รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย
 
1. นางภัคภร  เกษตรสิมาทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกิม
 
1. นางณัฐิฎา  มุสิกวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงวิมลพร  สุดสิ้น
 
1. นางสาวขวัญศิริ  ชุมขวัญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  ยั่งยืน
 
1. นางเบญจมา  ไชยศร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชรัตน์
 
1. นางขจรจันทร์  ทองอุปการ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายกลวัชร  รามด้วง
 
1. นางปรียาภรณ์  รักษาทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงลภัสรดา  มานันตพงศ์
 
1. นางสุภาพร  ไกรเกตุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสมานุวัตร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  ชุมขวัญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอภยาราม 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ขวัญขำ
 
1. นางสุพรรณี  บัวเนียม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทราวาส 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สมน้อย
 
1. นางสาวปิยฉัตร  เพชรขาวช่วย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นางสาวปัทมาวรรณ   เรืองพุทธ
 
1. นางสาวอัจฉรา   แป้นพูน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กชายกษิดิศ  คงหนู
2. เด็กหญิงธัญกช  ทองสม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เจริญรักษ์
 
1. นางสมสินธุ  อำลอย
2. นางสาวรัชนี  เพชรจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูศรีเพชร
2. เด็กหญิงสิวาลัย  ใสสะอาด
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  นุ่มนิ่ม
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสุดา  นุ่นชูคัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงนิโลบล  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวศิรประภา  นวลนิรันดร์
3. นางสาวศุภกานต์  อินทร์ปราบ
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
2. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กชายคุณธรรม  หนูชู
2. เด็กหญิงลักษิกา   รักษาแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางพรทิพย์  ปานนิล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงนิโลบล  พันธ์เศรษฐ์
2. นางสาวศิรประภา  นวลนิรันดร์
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
2. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์
 
1. นางศุภรัศมิ์  โชติรวีรัศมิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี
 
1. นางสาววันดี  บัวแสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขสันต์สถิตย์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มณีโชติ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  อินนุรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  โกษฐเพชร
2. นางสาววันดี  บัวแสง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เผ่าชู
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พุฒแทน
3. เด็กหญิงดนุชรี  เทพนรินทร์
 
1. นางสุนิสา   แก้วตุ่น
2. นางบุญจิรา  เผ่าชู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ
2. เด็กชายสุริยลักษณ์  เพชรไข่
 
1. นางเจียมจิรา  โรจนแพทย์
2. นางประไพ  รักพวก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. นายจักริน  สีไข่
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองเอียด
 
1. นางสาวสำรวย  หนูสม
2. นางสาวกัญญา  ไชยศรียา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพลี 1. เด็กหญิงกินรีย์  สุขรุ่ง
 
1. นางณัฐชยา   ขุนพลช่วย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะแพน 1. เด็กชายอาณกร  คงแสง
 
1. นายเหิม  ด้วงเจ้ย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. นายเฉลิมศักด์  ยิ้มเทศ
 
1. นางโสภา  สังเศษ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ชูปาน
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่นฮ้อ
 
1. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
2. นางนงลักษณ์  สุขเกื้อ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปิณทะโก
2. เด็กหญิงพรธีรา  ศรีราม
3. นางสาวศรุตา  ทองจินดา
 
1. นางสาวชะอ้อน  เสือสิงห์
2. นางสาววรี  หอยสกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   เหมือนพรรณราย
2. เด็กหญิงมาติกา   ทองหนู
3. เด็กหญิงอริสา   รัตนพันธ์
 
1. นางกันยา   สินน้อย
2. นางนงคราญ   เครือพิชยะการกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐการ์  ณิชากรพงศ์
2. เด็กหญิงนิติกานต์  วิเชียร
3. เด็กหญิงพัชราวรรณ  จันเพชร
 
1. นางสาวนิชศรา  ชุมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  แกล้วทนงค์
2. เด็กหญิงกิตธิดา   มูสิกรักษ์
3. เด็กชายพิชชากร  แก้วเรือง
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูทอง
2. เด็กหญิงธิดาภา  จันผลึก
3. เด็กหญิงบาจรีย์  เสนีย์
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
2. นายประเสริฐ  นิ่มละมัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1. เด็กชายพงค์พิภัทร   นาคเกลี้ยง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   คงเรือง
3. เด็กหญิงสุกานดา  นุ่นปาน
 
