รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
ระหว่าง วันที่ 23 - 24 เดือน สิงหาคม. พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงชฎาพร  หนูชู
 
1. นางสาวอารีย์  เนียมบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 1. เด็กหญิงภัทราพร  หมวดเอียด
 
1. นางสมพร  ทองขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงพิยดา  โสบผอม
 
1. นางอารมณ์  พิศพักตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ขวัญสกุล
 
1. นางธัญลักษณ์  เมฆอรุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 1. เด็กหญิงจารุภา  ฉ้วนกลิ่น
 
1. นางเพ็ญทิพย์  ชูเหลือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. นางสาวฮาวา  หนูหมาน
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 1. เด็กหญิงศิรดา  ชนะชนม์
 
1. นางเพ็ญศรี  ปราณีต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เรืองแก้ว
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 1. เด็กหญิงเปมิกา  เกตุแก้ว
 
1. นางสุทีป  เทพชนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงอารยา  แก้วสุขสี
 
1. นางละมัย  แสงคงเรือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. นายณัฐกมล   ทองแก้ว
 
1. นางบุไรวรรณ  บิลโตะแหละ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กหญิงกิตติญา  แก้วบุญชู
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สงให้
3. เด็กหญิงอักษรจัญข์  มีใจใส
 
1. นางสาวชิตชนก  ปาธะรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าควาย 1. เด็กหญิงจิรประภา  ถาวรวรรณ
2. เด็กชายปฏิวัติ  อนันตเสมา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรนก
 
1. นางจินตนา   ขุนแก้ว
2. นางฑิฆัมพร  เพ็งแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กชายพันธกานต์  ราชพิทักษ์
2. เด็กหญิงวฤณดา  โส๊ะเหลาะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ขวดหรีม
 
1. นางสาวทยาพร  จันทร์คงหอม
2. นางจิดาภา  มณีดำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1. เด็กหญิงชลดา  ชิตชลธาร
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาววิมลรัตน์   รัตนประทีป
2. นางเทคนิค   หนูเสน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงอนุสรา  เหมมันต์
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชอบงาม
 
1. นางศุภิศา  คะรุณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายศุภกฤษ  หวัดแท่น
 
1. นายประหยัด  ชูเพชร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1. เด็กหญิงบุณยาพร  แดงช่วง
 
1. นางปาริชาต  ยานะวิมุติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวแววมยุลา  บุญพลับ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขุนจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝาละมี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ฉิมด้วง
2. เด็กหญิงจิระนันท์  เต่งลิ่มกุล
3. เด็กหญิงธลีญา  ยังดำ
 
1. นางเพลินพิศ   พรหมปลอด
2. นางวรรณา  บุญเพ็ชร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. นายธีรนัย   ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงปฐมาวดี   ถนอมพงษ์
3. เด็กชายภานุตพงศ์   โคตรพันธ์
 
1. นายภิรมย์   บุญรอด
2. นางสาวสุปราณี   หีมเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเเหวง 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุฒสองศรี
2. เด็กหญิงจิตรติกาญจน์  สุขขาว
3. เด็กหญิงวิภาวดี  นวลศรี
 
1. นายรณธิชัย  สวัสดิ์
2. นางนิตยา  บุญญะ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1. เด็กชายกลชาติ  ช่วยธรรมรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุเมธาโส
3. เด็กหญิงอินทิรา  ล่วงห้อย
 
1. นางฝ้าตีม๊ะ  หนูเอียด
2. นางสาวรติมัย  ดลระหมาน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโหมด 1. เด็กชายธนบดี  ไพชำนาญ
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  รักษ์แก้ว
 
1. นางสุกัญญา  สันอี
2. นางนงค์เยาว์  นามเสน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1. เด็กชายรัชพล  คงสอาด
 
1. นางสุจินต์  พรหมสังคหะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1. เด็กชายปรมัต  หอยบาง
 
