารุณี จันทร์ดำ ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
226 นางกนกอร ทองศรี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
227 นายอาคม เส้งเอียด ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
228 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
229 นางสุชาดา สุขโชติ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี รองประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
230 นางสุเพ็ญญา ทองนุ่น ครูโรงเรียนประชารัฐบำรุง๒ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นางสุณี อภัยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนโหนด กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 นางนิตยา ฤทธิ์เหมือน ครูโรงเรียนวัดนาท่อม กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นายอภัยรัตน์ เพชรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
234 นายกฤตัชญ์ แก้วสม ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
235 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครูโรงเรียนบ้านโหละหนุน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
236 นางกนกพร แก้วพรหมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
237 นายวัชระ เจนภักดี ครูโรงเรียนบ้านขัน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
238 นางประพิศ นิมิสวัน ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
239 นายสวัสดิ์ รองราม ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นายพรชัย จันทร์ห่อ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นางสุนิสา กิจเวช ครูโรงเรียนวัดปากสระ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นางกัลญา ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดโพรงงู กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นางอมรา ประสานพจน์ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นายชูวงศ์ อินทร์อักษร ครูโรงเรียนบ้านเนินทราย กรรมการและเลขานุการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นายโสภณ คชภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
247 นางเยาวลักษณ์ วงศ์รักษา ธุรการโรงเรียนบ้านควนดินแดง คณะกรรมการลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
248 นางกุสุมา ขาวรมย์ ธุรการโรงเรียนบ้านขันหมู่ คณะกรรมการลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
249 นางยิ่งลักษณ์ ศิริอนันต์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย รองประธานกรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
250 นางจินดา เทวยุรังค์ ครูโรงเรียนบ้านสวนโหนด กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
251 นางวราภรณ์ ศิริอนันต์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
252 นางณัฐชยา ขุนพลช่วย ครูโรงเรียนบ้านควนพลี กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
253 นางจิตติมา พรหมรุ่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
254 นายประยูร สุกลูกอิน ครูโรงเรียนวัดลำใน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
255 นางวิลาวัลย์ สุขเกษม ครูโรงเรียนบ้านขัน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
256 นางโสภิษฐา โพธิ์สาลี ครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
257 นางอนงค์ศรี เรืองดำ ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
258 นางสุภาลักษณ์ คงเรือง ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
259 นางเพ็ญภร ขำยา ครูโรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
260 นางสุนทรี ณ ระนอง ครูโรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
261 นางอัจฉรา หิรัญสาย ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและเลขานุการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
262 นางกนกกร ศิรินุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการและเลขานุการตัดสินศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
263 นางสาววันทนี พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำนาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
264 นางสาวนุชนาถ พรหมนาเวช ครู โรงเรียนวัดตำนาน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
265 นางเรวดี สงย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตำนาน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
266 นางสุมลฑา ชูช่วย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านขันหมู่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
267 นายจรูญ ทับชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวน ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
268 นางบุญญา พงศ์พุ่ม ครู โรงเรียนบ้านควนพลี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
269 นางอารี ขาวสังข์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางยุพดี เรืองเรน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางลำไย หลินมา ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางบุปผา ศุภอภิชาตวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นางอาภรณ์ พรหมยก ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นางสมบูรณ์ หนูขาว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นางสาวไพลิน สว่างเมฆารัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นางสาววันทนา ณะฉ่ำ ครู โรงเรียนบ้านเตง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นางอำพัน แก้วชุม ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นางวรรณวิภา สลัดทุกข์ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นางวิไลวรรณ บัญถะ ครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นางประไพพรรณ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
281 นางกนกวรรณ หมื่นคลิ้ง ครูโรงเรียนวัดคลองใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282 นางจิตประไพ แก้วสุข ครู โรงเรียนวัดโอ่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
283 นางเตือนใจ เกื้อรุ่ง ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
284 นางนิสรา สุทธิโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
285 นางชูศรี ดำนาคแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
286 นางเจนจีรา แก้วขาว ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
287 นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ๋ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
288 นางสุนิสา แก้วตุ่น ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
289 นางเครือวัลย์ ศรีศักดา ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
290 นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
291 นางสาวอุทิศพร ทองปันแต ครู โรงเรียนบ้านถ่ำลา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
292 นางปรีดา บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
293 นายประสพ คงเรือง ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
294 นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น ครู โรงเรียนวัดอภยาราม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
295 นางราตรี ทองสม ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
296 นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
297 นางสาวสายใจ ดำช่วย ครู โรเรียนวัดควนปันตาราม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
298 นางสุภาวดี หนูชู ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
299 นายวีรยุทธ ทองเขียว ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
300 นางสาวสุณิสา อินทองแก้ว ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
301 นางอารีย์ พงศ์พฤกษธาตุ ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
302 นางสาวสำรวย หนูสม ครู โรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
303 นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
304 นางสาวสาวิตรี ธนสารพูนสุข ครู โรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
305 นางสาวพยงค์ งอกงาม ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
306 นายประพาศ คงแก้ว ครู โรงเรียนวัดเกาะยาง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