1. นางสาวนิภารัตน์   หนูอินทร์
2. นางสาวภรัณยา  พรหมสังคหะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณวิวาห์  หนูคง
2. เด็กชายสุขสันต์  ผางแพ่ง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อภัยรัตน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ราชเมืองขวาง
2. นางสาวรัตนา  ยิ้มด้วง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จลพูน
2. เด็กชายพงษ์นวพชร  กรดเต็ม
 
1. นางสุภาวดี  ด้วงแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ขวัญรอด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิกุล
 
1. นางสาวณภัทรพร  ท่วมเพ็ชร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1. เด็กชายรชต   ทองวิถี
2. เด็กชายสิทธา  วิไลประสงค์
 
1. นายวิเชียร  บัวศรีแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กชายมหาวรัตถ์  แก้วทอง
2. เด็กชายสมพล  อินมณเฑียร
 
1. นางกชพร  ปัทมวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ช่วย
2. เด็กชายพิพรรธน์  ชูขาว
 
1. นางจารุณี  บุญสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายต่อลาภ  จันทร์ครบ
2. เด็กชายอภิเดช  คงจีน
 
1. นางจรวย  อินมณเทียร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธนากร  ทองทวี
2. นายสุทธิวัส  หมวดทอง
 
1. นายถาวร  นุ้ยเกลี้ยง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสนาชู
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พราหมณพันธุ์
3. เด็กหญิงปุณยอร  ยิ่งสมถวิล
4. เด็กหญิงภัทรมน  ชนะสงคราม
5. เด็กชายอัครพล  เทศนุ้ย
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ทิพยมณฑา
2. นางวิชชุมาศ  ปุรินทราภิบาล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรัศมี
2. เด็กหญิงณิชาภา  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงวณิชชา  เริ่มศรี
4. เด็กหญิงอันดามัน  บำเพ็ญ
5. เด็กหญิงไหมไทย  มณีคันธวงค์
 
1. นางอภิญญา  วรรณรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ชูแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงกัญญา  ผอมขำ
2. นางสาวธิดารัตน์  พรหมอักษร
3. นางสาวปิ่นไพลิน  นิลกาฬ
4. เด็กหญิงอสมาภรณ์  หนูโท
5. นางสาวโชติรส  พุ่มเกต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
2. นายพงศ์ทัศน์  ไชยลึก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงชญาณิศา  สุตตะคาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  คงช่วย
4. เด็กหญิงวรัทยา  มากช่วย
5. เด็กหญิงเวธกา  รัตนพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนภรณ์  เกื้อเม่ง
2. นางสาวศุภวรรณ  ชมเชย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนศาลา 1. เด็กหญิงธัฌชรินทร์  นิ่มคร
2. เด็กหญิงบูชิตา  ฉิมรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ช่วยสีนวล
4. เด็กหญิงมธุรดา  อ่อนแต้ม
5. เด็กหญิงอัญชลี  บุญทอง
 
1. นางอัณศยา  รัตนพันธ์
2. นางกอบกิจ  ชูสุวรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. นายนฤบดินทร์  เหมือนพรรณราย
2. เด็กหญิงลักษิกา   นวลแก้ว
3. นางสาวสุชาดา   คงดำ
4. เด็กหญิงอรอุมา  รักษ์จันทร์
5. เด็กหญิงอรัญญา  บุญญะบุญญา
 
1. นางวิไล   ยศกิจ
2. นายสมเกียรติ  ชูบัว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายกฤติน  มนตรี
2. เด็กหญิงธนัญชนก   ทองประศรี
3. เด็กชายฤทธิชัย  พรหมทอง
4. เด็กชายสราวุธ   จันทร์สุขศรี
5. เด็กหญิงเกศราพร   คงแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  ชูรักษ์
2. นางจรวย  อินมณเทียร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นางสาวขวัญใจ  ทองดี
2. นายธีรภัทร  ชูเกิด
3. นายธีรศักดิ์  บุญถึง
4. เด็กชายนครา  สำราษราษฎร์
5. เด็กชายนนทกานต์  เพชรหิน
 
1. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
2. นายภูมิภักดี  สังเมียน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปาละเขียว
 
1. นางสาวสุรกาญจน์  โปฏกรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงลลิภัทร  เหล่าภักดีพงศ์
 
