สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 39 8 3 3 50
2 อนุบาลควนขนุน 38 16 4 5 58
3 วัดคลองใหญ่ 29 6 2 5 37
4 เรวดีพัทลุง 25 18 12 6 55
5 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 4 1 1 23
6 วัดร่มเมือง 17 12 4 8 33
7 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 16 7 8 4 31
8 บ้านเขาปู่ 15 8 1 1 24
9 วัดเขาทอง 14 6 2 0 22
10 บ้านไสกุน 14 4 4 3 22
11 วัดหัวหมอน 14 3 0 2 17
12 อนุบาลป่าพะยอม 13 8 7 3 28
13 บ้านตลิ่งชัน 12 10 2 3 24
14 วัดบ้านนา 11 4 1 2 16
15 วัดทะเลน้อย 11 1 2 5 14
16 วัดลานแซะ 10 10 2 3 22
17 วัดพิกุลทอง 10 7 8 4 25
18 เรวดีป่าพะยอม 10 6 12 6 28
19 บ้านห้วยน้ำดำ 10 6 9 2 25
20 วัดดอนศาลา 10 6 8 3 24
21 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 10 4 2 0 16
22 วัดวิหารเบิก 10 3 2 3 15
23 บ้านทุ่งชุมพล 10 3 2 1 15
24 บ้านควนพลี 8 9 2 2 19
25 บ้านสำนักกอ 8 7 3 0 18
26 วัดไทรงาม 8 3 4 0 15
27 มัธยมพัทลุงวิทยา 8 1 1 5 10
28 วัดแหลมโตนด 7 12 13 6 32
29 วัดควนแพรกหา 7 3 3 4 13
30 เทศบาลจุ่งฮั่ว 7 3 0 2 10
31 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 7 1 1 4 9
32 บ้านศาลาน้ำ 7 1 1 1 9
33 บ้านปากเหมือง 6 6 6 5 18
34 บ้านควนดินแดง 6 4 0 0 10
35 ประชารัฐบำรุง 2 6 3 1 2 10
36 บ้านเหรียงงาม 6 3 0 0 9
37 วัดบ้านสวน 5 15 0 1 20
38 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 5 10 3 3 18
39 วัดตะแพน 5 7 4 1 16
40 วัดโงกน้ำ 5 5 0 2 10
41 บ้านควนขนุน 5 2 1 1 8
42 บ้านสวนโหนด 5 2 0 1 7
43 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 4 9 8 8 21
44 บ้านเขาพนม 4 6 6 0 16
45 บ้านโตน 4 6 3 1 13
46 บ้านบ่อทราย 4 4 6 1 14
47 วัดอภยาราม 4 4 5 3 13
48 วัดเขาแดง 4 3 4 0 11
49 บ้านระหว่างควน 4 1 4 4 9
50 วัดเขาอ้อ 4 1 3 0 8
51 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
52 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 1 0 0 5
53 อนุบาลศรีนครินทร์ 4 0 0 0 4
54 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 4 0 0 0 4
55 อนุบาลเสริมปัญญา 3 4 4 7 11
56 อนุบาลเรวดี 3 4 4 0 11
57 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 3 3 6 4 12
58 บ้านหยีในสามัคคี 3 3 5 0 11
59 ทุ่งยางเปล 3 2 5 0 10
60 บ้านปากสระ 3 2 3 0 8
61 บ้านทุ่งลาน 3 2 1 0 6
62 บ้านใสอ้อย 3 1 0 2 4
63 วัดประดู่เรียง 3 0 0 0 3
64 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 2 4 4 0 10
65 วัดสุนทราวาส 2 4 3 4 9
66 บ้านท่าแค(วันครู2500) 2 3 1 0 6
67 บ้านโหล๊ะเร็ด 2 2 3 0 7
68 วัดควนถบ 2 2 0 1 4
69 วัดลำใน 2 2 0 0 4
70 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 2 1 2 3 5
71 บ้านธรรมเถียร 2 1 2 1 5
72 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 1 2 0 5
73 วัดกลาง 2 1 1 0 4
74 วัดโพรงงู 2 0 0 0 2
75 วัดไทรโกบ 2 0 0 0 2
76 บ้านขัน 2 0 0 0 2
77 วัดพังดาน 1 6 3 0 10
78 บ้านโคกโดน 1 5 4 2 10
79 ชุณหะวัณ 1 5 2 0 8
80 วัดเกษตรนิคม 1 5 1 0 7
81 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 1 3 1 0 5
82 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
83 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 1 3 2 5
84 อารียาศึกษา 1 1 1 1 3
85 บ้านเตง 1 1 1 0 3
86 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 1 1 0 3
87 วัดโคกแย้ม 1 1 0 0 2
88 วัดหรังแคบ 1 0 2 0 3
89 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 0 1
90 บ้านนาวง 1 0 0 0 1
91 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 0 0 0 1
92 บ้านเนินทราย 0 5 6 2 11
93 บ้านโหละหนุน 0 5 1 1 6
94 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 3 3 4 6
95 วัดท่าสำเภาใต้ 0 3 2 2 5
96 บ้านควนกุฎ 0 2 5 1 7
97 วัดนาท่อม 0 2 1 0 3
98 วัดทุ่งขึงหนัง 0 2 0 0 2
99 บ้านหัสคุณ 0 1 2 0 3
100 บ้านไสถั่ว 0 1 1 0 2
101 วัดควนแร่ 0 1 0 0 1
102 บ้านต้นไทร 0 1 0 0 1
103 วัดควนปันตาราม 0 0 2 3 2
104 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 1 3 1
105 วัดตำนาน 0 0 1 3 1
106 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 1 0 1
107 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 1 0
รวม 603 392 271 177 1,266