307 นางเจียมจิรา โรจนแพทย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
308 นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
309 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
310 นางจินดา สุพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านระหว่างควน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
311 นางสาวญาณิฐามิ์ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะยาง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
312 นางสาวรัตนา อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดลานแซะ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
313 นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
314 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
315 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
316 นายสุรพล เทพขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
317 นายศิริ จันทรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
318 นางวาสนา พิเคราะห์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
319 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - ดนตรี
320 นายวินัย หนูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน ประธานกรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
321 นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
322 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
323 นายสมปอง สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
324 นางอรพินท์ ช่วยเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
325 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
326 นายกร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพเด็ด รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งงขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี
327 นายปองคุณ สังขมณีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งงขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี
328 นายสมมาตร หนูรอด นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
329 นางจวงจันทร์ เต็มยอด ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
330 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
331 นางทิฆัมพร จันทรากุล ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
332 นางชลา ฉีดอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี
333 นางสาวเพียงใจ จันทรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเหรียงงาม กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี
334 นายประภาส บุญนวล ครู โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี
335 นางพรทิพย์ หลีวิจิตร ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -ดนตรี
336 นายสมใจ มากคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการแข่งขันโรงเรียนสตรีะพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรี
338 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนบ้านเตง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
339 นายจำรัส เจ้ยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
340 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
341 นางอาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
342 นายบุญสอด ทองแดง ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
343 นางสาวปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
344 นางวิไล ยศกิจ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
345 นางสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
346 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
347 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
348 นายภักดี แสงชาตรี ครู โรงเรียนบ้านเตง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
349 นายจำรัส เจ้ยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
350 นางสาวไพลิน ชูรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
351 นางวรรณา จุ้ยชุม ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
352 นางสุดา หนูมาก ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
353 นางนันทวดี เชาวพันธ์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
354 นางสุกัญญา รักจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
355 นางสุจิรา ชูดำ ครู โรงเรียนบ้านไสกุน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
356 นางบุปผา แสงขาว ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
357 นางสุภาพร เทพสง ครู โรงเรียนบ้านไทรทอง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
358 นางอาพร แสงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
359 นายสุวิทย์ ศรีรักษา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
360 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
361 นายสมเสียร สังแก้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงฯ) กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
362 นายสืบสาย กิตติพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
363 นายคล่อง สินดำ ครู โรงเรียนวัดตะแพน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
364 นางวิไล ยศกิจ ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
365 นางจุฑารัตน์ สุวรรณโณ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
366 นางอรุณแจ่มสุข ชนะชัย ครู โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
367 นางกาญจนา สุทธิสงค์ ครู โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
368 นางจุฑามาศ คงศรีทอง ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ๋ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
369 นางสาวเรวดี แย้มแสง ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
370 นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์ ครู โรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
371 นางประทุม ศรีวิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
372 นางสาวพรพิมล หนูเอียด ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
373 นางนงเยาว์ พรมชาติ ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
374 นางสาวธิดารัตน์ วายุภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
375 นายบุญสอด ทองแดง ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
376 นายสุรพล จันทร์ขาว ครู โรงเรียนวัดโคกชะงาย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
377 นางเพ็ญศรี สงด้วง ครู โรงเรียนวัดพังดาน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
378 นางสาวปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
379 นางสาวสิริกร บุญมุสิโก ศึกษานิเทศก์ สพป.พท เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
380 นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
381 นายฉัตรชัย จันทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหว่างควน ประธานกรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
382 นายจำรัส เจ้ยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
383 นายชาติไทย ชูเชิด ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
384 นายชนพล ชูช่วย ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
385 นางจวน จูห้อง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
386 นางจำปี เสาวคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
387 นางประดับ เดชฤกษ์ปาน ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
388 นางอารีย์รัตน์ ทองเรือง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
389 นายสากล คงแข็ง ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
390 นางจรีรัตน์ พุฒขาว ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 นางศุภพจน์ พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นางสาวจิราภร สงทิพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นายสมคิด ทองขาวเผือก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 นางสาวนิตยา โศภิษฐิกุล ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นางสาววริฎฐา อนุมณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นายวิน ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดาน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