1. นางสุภาภรณ์  สมวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. นางสาวเสาวนีย์  ขำแก้ว
 
1. นางสุจิรา  ชูดำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรญาภา  รักษ์จำรูญ
2. เด็กชายณภัทร  พรหมนวล
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพชมณฑ์  ทองไสย
2. เด็กชายพัณฐกานต์  ขุนชิต
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นางสาววลีวัลย์  ดีชู
2. นายสมศักดิ์  เพชรสงค์
 
1. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
2. นางสาวจิรนุช  หมื่นรักษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกรรณทิมา  ชูช่วย
2. เด็กหญิงจิติมา  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  เกิดตลอด
4. เด็กหญิงนิศากร  หนูแป้นน้อย
5. เด็กหญิงปริณดา  คุ้มตะบุตร
6. เด็กหญิงรุจิษยา  สีนุ้ยคง
7. เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยนุ้ย
8. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ทองขาว
9. เด็กหญิงสุพิชชา  วังทวีณรงค์
10. เด็กหญิงอัจณา  ช่วยจันทร์
 
1. นางจรีวรรณ  หนูขาว
2. นางโสภาพรรณ  พิจิตร
3. นางวารุณี  ด้วงชู
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขวัญหวาน
2. นางสาวชลธิชา  หนูหล่อ
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ชูกรงมวล
4. เด็กหญิงพริสร  แก้วจันทร์
5. เด็กชายพลากร  เกื้อหล่อ
6. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวนา
7. นางสาววรพิชชา  เพชรขาวช่วย
8. เด็กหญิงสุธิตา  คงนวน
9. นายอดิเทพ  พูลสวัสดิ์
10. นางสาวเสาวรส  ด้วงเรือง
 
1. นางลัดดาวรรณ  คงแก้ว
2. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
3. นางจิรนุช  หมื่นรักษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  รัตนพิบูลย์
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองจับหลัก
4. เด็กหญิงดวงตะวัน  คงนวล
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินทมะโณ
6. เด็กชายปฏิวัติ  ฉิมรักษ์
7. เด็กชายพงศกร  สุดมุ้ย
8. เด็กชายพงศธร  ชุมนวล
9. เด็กชายภราดร  บุญคงแก้ว
10. เด็กชายวุฒิชัย  ด้วงรุ่ง
11. เด็กชายวุฒิชัย  บุญรุย
12. เด็กชายสมรักษ์  เลาแก้วหนู
13. เด็กหญิงสาธิตา  อวยชัย
14. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปานสังข์
15. เด็กหญิงโชติกา  พรหมทอง
 
1. นายฉัตรชัย  พงศาปาน
2. นางมานิตย์  มีชู
3. นางรัตติยา  แก้วหนู
4. นางเพ็ญศรี  นุ่นเกลี้ยง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกัณฑเมธ  หนูเอียด
2. เด็กชายภูวนาท  สุวรรณโรจน์
 
1. นายวิชาญ  มานันตพงศ์
2. นายสุริยา  ชาญทะเล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ปานก้ง
 
1. นางสาวปราณี  แย้มรัตนกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  พวงแก้ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. นางสาวอภิสรา  ธานมาศ
 
1. นายอนันต์  พูลเกื้อ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองหนูนุ้ย
 
1. นายเจษฎา  ขุนสังข์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงอนัญญา  นวลละออง
 
1. นายชื่นใจ  นวลยัง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายศุภิวัฒน์  รักษ์ทอง
 
1. นายภูมิภักดี  สังเมียน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  อินทร์รักษา
 
1. นายเกริกศักดิ์  ด้วงเกตุ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  บัวนุ้ย
 
1. นายเกริกศักดิ์  ด้วงเกตุ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พูนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  สงด้วง
 
1. นางปิรัณยา  เกตุสุวรรณ
2. นางนงเยาว์  แซ่ล๊ก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงมัชฌิมา   สุดจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์สุขศรี
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงดารินทร์   มีงาม
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์   สุวรรณชาตรี
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
2. นางระวิวรรณ  คำคันธฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงปริมปรีญา  หมัดยาหมีน
 