1. นางอ้อยใจ  บุญช่วย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวแววมยุลา  บุญพลับ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขุนจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 1. เด็กชายพัชรพล  ก่งเซ่ง
2. เด็กหญิงพัชรภา  เฉลิมแสนยากร
3. เด็กหญิงวัลลิภา  แก้วบุญส่ง
 
1. นางอาทีป  แก้ววิเศษ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กหญิงวนิชา  เส้งตุ้ย
2. เด็กหญิงศรินยา  เขียดยี่
3. นายไชยฤกษ์  หลักคำ
 
1. นางสาวสายพิณ  ราชนิยม
2. นางสาวสุกัญญา  ขุนจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายนครรินทร์  ไพชำนาญ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  วันปู
3. เด็กหญิงมาริสา  ชูสงค์
 
1. นางสาวซัลมา  ไมละหมาด
2. นางสาวฮุษนา  เหมาะแหล่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายธนพล   เสนีย์
2. เด็กชายศรัญญู   แก้วประดิษฐ์
3. เด็กชายสราวุฒิ   ยี่เส็ง
 
1. นายภิรมย์   บุญรอด
2. นางสาวสุปราณี   หีมเขียว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   พรหมเมศ
2. เด็กชายภูวเดช   ชูวิจิตร
3. เด็กชายอัฟดอล   ฤทธิโต
 
1. นายสมภพ  เดชอุดม
2. นางสาวสุปราณี   หีมเขียว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงนาดา   หลำเบ็นสะ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   หลำสะ
3. เด็กหญิงสุฐิตา   หะ
 
1. นางสุทัศนา   ตุนละนิตย์
2. นางเฉลา   รักเกตุ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวมลินี  พลพงษา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิสระ
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ปราบฤทธิ์
 
1. นางสาวสาลิน  รามเรือง
2. นายเขษมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายต้นตระกูล  ดำเรือง
2. เด็กชายภูมิรพี  อ่อนทอง
 
1. นางบุญตา  ประทีปไพศาลกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายกอฟฟารี  เหล็มหมาด
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมดี
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ทองสุภา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กชายกฤษติธี  นิ่มนวล
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  จันทรโชติ
 
1. นางกุลภัสสร์  บัวมาก
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 1. เด็กชายฟาอีส  ภัยชำนาญ
2. เด็กชายวิญญู  ขำนุรักษ์
 
1. นางชนิสรา  พยัคพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายยุติธรรม  แสงแก้ว
 
1. นางจิตรา  ขุนจันทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  รอดด้วน
2. เด็กชายอับดลฮากีม  น้อยทับทิม
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ทองสุภา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 1. เด็กชายธนภณ  สมเพชร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญดาษ
 
1. นางสาวสุภัสรีญา   เหล่าทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทิพย์วารี
2. เด็กชายบู่บ่ากาศ   หมานระเด็น
3. เด็กหญิงฟาริต้า   รอดรวยรื่น
4. เด็กชายภาณุวิชญ์   สุกใส
5. เด็กหญิงวาสิตา   หมานระเด็น
 
1. นางนารีรัตน์   พลอยดำ
2. นางสาวจำเรียง   หนูนุ่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงช่อแก้ว  พิณวงศ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  โมรา
3. เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์
4. เด็กหญิงสุภัทสรา  เดชดี
5. เด็กหญิงเขมิสรา  รอดรวยรื่น
 
1. นางอำนวย  มากมณี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงจันทรา   จูสุข
2. เด็กหญิงนราวัลย์   ชัยเสนี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พวงดวงคำ
4. นางสาวพรนภัส   ช่วยเส้ง
5. เด็กหญิงมะลิษา  เพ็ชรสุด
 
1. นายสมภพ  เดชอุดม
2. นางพจนา  นิลแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 1. เด็กหญิงกนกวลัย  พรมเมศร์
2. เด็กหญิงฐิติพร  หมวดเอียด
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ยิ้มวัลย์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กสิพันธ์
5. เด็กหญิงศิโรรจน์  แก้วดี
 