399 นายวิจารณ์ อนุมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโงกน้ำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
400 นายอนุชิต ทองเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
401 นายชาติไทย ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
402 นายสากล คงแข็ง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
403 นางสาวนิตยา โศภิษฐิกุล ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
404 นางสาวจิราภร สงทิพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
405 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
406 นางจันทรา ทิพย์สง นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
407 นายไพฑูรย์ บุญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังดาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
408 นางชลียา มรกตคันโธ ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
409 นางเจษฎาภรณ์ คงชู ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
410 นางชนิดา สงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโอ่ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
411 นางอารีย์รัตน์ ทองเรือง ครูโรงเรียนบ้านระหว่างควน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
412 นายอนุชิต ทองเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
413 นางจำเนียร ศรีเพชร ครูโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
414 นางบุญให้ สุทธิชน ครูโรงเรียนบ้านขันหมู่ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
415 นางจิรารัตน์ เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านควนพนางตุง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
416 นายประพาศ คงแก้ว ครูโรงเรียนวัดเกาะยาง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-6
417 นางปิ่นอนงค์ ถาวโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-6
418 นางจันทรา ทิพย์สง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-6
419 นายประพาศ คงแก้ว ครูโรงเรียนวัดเกาะยาง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3
420 นางปิ่นอนงค์ ถาวโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3
421 นางจันทรา ทิพย์สง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-3
422 นายคำนับ ชูกลิ่น ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
423 นายจำรัส จินณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
424 นายสวัสดิ์ มาเอียด ครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้วพัทลุง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
425 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
426 นายบุญทิน ศรีน้อย ครูวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
427 นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว นักวิชาการอิสระ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
428 นายสมมาตร ณ พิจิตร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
429 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
430 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
431 นายสนั่น ช่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
432 นางสาวสิรินญา พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
433 นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านขัน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
434 นางสาวนันทิพิทย์ รองเดช ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
435 นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
436 นางสาวอัจฉรา ดำรัส ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
437 นางสาวสิริพร จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
438 นายคำนับ ชูกลิ่น ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
439 นายจำรัส จินณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
440 นายสวัสดิ์ มาเอียด ครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้วพัทลุง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
441 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
442 นายบุญทิน ศรีน้อย ครูวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
443 นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว นักวิชาการอิสระ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
444 นายสมมาตร ณ พิจิตร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
445 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
446 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
447 นายสนั่น ช่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
448 นางสาวสิรินญา พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
449 นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านขัน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
450 นางสาวนันทิพิทย์ รองเดช ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
451 นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
452 นางสาวอัจฉรา ดำรัส ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
453 นางสาวสิริพร จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-6
454 นายคำนับ ชูกลิ่น ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
455 นายจำรัส จินณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดวิหารเบิก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
456 นายสวัสดิ์ มาเอียด ครูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้วพัทลุง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
457 นายโสภณ อินทร์ภักดี ครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
458 นายบุญทิน ศรีน้อย ครูวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
459 นายอนุวรรตน์ พรหมแก้ว นักวิชาการอิสระ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
460 นายสมมาตร ณ พิจิตร ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
461 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
462 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
463 นายสนั่น ช่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
464 นางสาวสิรินญา พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดอัมพวนาราม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
465 นางสุชาดา ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านขัน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
466 นางสาวนันทิพิทย์ รองเดช ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
467 นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านนาโหนด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
468 นางสาวอัจฉรา ดำรัส ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
469 นางสาวสิริพร จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3
470 นางจินดา สุพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านระหว่างควน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
471 นางสาวญาณิฐามิ์ ทองขุนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะยาง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
472 นางสาวรัตนา อินแก้ว เจ้า่หน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดลานแซะ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
473 นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
474 นางจันทรา ทิพย์สง นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
475 นายจบ แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
476 นายจำลอง ลาภวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
477 นายสุรพล เทพขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง รองประธานกรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
478 นายศิริ จันทรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