1. นายเกริกศักดิ์  ด้วงเกตุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชลิดา  พรมทอง
2. เด็กชายธนภูมิ  แก้วเมฆ
3. เด็กชายสิรภพ  เมืองแก้ว
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสาวสมอนงค์  นาคขาว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ด้วงรุ่ง
2. เด็กชายรัตนกร  ศรีเพชร
3. เด็กชายวรภัทร  คงทุ่ง
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสมอนงค์  นาคขาว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นายธวัชชัย  เขียวเยาว์
2. นายวัฒนา  แดงคล้าย
3. นายอัครเดช  ภุมรินทร์
 
1. นายเกริกศักดิ์  ด้วงเกตุ
2. นายสมชาย  โอนิกะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นิ่มคร
 
1. นายลิขิตร์  นิลสุข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายภัทธนวัฒน์  เจ้ยชุม
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงนภัสกร  สีสอาด
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายฐกฤต  มานันตพงค์
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงศรี
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายพสิษฐ  พัฒนาศรีรัตน์
 
1. นางสาวรชฎา  บัวแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อภัยรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  ยิ้มด้วง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
2. เด็กชายกรกฤต  สงขาว
3. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
5. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงศรี
7. เด็กชายปพนสรรค์  มีขาว
8. เด็กชายวัชรพัฐ  มาตรทอง
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางจำเรียง  ขุนจันทร์
3. นางสาวนภกชกร  จันทร์ทองโชติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ช่วยแท่น
2. เด็กชายกรกฤต  สงขาว
3. เด็กหญิงจินัฐตา  ศรีเทพ
4. เด็กหญิงญาณิน  สิริบุญญาวาส
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไหมอ่อน
6. เด็กชายณัฐภัทร  เกตด้วง
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรงศรี
8. เด็กชายปพนสรรค์  มีขาว
9. เด็กชายพลกฤษณ์  ศรีนวลเอียด
10. เด็กชายวัชรพัฐ  มาตรทอง
11. เด็กชายศักดินนท์  ทรงศรี
12. เด็กชายศุภสัณห์  มีขาว
13. เด็กชายสิรวิชญ์  พลชนะ
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีนวลเอียด
15. เด็กหญิงอรปรียา  พลชนะ
 
1. นายวสันต์  วัฒนสุนทร
2. นางจำเรียง  ขุนจันทร์
3. นางสาวนภกชกร  จันทร์ทองโชติ
4. นางสาวเพลินพิศ  ศรีทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ด้วงอ่อน
2. เด็กหญิงกาญวิภาวดี  พูลสง
3. เด็กหญิงจิรัชญา   จุลภักดิ์
4. เด็กหญิงฐานิตา  รักษ์จันทร์
5. เด็กหญิงณฤดี  ฮั่วลี้
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองมาก
7. เด็กชายณัฐวัต  เมืองชุม
8. เด็กหญิงณิชานาฎ  แก้วขาว
9. เด็กหญิงทิพวรรณ   สุกดำ
10. เด็กชายบุญญินท์  ทองถวิล
11. เด็กชายปรเมศวร์  ขุนฤทธิ์สง
12. เด็กชายพงศกร  เหมือนพรรณราย
13. เด็กชายพีรณัฐ  พูลภักดี
14. เด็กหญิงวะริษา  เหมือนหนู
15. เด็กหญิงศุภักษร  เมืองเยาว์
16. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุริตา  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กชายสุรเสกข์  น้ำแก้ว
19. เด็กหญิงอจิรา  แก้วมาก
20. เด็กหญิงอทิตยา   นาคะวิโรจน์
 
1. นางอุษา  หลีวิจิตร
2. นางสาวยุวดี  หมื่นเพชร
3. นางยินดี  รักขุนส่อง
4. นางชื่นจิต  ขาวสุด
5. นางสาวธิดารัตน์   วายุภักดิ์
6. นายระพิน  ชูทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายชาญชัย  บัวทองเรือง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภักดีเดชะ
3. เด็กชายติติพัฒน์  คงอนันต์
4. เด็กชายปุณณรัตน์  มณีรัตน์
5. เด็กชายสิทธิชัย  มากไข่
6. เด็กหญิงเนาวนิต  นครเขต
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
2. นายสุพลเดช  มากชู
3. นางสาวปัณฑิตา  สุกดำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายพันธวัช  ศรีแสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายปฏิวัติ  เจริญมาศ
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เพชรวา
 
1. นายสมยศ  ทองเอียด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. นางสาวปัจทมา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางเอมอร  หนูแหลม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายภูตะวัน  เพชรศรี
 