1. นางสุกัญญา  ราชประดิษฐ
2. นายชุบ  ไตรวรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝาละมี 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ชุมทอง
2. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  รักอรุณ
3. เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิรักษ์
4. เด็กหญิงวนัสรินทร์  ทองดี
5. เด็กหญิงวรรณวษา  สังข์น้อย
 
1. นางแก้วมณี  โสพิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  สาโส๊ะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงคาริมา  สูธานันท์
2. เด็กหญิงปวีณา  ปานยิ่ง
3. เด็กหญิงปาลีน่า  ฤทธิโต
4. เด็กหญิงศศิกานต์  โม่โสย
5. เด็กหญิงอาฉ๊ะ  เหมมันต์
 
1. นางศุภิศา  คะรุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  เกตุแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 1. เด็กหญิงกชามาส  มานีอาเหล็ม
2. เด็กหญิงจรรยพร  อักษรเนียม
3. นางสาวณัฐยาน์  เขียวเหลือ
4. เด็กหญิงดารารัตน์  ดำตุด
5. เด็กหญิงธนัญญา  หนูไหม
6. เด็กหญิงนาตชา  ด้วงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนิราวัลย์  แก้วปัญญา
8. เด็กชายปีติ   หวัดแท่น
9. นางสาวลักษิกา  สุดบู
10. นางสาววรรณวิสา  มุขช่วย
11. เด็กหญิงศศินิภา   กิ้มใช้
12. เด็กหญิงศศิวิวรรณ  รามรักษ์
13. เด็กหญิงสุธารัตน์  น้อยสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอริญญา   นุ่นด้วง
15. เด็กหญิงอลิสรา  หรีมหนก
16. นางสาวอารีรัตน์  แพะปลอด
 
1. นายสมมิตร  ขุนแก้ว
2. นางสาวสุไรญา  แอเหย็บ
3. นางวนิดา  โจมฤทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโหมด 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เพชรสัง
 
1. นางเสาวนีย์  ชนะสิทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กหญิงมุมตัส  เหมาะสง่า
 
1. นางพัชรี  สุดสวาท
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลอน 1. นางสาวชลธิชา  แซมทอง
 
1. นายสมพาษท์  สุวรรณรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงชุติมาพร  พัฒนพงค์
2. เด็กชายทวีธนวิมุตติ  บูญมา
 
1. นางเยาวนารถ   ศรียา
2. นางจันทร์พร  เป็นมิตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ช่วยเกลี้ยง
2. เด็กชายอัตรคุปต์  จิตรพรหม
 
1. นางเยาวนารถ   ศรียา
2. นางนิภา  คชวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กหญิงสิริมา  ฉ่ำจิตต์
2. เด็กชายอัครเดช  หนูสุด
 
1. นางโสพิศ  นัทธีเชาว์
2. นางพิศทิยา  ขวัญขำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวน 1. เด็กหญิงกุสาวดี  ศรียา
2. เด็กหญิงจิรพัชร  บัวเนี่ยว
3. เด็กหญิงญาณิฐา  ยอดจันทร์
4. เด็กหญิงตวงทิพย์  บัวมณี
5. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงนันทิญา  รัสเจ
7. เด็กหญิงวิภาวี  พวงทอง
8. เด็กหญิงศศิธร  ก่อเกิด
9. เด็กหญิงสรนันท์  บุญละดี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เส้งมี
 
1. นางสาวยินดี  พรมชูแก้ว
2. นายจารึก  นุ่นเกลี้ยง
3. นางพัชรากร  อินทรัตน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามขำ
2. เด็กหญิงกมลพร  แดงแก้ว
3. เด็กหญิงกรกนก  อุชะชา
4. เด็กหญิงกิตติยา  รัตนศิริ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมอิน
6. เด็กหญิงณภัสรา  คงแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐพร  หนูสุข
8. เด็กหญิงณัฐมล  สุมามาลย์
9. เด็กหญิงนิธิพร  หนูเอียด
10. เด็กหญิงพิชชานุสสา  ไหมแก้ว
11. เด็กหญิงวนันท์ชนา  แท่นเกิด
12. เด็กหญิงวรดา  เพชรรัตน์
13. เด็กหญิงศิริมา  คงพูล
14. เด็กหญิงอทิตยา  ยิ้มเกื้อ
15. เด็กหญิงเปรมกมล  หนูราช
 