479 นางวาสนา พิเคราะห์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
480 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - นาฏศิลป์
481 นางสาวจิตรลดา ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาท่อม ประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
482 นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกชะงาย รองประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
483 นางคนึงจิต นวลปาน ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก รองประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
484 นางธัญวรัตม์ นิลทะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -นาฏศิลป์
485 นางอัจฉรา หิรัญสาย ครู โรงเรียนอนุบาลควนขุนน กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -นาฏศิลป์
486 นางสุชาวดี แดงไชยศรี ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -นาฏศิลป์
487 นางโศภิษฐา โพธิ์สาลี ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม กรรมการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -นาฏศิลป์
488 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -นาฏศิลป์
489 นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
490 นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
491 นายพรศักดิ์ ชุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
492 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
493 นายอิทธิ อินทรสุวรรณ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนพัทลุง กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
494 นางวันทนีย์ หอยสกุล ครู โรงเรียนพัทลุง กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
495 นายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
496 นางนิษฐ์กานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางหมู่ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
497 นายพล ชุมชัยโย ครู โรงเรียนบ้านปากสระ กรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
498 นางวรรณี อ่อนคง ครู โรงเรียนวัดวิหารเบิก กรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
499 นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
500 นายพัฒนา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
501 นางสาวสมใจ จรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง
502 นางสาวกรองกานต์ จันทรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง
503 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
504 นางจุรีย์ โอทอง ครู โรงเรียนวัดกลาง กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
505 นางสำรวย ชูช่วย ครู โรงเรียนวัดควนถบ กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
506 นางอาลัย เพ็งพิต ครู โรงเรียนบ้านขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
507 นางสาวสุดารัตน์ วรรณโก ครู โรงเรียนวัดบ้านนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
508 นางสาวสมสิน บัวขวัญ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
509 นางกันยา สินน้อย ครู โรงเรียนวัดประดู่หอม กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
510 นางสาวปุญชรัศมิ์ หนูแก้ว ธุรการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
511 นายทรงกรม คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
512 นางนงลักษณ์ สุขเกื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
513 นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
514 นางธัญวรรณ ทุ่มแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
515 นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
516 นางจรวย อินมณเทียร ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
517 นางอัณศยา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
518 นางวรรณี นวนเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
519 นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
520 นางจรวย อินมณเทียร ครู โรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
521 นางวรรณี นวนเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
522 นางอัณศยา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
523 นายชะเวง ตั้งไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
524 นางสุภาวดี ด้วงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
525 นางรัตนาภรณ์ ราชเมืองขวาง ครู โรงเรียนหยีในสามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
526 นางกชพร ปัทมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
527 นายธำรง ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6
528 นางสาวพิชยา พานิชกุล ครู โรงเรียนบ้านบ่อทราย กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6
529 นางจินดา นิ่มดำ ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6
530 นางประไพ เตละกุล ครู โรงเรียนชุณหะวัณ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6
531 นางสาวทัศนีย์วรรณ อินทร์บัว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดอภยาราม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน (ภาษาไทย)
532 นายพงศ์ทัศน์ ไชยลึก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน (ภาษาไทย)
533 นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านสวนและโรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก
534 นางสาวหทัยรัตน์ หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้และวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก
535 นางสุดา นุ่นชูคัน ครู โรงเรียนวัดร่มเมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
536 นางจุฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
537 นางสาลี เหล็มนุ้ย ครู โรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
538 นาสาวนพกนก รองรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปากประ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
539 นางหทัยชนก ขวัญขำ ครู โรงเรียนวัดโคกแย้ม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
540 นางสุภาพร ไกรเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
541 นางสุมาลี กาฬสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๑-ป.๓
542 นางอนันฑา หมื่นสิน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๑-ป.๓
543 นางสาวอนัญญา เรืองอินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๑-ป.๓
544 นางสมพร นวลสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๑-ป.๓
545 นางสาวศิริพร ทองชูดำ ครู โรงเรียนวัดลานแซะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖
546 นางสุคนธ์ แสงโคตร ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖
547 นางสาวนิตยา ชูดำ ครู โรงเรียนบ้านขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖
548 นางอาทิตยา ชูเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖
549 นางสาวธัญชนก นิ่มดำ ครู โรงเรียนวัดบ้านนา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖
550 นางจารุวรรณ จันทระ ครู โรงเรียนวัดโอ่ (ปิปฺผลิกประชาสรรค์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖
551 นางสาวจุติมา ยังสังข์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖
552 นางสาวบุญช่วย พุทธจอก ครู โรงเรียนบ้านไสถั่ว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖
553 นางจริญญา แสงดารา ครู โรงเรียนบ้านเตง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖
554 นางฐิตาภรณ์ เหลือนุ่นขาบ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖
555 นายอนันต์ เล็บบรรจง ครู โรงเรีนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
556 นางสาวสุภาณี ขุนรักษ์ ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
557 นางอุไร ไชยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านปากสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
558 นางโสณิศวรา อนันตวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านปากหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
559 นางสาวอรวีร์ วิรุฬห์รัตกุล ครู โรงเรียนวัดกลาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