1. นางกุสุมา  บุญพัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายโชคดี  บัวทอง
 
1. นางอุษา  บุญเจริญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงวิศิษฏศรี  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. นางสาวปัจทมา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางเอมอร  หนูแหลม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1. เด็กชายภูตะวัน  เพชรศรี
 
1. นางสาววรัญญา  อภัยรัตน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กชายปฏิวัติ  เจริญมาศ
 
1. นายประภากร  เจริญมาศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงวิศิษฏศรี  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. นางสาวธิดารัตน์  พรหมอักษร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กชายพันธวัช  ศรีแสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายโชคดี  บัวทอง
 
1. นางอุษา  บุญเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กหญิงวิศิษฏศรี  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. นางสาวธิดารัตน์  พรหมอักษร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงศรีทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ่นชู
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุสิกะสังข์
3. เด็กชายจตุภัทร  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงจาฎุุพัจน์  อ่อนแก้ว
5. เด็กชายจารุกิตต์  คงผอม
6. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ด้วงอินทร์
7. เด็กหญิงจิราพัชร์  ส่งเจริญ
8. เด็กชายชนาธิป  จงจิตร
9. เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณรัตน์
10. เด็กชายธนกฤต  พรมแก้ว
11. เด็กหญิงธนพร  กรุงภักดี
12. เด็กหญิงธิดาพร  พรมแก้ว
13. เด็กหญิงนิชา  นิ่มคร
14. เด็กหญิงปลายฝน  ทองพูล
15. เด็กชายปัณณทัต  คงทองสังข์
16. เด็กหญิงพราวรวี  ยั่งยืน
17. เด็กชายพสิษฐ์  แพรงาม
18. เด็กหญิงพิชญธิดา  มากทอง
19. เด็กหญิงภัทรวดี  คงเรือง
20. เด็กหญิงภัทราวดี  มากศรี
21. เด็กชายมหาวรัตถ์  แก้วทอง
22. เด็กหญิงวิชุดา  รักสกุล
23. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูขำ
24. เด็กหญิงศิวารยา  ศิริวัฒน์
25. เด็กหญิงสลินทิพย์  บำราญ
26. เด็กชายแฮรี่ ขรรค์ชัย  วิทมอร์
 
1. นายมงคล  เหล็กสมบูรณ์
2. นางแฉล้ม  ชัยฤทธิ์
3. นางสุกัญญา  รักจันทร์
4. นางเจษฎาภรณ์  คงชู
5. นางปลายมาศ  ปานนิล
6. นางเพ็ญศรี  ด้วงเกตุ
7. นางสำลี  ชุมมายา
8. นายสมเดช  ฤทธิ์คง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงกิตติญา  วีระโชติ
3. เด็กชายก้องภพ  จุลพูน
4. เด็กชายปฏิภาณ  ปกครอง
5. เด็กหญิงปริมณาลี  บุญช่วย
6. เด็กหญิงลดาวัลย์   ทองคำอ่อน
7. เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ
8. เด็กชายศักดิธัช   พจนากนกกุล
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดำนุ้ย
10. เด็กชายไม้ดิน  รักปาน
 
1. นางพัชรีย์  บัวราษฎร์
2. นางอัจฉรา  หิรัญสาย
3. นางเครือวัลย์    ศรีศักดา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงกฤตชญา  แก้วกลับ
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  หนูคงใหม่
3. เด็กหญิงณัฐรดา  สังมี
4. เด็กชายทวีวงศ์  พงศ์พันธ์
5. เด็กชายธนดล  แก้วนอก
6. เด็กชายนิชานนท์  สุกชุม
7. เด็กชายปิยณัฐ  เพชรมั่ง
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นะโค
9. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยแก้ว
10. เด็กชายเกริกชัย  ชูทอง
 
1. นางปริศนา  นิ่มคร
2. นางมัลลิกา  วิรุฬห์รัตกุล
3. นางเสาวภา   สงดำ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกุลธีรา  หยูนิษ
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์
3. เด็กหญิงณพสร  ยืนยง
4. เด็กหญิงณัฏชยา  ทองด้วง
5. เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร
6. เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์
7. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสองเมือง
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมคล้าย
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวตรีรัตน์  พินิจสกุล
3. นางสาวธญาภรณ์  แสงชื่น
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงจตุพร  วิเศษ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเพชร
3. เด็กหญิงพาริสา  ไข่แก้ว
4. เด็กหญิงฟ้าใส  คงแก้ว
5. เด็กหญิงศศิประภา  พรหมศาลา
6. เด็กหญิงสุธินันท์  วิเชียร
7. เด็กหญิงหนึ่งทิพย์  จงกิจ
8. เด็กหญิงอรอุมา  เสนแก้ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
2. นางสาววิจิตรา   คงพูน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขาทอน
 