1. นางณิชารีย์   เพชรจำรัส
2. นางจุฬารัตน์  จันทร์คง
3. นางสาวศรีสุดา  ชอบงาม
4. นายสาโรจน์  เพ็งแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงตัสนีม  หมาดโส๊ะ
2. เด็กหญิงอนิต้า  หลำสะ
 
1. นางตี๋เกาะ  เหมมันต์
2. นางสาวขวัญใจ  คำทอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นายกฤษฎา  สรรนุ่ม
2. นายรัชติคม  หนูเส้ง
 
1. นายวิจิตร  จันทร์อินทร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงเบญญาภา   โชติช่วง
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงพัสริยา   โกสินโท
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กหญิงสุภาวดี  หลำสะ
 
1. นางสาวพินัดดา  สุทธิกาญจน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนานุกูล
 
1. นางคำนึง  สุยฉ่อง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงพัชราภา   คงนุ่น
 
1. นางปรีดา  ทองเจือ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงโรซนี  หมัดหมัน
 
1. นายอำนาจ  พูลสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิง.ศศิกานต์   ถึงเกื้อ
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงนพมาศ  เรืองนุ่น
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู
2. เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม
 
1. นางศิริวรรณ  นาครภัฏ
2. นางสาวสุนิษา  หนูนวล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สามัคคี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรประคอง
 
1. นางศิริวรรณ  นาครภัฏ
2. นางพัชรี  แก้วมุสิก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กชายกฤตนัย  จีนโอ
2. เด็กชายธนพงศ์  คงจุ้ย
 
1. นายปัญโญ  จันเทศ
2. นางสุมาภร  กาญจนพันธุ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กหญิงมินตรา  มุสิกะพันธ์
 
1. นางสาวสายพิณ  ราชนิยม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธันยมัย    กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายนภัสกร    บุญมิ่ง
3. เด็กหญิงเกวลิน   ชัยเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
2. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงณัศรินทร์   หมัดหมัน
2. เด็กชายนฤทธิ์   เชื้อผู้ดี
3. เด็กชายปฏิพล   ชุมชู
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
2. นายปรเมศวร์   เกตุนิ่ม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายธราเทพ   สุทธาภิรมย์
2. เด็กหญิงธันยพร   หมิดชู
3. เด็กหญิงวริศรา   หนูคงแก้ว
 
1. นายภิรมย์   บุญรอด
2. นางสาวสุปราณี   หีมเขียว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงมัลลิกา   รัตนสำเนียง
 
1. นางสาวกุลวดี  นกหมุด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คลี่แก้ว
 
1. นายสมพร  รัตนพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คลี่แก้ว
 
1. นายบรรจง  ้เครือทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันวิสา  เซ่งเข็ม
 
1. นางละมัย  แสงคงเรือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สืบสม
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงจันทราวดี  มากเพชรศรี
 
1. นางสาวพนิดา  รัษฎาเพชร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1. เด็กชายซาฟิล  ผ่านพบ
 
1. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงปอแก้ว  เดชสงคราม
 
1. นางสารภี  คงเกลี้ยง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1. เด็กชายกอบชัย  คงสกุล
 
1. นางสาวเพลินจิต  หมะหวีเอ็น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงอาทิติยา  ป้อมสนาม
 
1. นางเพชรรัตน์  เอียดสุย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  จันทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมณี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ถังเซ่ง
4. เด็กชายปฏิพล  แก้วชูทอง
5. เด็กหญิงพัชรพิชชา  ลพอุทัย
6. เด็กหญิงรัญชิดา  สุดกิจ
7. เด็กหญิงสุนิศา  อินทรโชติ
8. เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่
 