560 นางสาวสุราวี เวชสาร ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
561 นางคำจิต เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านไสกุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
562 นางพรทิพย์ เสนาทับ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
563 นางวรรณี ศักดาณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
564 นางปรีดา มาช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
565 นางวรรณี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
566 นางคำจิต เรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านไสกุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.๔-ป.๖
567 นางพรทิพย์ เสนาทับ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.๔-ป.๖
568 นางวรรณี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.๔-ป.๖
569 นางวรรณี ศักดาณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านไสเลียบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.๔-ป.๖
570 นางสาวสุราวี เวชสาร ครู โรงเรียนบ้านลานข่อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.๔-ป.๖
571 นางปรีดา มาช่วย ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.๔-ป.๖
572 นางสาวไพเราะ รักนุ่น ครู โรงเรียนบ้านโตน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
573 นางสุทิศา ชัยด้วง ครู โรงเรียนวัดเขาอ้อ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
574 นางปรียาภรณ์ รักษาทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาปู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
575 นายอนันต์ เล็บบรรจง ครู โรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
576 นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓
577 นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓
578 นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓
579 นางขจรจันทร์ ทองอุปการ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.๑-ม.๓
580 นางพรวษา ชุมประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๔-ป.๖
581 นางอภิรดี สุวรรณสะอาด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๔-ป.๖
582 นางขจรจันทร์ ทองอุปการ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๔-ป.๖
583 นางสาวฟาดีละ ยีหมัด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๔-ป.๖
584 นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร ครู โรงเรียนบ้านควนพนางตุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๔-ป.๖
585 นางจรรยา ชูสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหัวหมอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
586 นางชลียา มรกตคันโธ ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
587 นางอรุณทิพย์ แสงศักดิ์ชัย ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
588 นางหทัยชนก ขวัญขำ ครู โรงเรียนวัดโคกแย้ม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
589 นางวรรณี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนประชารัฐบำรุง ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
590 นางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ ผู้อำนวยการอำนวยการ ประธานกรรมการ คณะอำนวยการ
591 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
592 นายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
593 นายประจวบ หนูเลี่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
594 นายนคร เทพหนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
595 นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
596 นายวิจิตต์ ทิพย์ลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
597 นายชำนาญ รามแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
598 นายอำนวย รักพวก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
599 นายสุเมต เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
600 นางนงเยาว์ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
601 นายสำเริง เจ้ยชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
602 นายเอื้อน คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
603 นายธีรพล สยามพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
604 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
605 นางพยอม จันทร์ชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
606 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
607 นายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
608 นายนคร เทพหนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
609 นางพยอม จันทร์ชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
610 นายประกอบ ทองดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
611 นายปริญญา อนุพินิจ นิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
612 นายธีรพล สยามพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
613 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ และวินิจฉัยผลการตัดสินการแข่งขัน
614 นายประกอบ ทองดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
615 นายธีรพล สยามพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
616 นางการิตา เต็มราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
617 นางวิบูรศรี บำรุงดี เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
618 นางกนกลักษณ์ ชูแป้น เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
619 นายครรชิต เขียวดำ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
620 นางพยอม จันทร์ชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน
621 นางจำเป็น อินทร์แป้น ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖
622 นางสุพรรณี บัวเนียม ครู โรงเรียนวัดอภยาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖
623 นางมากร สว่างรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโหละหนุน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันท่องทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖
624 นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
625 นายธีรพล สยามพันธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
626 นายวินัย หนูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันอุทยายนการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
627 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศน์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
628 นายวินัย หนูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน ประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
629 นายชะเวง ตั้งไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี รองประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
630 นางกัลยา อินปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) กรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
631 นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
632 นางชื่นจิต สมานุภาวิน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
633 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศน์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินการ ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
634 นายวินัย หนูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหละหนุน ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
635 นายชะเวง ตั้งไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
636 นายวีระ เสาวโค ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
637 นางสาวเปรมฤดี ทองไซร์ ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
638 นางอัจฉรา หิรัญสาย ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
639 นายลิขิตร์ นิลสุข ครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
640 นายมงคล เหล็กสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านควนดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
641 นายวสันต์ วัฒนสุนทร ครู โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