1. นางสาวสุจิตรา  คำเกลี้ยง
2. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรชวัล  ส่งเงิน
 
1. นางสาววลัย  ดำคง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 1. เด็กหญิงบุญณิสา  อุดมกาญจนกิจ
 
1. นางสาวณภัสรพี  คงศรีทอง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
2. เด็กชายชนุดม  เมืองแสง
3. เด็กชายนพรุจ  ช่วยบำรุง
4. เด็กชายพันธ์พิพัฒน์  สงทวี
5. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   อารีย์รักษ์
6. เด็กชายอชิตะ  สตันน็อต
 
1. นายเกษศักดิ์ดา  จันทร์อักษร
2. นายเอกวิทย์  สมเปลี่ยน
3. นายสาโรจน์  จันทร์สกุล
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงกันติชา  ห้วยใส
2. เด็กหญิงกัลยกร  เส้งเลี่ยม
3. เด็กชายคฑาวุธ  แก้วแหร้
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  เทพธานี
5. เด็กหญิงปาณิศรา  ช่วยเมือง
6. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์แดง
7. เด็กชายยชญ์พล  จิตรสุคนธ์
8. เด็กหญิงเกศสิริ  นวลศรี
9. เด็กหญิงเปมิกา  เพชรเส็ง
 
1. นางสาวอรวี  อินทร์นาค
2. นางสาวพรพิมล  หนูเอียด
3. นางโสณิศวรา  อนันตวงค์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงธรรยกร  สงนุ้ย
3. เด็กชายธีรไนย  นุ่นเกลี้ยง
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทองยอดอินทร์
2. เด็กหญิงสมัชญา  ชนะกุล
3. เด็กชายสานิต  มากไข่
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นางปรียาภรณ์  รักษาทอง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วเอียด
2. เด็กชายธรรมรักษ์  อักโขสุวรรณ
3. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวโสพิศ  มูสิกรักษ์
2. นางนิตยา  ใหม่วุ่น
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กชายณัฐพล  สุขกุล
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โปชู
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นายสมพงศ์  แก้วนาม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองอนันต์สกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ
 
1. นางปิยนุช  สุริโย
2. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นายกิตติวินท์  เพ็งพรหม
2. นายไพศาล  เรืองเพชร
 
1. นายภูมิภักดี  สังเมียน
2. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  กูเปีย
2. เด็กชายอภิลาภ  สมถวิล
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ยิ่งดำนุ่น
2. เด็กหญิงสโรชา  ด้วงสุข
 
1. นายสมเสียร  สังแก้ว
2. นางอุบล  เกตุแก้ว
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดำสง
2. เด็กหญิงพรชิตา  คงนวน
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางศิญารัตน์  พจนากนกกุล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรชนะ
2. เด็กหญิงรักษิณา  ทองศรีนุ่น
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองศรีนุ่น
2. นางวันดี  อินทร์เปีย
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. นางสาวชุติการ  ติษยาธิคม
2. นางสาวณิชาพัชร์  เม่าน้ำพราย
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางกนกวรรณ  หมื่นคลิ้ง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วสาย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางจุฑามาศ  คงศรีทอง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายพงศกร  ชูทอง
2. เด็กชายพิทักษ์  อมตเวทย์
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลอยลิบ
2. เด็กชายเทพชัย  คงดำ
 
1. นางพรทิพย์  จริตงาม
2. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายกฤตเมธ  ฉีดเกตุ
2. เด็กชายณัฐชนน  ดำช่วย
3. เด็กชายนวพรรษ  ฉีดเกตุ
 
1. นางนัดดาวัน  ไหมศรีขาว
2. นางสาวปิยนุช  พูลเนียม
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายธนกร  ห้วยสม
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชูมากเลี่ยม
3. เด็กชายศุภชัย  จันทร์ช่วย
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางศศิธร  โสมณะ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 1. เด็กชายณัฐชนน  พลอยดำ
2. เด็กชายเกียรติตระกูล  นพนิช
3. เด็กชายเกียรติประวัติ  นพนิช
 
