หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนบ้านคลองขุด 4 10 6
2 016 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 21 36 28
3 018 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 9 23 11
4 019 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 31 66 36
5 020 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 20 32 25
6 021 โรงเรียนบ้านควนยวน 21 65 36
7 022 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 8 28 10
8 023 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น 18 27 20
9 024 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 14 28 18
10 025 โรงเรียนบ้านควนเเหวง 20 52 37
11 017 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 5 5 5
12 026 โรงเรียนบ้านคู 8 17 12
13 030 โรงเรียนบ้านช่องฟืน 22 42 22
14 031 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 16 23 18
15 032 โรงเรียนบ้านด่านโลด 17 30 23
16 033 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 15 29 20
17 034 โรงเรียนบ้านต้นสน 13 24 20
18 035 โรงเรียนบ้านทอนตรน 31 55 44
19 036 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 5 11 7
20 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 22 42 31
21 043 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 58 128 86
22 044 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 5 5 5
23 038 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 10 17 12
24 040 โรงเรียนบ้านท่าลาด 36 63 49
25 041 โรงเรียนบ้านท่าวา 5 5 5
26 037 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 18 42 27
27 039 โรงเรียนบ้านท่าเนียน 5 13 5
28 046 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 17 29 25
29 048 โรงเรียนบ้านนาหยา 0 0 0
30 049 โรงเรียนบ้านน้ำตก 22 47 30
31 050 โรงเรียนบ้านบางมวง 29 57 43
32 051 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 12 32 20
33 052 โรงเรียนบ้านปากพล 5 9 7
34 053 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 16 35 23
35 054 โรงเรียนบ้านพน 17 23 20
36 055 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 16 24 19
37 056 โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง 15 26 21
38 058 โรงเรียนบ้านม่วงทวน 9 15 9
39 060 โรงเรียนบ้านยางขาคีม 4 14 6
40 061 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 8 13 10
41 062 โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 11 11 11
42 063 โรงเรียนบ้านวังปริง 13 19 18
43 065 โรงเรียนบ้านหนองธง 41 84 57
44 066 โรงเรียนบ้านหน้าวัง 9 18 12
45 068 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 5 4
46 069 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 39 87 56
47 070 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 40 89 52
48 067 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 9 12 12
49 010 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 17 32 17
50 012 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 21 50 35
51 011 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 8 5 4
52 014 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 13 31 20
53 013 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 21 27 24
54 009 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 3 4 4
55 045 โรงเรียนบ้านเทพราช 8 11 7
56 071 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 38 59 45
57 059 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 37 75 47
58 073 โรงเรียนบ้านแหลม 7 13 10
59 072 โรงเรียนบ้านแหลมดิน 0 0 0
60 027 โรงเรียนบ้านโคกทราย 8 10 9
61 028 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 8 13 12
62 029 โรงเรียนบ้านโคกสัก 21 31 18
63 057 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 28 43 34
64 074 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 55 108 75
65 064 โรงเรียนบ้านไสนายขัน 2 3 3
66 077 โรงเรียนปากพะยูน 14 25 16
67 080 โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ 4 6 6
68 084 โรงเรียนวัดควนขี้แรด 12 15 12
69 086 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 12 19 17
70 089 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 25 36 25
71 085 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 19 31 28
72 087 โรงเรียนวัดควนเผยอ 17 39 24
73 088 โรงเรียนวัดควนเพ็ง 4 9 6
74 083 โรงเรียนวัดควนโก 9 15 14
75 091 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 26 36 30
76 092 โรงเรียนวัดตะโหมด 25 45 30
77 095 โรงเรียนวัดท่าควาย 14 24 18
78 096 โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 21 35 30
79 097 โรงเรียนวัดท่านางพรหม 2 2 2
80 099 โรงเรียนวัดนาปะขอ 10 19 17
81 100 โรงเรียนวัดนาหม่อม 8 8 8
82 101 โรงเรียนวัดบางขวน 17 45 24
83 102 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 23 51 37
84 103 โรงเรียนวัดปลักปอม 7 8 7
85 104 โรงเรียนวัดปัณณาราม 11 19 16
86 105 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 26 44 37
87 106 โรงเรียนวัดฝาละมี 18 38 26
88 107 โรงเรียนวัดพระเกิด 21 30 27
89 108 โรงเรียนวัดพรุพ้อ 22 38 25
90 109 โรงเรียนวัดพังกิ่ง 9 16 14
91 111 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 26 45 34
92 113 โรงเรียนวัดลอน 19 32 20
93 114 โรงเรียนวัดสะทัง 2 4 4
94 115 โรงเรียนวัดสังฆวราราม 2 2 2