642 นางชื่นจิต สมานุภาวิน ครู โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล กรรมการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
643 นายประจักษ์ มรกตคันโธ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
644 นางสาวสมใจ จรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันศิลป์ - ดนตรีไทย ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
645 นางสาวกรองกานต์ จันทรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโคกชะงาย กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันศิลป์ - ดนตรีไทย ประจำศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
646 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
647 นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
648 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
649 นายเมธี นพนิช ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
650 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
651 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
652 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
653 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
654 นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม รองประธานกรรมการ คณะกรรมดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
655 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
656 นายเมธี นพนิช ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการ คณะกรรมดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
657 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
658 นางสมจิตร สลักศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
659 นายสมคิด ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
660 นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหรียงงาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
661 นายเมธี นพนิช ครู โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
662 นายอาคม เส้งเอียด ครู โรงเรียนวัดบ่วงช้าง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
663 นายสุทิน ขาวเผือก ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
664 นายภานุวัฒน์ ปะรา ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
665 นายนันทิยา ภักดี ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
666 นางจิราพร เวทยาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
667 นางสมจิตต์ ตีบกลาง ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
668 นางสาววรัญญา อภัยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
669 นางสุธัญญา เวชรังษี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผล
670 นางพิกุล มณีนิล ครู โรงเรียนวัดบ้านสวน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๑-ป.๓
671 นางนิลวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ครู โรงเรียนวัดดอนศาลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๑-ป.๓
672 นางขจรจันทร์ ทองอุปการ ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๑-ป.๓
673 นางสาวฟาดีละ ยีหมัด ครู โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.๑-ป.๓
674 นายทรงนาถ จันทร์กลับ ครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
675 นางอาภรณ์ ชุมชัยโย ครู โรงเรียนบ้านสำนักกอ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
676 นางสาวพิมล บุญช่วย ครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
677 นางสาวสรินญา พันธ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
678 นางปริมพัฒน์ แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดเกษตรนิคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
679 นางอรุณี สงมา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
680 นางภัทรภร อินมณเทียร ครูโรงเรียนวัดตะแพน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
681 นางจิราภรณ์ ชูช่อ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
682 นางอุมา ศรีราม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
683 นางเพลินใจ ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนเขาแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
684 นางสาวจินตภาณัฏฐ์ อินทองช่วย ครูโรงเรียนบ้านสวน(คงวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
685 นางศิริพร ถีระวงศ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
686 นางโสภา ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนวัดสุนทราวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
687 นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน ประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
688 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
689 นางนิเพ็ญ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดกโดน รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
690 นางจรวย พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทอง รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
691 นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย รองประธานกรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
692 นางธีรารัตน์ ไม่ทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
693 นายเจริญ ดำนาคแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
694 นางวาสนา เพ็งอิน ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
695 นายธนา กาญจนะแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
696 นายพุทธิมัน เขียวจีน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
697 นางระวีวรรณ เจ้ยแก้ว แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
698 นายชะนะ เตี้ยชู พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
699 นายวินัย ทิพย์มาก วิทยากรโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
700 นายเฉลิม เสือเถื่อน ภารโรงโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
701 นางสาวอุบลทิพย์ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
702 นางดรรชนีกร แก้วสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
703 นางสาวพัชรา ศรีชุมพวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไทรโกบ กรรมการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
704 นายสุวิทย์ พูลเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง 1 กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
705 นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
706 นางจรรยา แก้วสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
707 นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแพรกหา ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
708 นายธำรง ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานแซะ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
709 นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลน้อย รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
710 นางนิเพ็ญ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโดน กรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
711 นายรัญช์วภพ ในเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง กรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
712 นางจรวย พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทอง กรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
713 นายระพิณ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเถียร กรรมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
714 นายวิน ผอมหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางเปล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
715 นางสมจิตร ทองจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
716 นายพงพัฒน์ รักษ์ด้วง ครูโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
717 นางสาวอุบลทิพย์ รักวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน กรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 โทร 0907158508 email : sutanyawe@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]