1. นางอัญลภัส  พันธ์คง
2. นางสาววรรณวิษา  ดำนุ่น
 
132 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 1. เด็กชายฉัตรชัย  เพชรเจียระนัย
2. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์ดำ
3. เด็กชายปรินทร  ไหมศรีขาว
 
1. นางสาวยุววรรณ  ช่วยจันทร์
2. นางกันติมา  สงขาว
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  คงรอด
2. เด็กชายปรินทร  สงขาว
3. เด็กชายอติเทพ  กรดเต็ม
 
1. นางอุ่นเรือน  หนูจันทร์
2. นายประภากร  ศรีโสภา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. นายฐิตินันท์  หยวกดา
2. เด็กชายมงคลชัย  เพชรมุณี
3. นายวันชัย  เกาไศยานนท์
 
1. นายอนันต์  พูลเกื้อ
2. นายโสภณ  ทองดำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   สัยเวศ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  มาเอียด
3. เด็กชายสรยุทธ  ชุมคง
 
1. นางสุนันทา  หลวงคง
2. นางสาวนิตยา  นวนจันทร์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายธนวันต์  สายหนูน
2. เด็กหญิงปนัสยา  แป้นแก้วผา
3. เด็กชายวรพจน์  ประคำทอง
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นายตระกูล  มากแก้ว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ช่วยขำ
2. เด็กหญิงธันยพร   ชูเชียร
3. เด็กหญิงปานตะวัน   บัวสม
4. เด็กหญิงมลณิษา   เรืองรักษ์
5. เด็กหญิงสุภาวิดา   ช่อสม
6. เด็กหญิงเสาวนีย์   ยาชะรัด
 
1. นางละมัย  อินเอียด
2. นางสาวสรินญา  พันธ์ศิริ
3. นางอารี  หนูแป้นน้อย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโงกน้ำ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุมไชยโย
2. นายจักริน  สีไข่
3. เด็กหญิงนุชรีย์  รุ่งพุด
4. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีเจริญสกุลกิจ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองเอียด
6. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรนุ่น
 
1. นางอมราวดี  ทองขาว
2. นางธันยพร  จิตขาว
3. นายอนุสรณ์  เพชรศรีเปีย
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขด้วง
2. เด็กหญิงศศิมา  จิตตรานนท์
3. เด็กหญิงเขมิสรา  ขุนฤทธิ์มนตรี
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางคำจิต  เรืองศรี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กชายธีรไนย  บุญยนันท์
2. เด็กชายภาราดร  ลั่นสิน
3. เด็กชายรัชชานนท์  ชูช่วย
 
1. นางสาวรัตนา  ยิ้มด้วง
2. นางรัตนาภรณ์  ราชเมืองขวาง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะแพน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นวลคง
2. เด็กหญิงปภาดา  ราษแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  สังข์ทอง
 
1. นายถวิล  เจ้ยชุม
2. นายเกษม  คงเรือง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงชญานิศ  จักรัส
3. เด็กชายวีรชน  ช่วยประดิษฐ์
 
1. นางสุติมา  สุทธิกุล
2. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1. เด็กหญิงกัญจนิก  เกื้อช่วย
2. เด็กหญิงจตุพร  แดงศรี
3. เด็กหญิงฐนิชา  ฤทธิเดช
 
1. นางชูศรี  ฤทธิ์คง
2. นางสุจินต์  ทองสีดำ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญชพร   จันทร์สุข
2. นางสาวปัทมาวรรณ   เรืองพุทธ
3. นางสาวมัณฑนา    เหมือนพรรณราย
 
1. นางสาวอัจฉรา   แป้นพูน
2. นางวรรณวิภา   สลัดทุกข์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงปวิชญา  พันธุ์เศรษฐ
2. เด็กหญิงวรรณิสา  เพ็งสมบูรณ์
3. เด็กหญิงวิภาวี  โอทอง
 
1. นางสาวอุบล  หนูเจริญ
2. นางวิไล  สุวรรณสุนทร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนขนุน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คงดำ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เกื้อหล่อ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เหลือจันทร์
 
