สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 39 8 3 3 50
2 อนุบาลควนขนุน 32 14 3 5 49
3 วัดคลองใหญ่ 26 5 2 4 33
4 เรวดีพัทลุง 25 18 12 6 55
5 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 4 1 1 23
6 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 16 7 8 4 31
7 บ้านเขาปู่ 15 8 1 1 24
8 วัดเขาทอง 14 6 2 0 22
9 วัดหัวหมอน 14 3 0 2 17
10 อนุบาลป่าพะยอม 13 6 7 3 26
11 บ้านไสกุน 13 4 4 3 21
12 วัดร่มเมือง 11 10 3 7 24
13 บ้านตลิ่งชัน 11 10 1 3 22
14 วัดลานแซะ 10 10 2 3 22
15 เรวดีป่าพะยอม 10 6 12 6 28
16 บ้านทุ่งชุมพล 10 3 2 1 15
17 วัดพิกุลทอง 9 7 8 4 24
18 วัดบ้านนา 9 4 1 2 14
19 บ้านห้วยน้ำดำ 9 3 8 2 20
20 วัดวิหารเบิก 9 3 2 3 14
21 วัดทะเลน้อย 9 1 2 5 12
22 บ้านควนพลี 8 9 2 2 19
23 บ้านสำนักกอ 8 7 3 0 18
24 วัดดอนศาลา 8 6 8 3 22
25 วัดไทรงาม 8 3 4 0 15
26 มัธยมพัทลุงวิทยา 8 1 1 5 10
27 เทศบาลจุ่งฮั่ว 7 3 0 2 10
28 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 7 1 1 4 9
29 บ้านศาลาน้ำ 7 1 1 1 9
30 วัดแหลมโตนด 6 9 13 6 28
31 บ้านปากเหมือง 6 6 6 5 18
32 บ้านควนดินแดง 6 4 0 0 10
33 วัดควนแพรกหา 6 3 3 3 12
34 บ้านเหรียงงาม 6 3 0 0 9
35 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 6 2 2 0 10
36 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 5 10 3 3 18
37 วัดตะแพน 5 7 4 1 16
38 บ้านควนขนุน 5 2 1 1 8
39 วัดบ้านสวน 4 15 0 1 19
40 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 4 9 8 8 21
41 บ้านเขาพนม 4 6 6 0 16
42 บ้านโตน 4 5 3 1 12
43 วัดโงกน้ำ 4 5 0 2 9
44 บ้านบ่อทราย 4 4 6 1 14
45 วัดอภยาราม 4 4 5 3 13
46 วัดเขาแดง 4 3 3 0 10
47 บ้านสวนโหนด 4 2 0 1 6
48 บ้านระหว่างควน 4 1 4 4 9
49 วัดเขาอ้อ 4 1 3 0 8
50 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 1 0 0 5
51 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 4 0 0 0 4
52 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 4 0 0 0 4
53 อนุบาลเสริมปัญญา 3 4 4 7 11
54 อนุบาลเรวดี 3 4 4 0 11
55 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 3 3 6 4 12
56 บ้านหยีในสามัคคี 3 3 5 0 11
57 บ้านปากสระ 3 2 3 0 8
58 บ้านทุ่งลาน 3 2 1 0 6
59 บ้านใสอ้อย 3 1 0 2 4
60 อนุบาลศรีนครินทร์ 3 0 0 0 3
61 วัดสุนทราวาส 2 4 3 4 9
62 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 2 3 3 0 8
63 บ้านท่าแค(วันครู2500) 2 3 1 0 6
64 บ้านโหล๊ะเร็ด 2 2 3 0 7
65 วัดควนถบ 2 2 0 1 4
66 วัดลำใน 2 2 0 0 4
67 ทุ่งยางเปล 2 1 5 0 8
68 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 2 1 2 3 5
69 บ้านธรรมเถียร 2 1 2 1 5
70 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 1 2 0 5
71 วัดกลาง 2 1 1 0 4
72 วัดโพรงงู 2 0 0 0 2
73 วัดไทรโกบ 2 0 0 0 2
74 บ้านขัน 2 0 0 0 2
75 วัดพังดาน 1 6 3 0 10
76 บ้านโคกโดน 1 5 4 2 10
77 ชุณหะวัณ 1 5 2 0 8
78 วัดเกษตรนิคม 1 4 1 0 6
79 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 1 3 1 0 5
80 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
81 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 1 2 2 4
82 อารียาศึกษา 1 1 1 1 3
83 บ้านเตง 1 1 1 0 3
84 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 1 1 0 3
85 วัดโคกแย้ม 1 1 0 0 2
86 วัดหรังแคบ 1 0 2 0 3
87 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 0 1
88 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 0 0 0 1
89 บ้านเนินทราย 0 5 6 2 11
90 บ้านโหละหนุน 0 4 1 1 5
91 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 3 3 4 6
92 วัดท่าสำเภาใต้ 0 3 2 2 5
93 บ้านควนกุฎ 0 2 5 1 7
94 ประชารัฐบำรุง 2 0 2 1 2 3
95 วัดนาท่อม 0 2 1 0 3
96 วัดทุ่งขึงหนัง 0 2 0 0 2
97 บ้านหัสคุณ 0 1 2 0 3
98 บ้านไสถั่ว 0 1 1 0 2
99 วัดควนแร่ 0 1 0 0 1
100 บ้านต้นไทร 0 1 0 0 1
101 วัดควนปันตาราม 0 0 2 3 2
102 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 1 3 1
103 วัดตำนาน 0 0 1 3 1
104 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 1 0 1
105 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 1 0
รวม 556 370 264 174 1,364