95 116 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 21 30 27
96 117 โรงเรียนวัดหวัง 19 37 28
97 119 โรงเรียนวัดหัวควน 36 54 36
98 118 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 4 5 4
99 120 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 0 0 0
100 082 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 25 43 37
101 093 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 5 0 0
102 121 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 9 20 9
103 122 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 13 24 16
104 090 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 16 35 18
105 094 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา) 6 15 10
106 110 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 19 27 22
107 112 โรงเรียนวัดโรจนาราม 10 21 17
108 123 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 23 34 28
109 098 โรงเรียนวัดไทรพอน 24 35 31
110 136 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ 0 0 0
111 151 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 28 45 33
112 152 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 9 25 12
113 153 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 20 26 23
114 157 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 40 71 57
115 158 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 47 92 56
116 159 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 40 86 54
117 154 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 23 45 33
118 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 16 27 22
119 001 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา มูลนิธิ 0 0 0
120 002 โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ 0 0 0
121 007 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 21 4 4
122 008 โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา 0 0 0
123 075 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
124 047 โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 25 41 25
125 076 โรงเรียนประทีปศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
126 078 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 0 0 0
127 079 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 0 0 0
128 081 โรงเรียนมุสลิมวิทยา 6 2 2
129 124 โรงเรียนวิทยาปัญญา มูลนิธิ 0 0 0
130 125 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 13 16 15
131 126 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ 0 0 0
132 148 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ มูลนิธิ 0 0 0
133 150 โรงเรียนสันติธรรมวิทยา มูลนิธิ 0 0 0
134 156 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ 0 0 0
135 160 โรงเรียนอนุบาลสินธนา 0 0 0
136 161 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ 17 34 21
137 162 โรงเรียนอมาดิยะห์มูลนิธิ 0 0 0
138 163 โรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา 0 0 0
139 164 โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 0 0 0
140 165 โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ 0 0 0
141 128 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ 0 0 0
142 129 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน (ทุ่งธงทอง) 0 0 0
143 130 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม 0 0 0
144 131 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด 0 0 0
145 133 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหยา 0 0 0
146 134 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ 0 0 0
147 135 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบาก(ทุ่งธงทอง) 0 0 0
148 137 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม(ทุ่งธงทอง) 0 0 0
149 138 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาแม็ง 0 0 0
150 139 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน 0 0 0
151 140 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร(ทุ่งธงทอง) 0 0 0
152 132 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ 0 0 0
153 141 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศุภศาสตราราม 0 0 0
154 142 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอปากพะยูน 0 0 0
155 127 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลป่าบอน 0 0 0
156 144 โรงเรียนศูนย์อนุบาลเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง 0 0 0
157 143 โรงเรียนศูนย์อนุบาลเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ 0 0 0
158 145 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งขุนหลวงนิมิต 0 0 0
159 147 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน 0 0 0
160 146 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดห้วยเรือ 0 0 0
161 149 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลชะรัด 0 0 0
162 155 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 0 0 0
163 004 โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) 0 0 0
164 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ 0 0 0
165 166 โรงเรียนเทศบาลอ่าวพะยูน 1 1 1
166 003 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 0 0 0
รวม 2049 3713 2634
6347

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]