1. นางสุภานิจ   ทิพยศุภลักษณ์
2. นางจิราพัชร  จินตาคม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร   สุภาพาส
2. เด็กหญิงอริสา   ทองร่วง
3. เด็กหญิงเพชรา   อักษรเนียม
 
1. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
2. นางภาวดี  ขุนจันทร์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงกชนันท์  มีเสียง
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  แสงหอย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ผลึก
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวขาว
2. เด็กชายจิณณวัตร  แสงมี
3. เด็กชายอรรถชัย  จีนชาวนา
 
1. นางชื่นจิต  สมานุภาวิน
2. นางอรุณี  สงมา
 
150 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรวดี 1. เด็กชายกิตติกร  โปษกะบุตร
2. เด็กหญิงคธามาศ  สงฤทธิ์
3. เด็กชายปวีรณ์กร  วงศ์เดชะโภคิน
 
1. นางสาววีร์ดา  สมัครหานาย
 
151 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจารุกร  โศภิษฐิกุล
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปล้องอ่อน
3. เด็กหญิงสมิตา  ตุลยนิษก์
 
1. นางภาวดี  คงแข็ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็ชรกาศ
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายชนกชัย  ดำชู
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทองทรัพย์
2. เด็กหญิงอติกานต์  จันผลึก
3. เด็กชายเศรษฐา  ไชยพลบาล
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญกลับ
2. นางสาวอัมรา  บัวศรี
 
155 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายจิระพงศ์  เลาแก้วหนู
2. เด็กหญิงพฤกษา  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวสมเกษร  สุกแป้น
2. นางโอบดาว  หนูมาก
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายธนาคิม  แก้วหนูนวล
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โรจนรัตน์
 
1. นางสุดา  ไชยสง
2. นางมนภัสสร์  มากจันทร์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนศาลา 1. เด็กชายภูรินท์  อินทเสโน
 
1. นางนิลวรรณ  ชูวิวัฒน์รัตนกุล
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายธนานพ  รักพันธ์
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เขียวเยาว์
 
1. นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายชนกชัย  ดำชู
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายภัทรพล  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเพ็ญภร  ขำยา
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. นายเสฏฐวุฒิ  ถินนา
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  วัฒนสังข์
 
1. นางสิภา  เหลืองสนิท
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงวิยะดา  นิ่มเพ็ง
 
1. นางสุดา  นุ่นชูคัน
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เพิ่มเดช
2. เด็กชายพัสกร   อุ่นน้อย
3. เด็กชายพีระวิชญ์   สว่างมณี
 
1. นางสาวอุบล  หนูเจริญ
2. นางสาวกระสินธ์  พลรักษ์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายธนวุช  สงแก้ว
2. เด็กชายธนัชชา  ปานจีน
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สงสุข
 
1. นายเสน่ห์  ฉีดอิ่ม
2. นางทัศนียา  สุวรรณโรจน์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายนราธิป  อิสโม
2. เด็กชายหนึ่งตุลา  ราชสงค์
3. เด็กชายโกญจพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางพิมพ์  เยาว์นุ่น
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยางเปล 1. เด็กชายปรวัฒน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรัมภาวดี   อินฤดี
3. เด็กหญิงอัญธิดา  พูลผล
 
1. นางวิไลลักษณ์  นิ่มดำ
2. นางวัชรี  ณ พัทลุุง
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายจิระพงศ์  เลาแก้วหนู
2. เด็กหญิงปริศนา  ชูเวทย์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ปานเพชร
2. นางสาวสมเกษร  สุกแป้น
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูหิ้ม
2. เด็กหญิงปวริศา  น้อยนิล
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางภูริศา  ทองหนู
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กชายธนวุฒิ  วุ่นน้อย
2. เด็กชายธเนศพล  บริบาล
 
1. นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ
2. นางสาวอัจฉโรบล  เหน็บบัว
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสกุน 1. เด็กชายพงศกร  พวงนาค
2. เด็กชายวุธฒิพงศ์  จันทร์ตรี
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ยอดแก้ว
 
1. นางพวงเพ็ญ  หนูขาว
2. นางสุติมา  สุทธิกุล
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กชายกฤตภาส  รักภักดี
2. เด็กชายกล้าณรงค์  พรหมรักษา
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเกื้อขาว
 
1. นางละไม  เจ้ยชุม
2. นางยุภา  สุขแก้ว