1. นางปิ่นมณี  แดงช่วง
2. นายณรงศักดิ์  สิทธิดำรงค์
3. นางสาวณปภัช  สาระอาภรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นายคมกริช  คล้ายสมบัติ
2. เด็กชายรัชติคม  หนูเส้ง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  หนูแจ่ม
4. เด็กชายสรวิศ  เกื้อคลัง
5. เด็กชายอันวา  พรหมแก้ว
 
1. นายคุณากรณ์  โรจนรัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายพลวัต   เซ่งเข็ม
 
1. นายสมภพ  เดชอุดม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กหญิงกวีตา  นาคทิม
 
1. นางสุทธิรัตน์  เอี่ยมระยับ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1. เด็กหญิงลักษณ์ชนก  บุญพลัด
 
1. นายอาวรณ์  ดำช่วย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 1. เด็กชายเจริญชัย  ชูแสง
 
1. นางจินตนา  พรหมเหมือน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กชายสรวิศ  เกื้อคลัง
 
1. นายคุณากรณ์  โรจนรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงฐานิตา  ทองสีอ่อน
 
1. นางพรทิพย์  มากชุมนุม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. นางสาววริศรา   หนูคงแก้ว
 
1. นางสุนิสา  เจี้ยงเต็ม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายธรรมศิลป์  เจ้ยแก้ว
 
1. นางศิริเพ็ญ  เจ้ยแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายพลวัต   เซ่งเข็ม
 
1. นายสมภพ  เดชอุดม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางนัยนา  เพชรตีบ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กหญิงกวีตา  นาคทิม
 
1. นางสุทธิรัตน์  เอี่ยมระยับ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายชนาธิป  ปานกำเนิด
2. เด็กชายต่อตระกูล  เตะเหมทอง
3. เด็กหญิงนันทิกา   จุลภักดิ์
4. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ฤทธิเดช
5. เด็กชายบิสม์  หมีนปาน
6. เด็กหญิงอัลบาอุ์   หมีนปาน
7. เด็กหญิงอัสมา  เบ็ญฤทธิ์
8. เด็กชายอาซิส  ถลาง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ลายทิพย์
2. นางสาวจีระภา  จีนวั่น
3. นางสาวพรทิพย์  นุ้ยกุล
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชาย.อนุชา   ชูสัง
2. เด็กหญิงณัชชา   เอียดสุดรักษ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์   หนูเพชร
4. เด็กชายธนากร   ช่วยเส้ง
5. เด็กหญิงนิตยาภรณ์   บัวดำ
6. เด็กหญิงปฐมาวดี   ถนอมพงษ์
7. เด็กหญิงวิธรา   ฤทธิ์เนียม
8. เด็กหญิงศศิวิมล   แก้วศรี
9. เด็กชายอภิวัฒน์   รักเงิน
10. เด็กชายเจนณรงค์   ไชยแบน
 
1. นางนารีรัตน์  พลอยดำ
2. นางรุ่งนภา  ละออกอ
3. นางพจนา  นิลแก้ว
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วหมุน
2. เด็กหญิงจันทิมา  นะดี
3. เด็กหญิงชญาดา  เหมมณี
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  ช่วยเทศ
5. เด็กหญิงพรรณรวี  จุลสุวรรณ
6. เด็กหญิงศศิประภา  นิลแก้ว
7. เด็กหญิงสุณันธิณี  ชูรักษ์
8. เด็กหญิงอิสริยา  นิลเสน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ลายทิพย์
2. นางสาวพรทิพย์  นุ้ยกุล
3. นางสาวจีระภา  จีนวั่น
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรจนาราม 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ตะโหนด
2. เด็กหญิงจิรกานต์   ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ขุนแสง
4. เด็กหญิงนพรัตน์  สีดา
5. เด็กหญิงปริมไปรยา  คำอ่อนศรี
6. เด็กหญิงรัตติกาล  ช่วยแก้ว
7. เด็กหญิงสารีรัตน์  ทองสีมาก
8. เด็กหญิงสุประวีณ์  ชูแก้ว
9. เด็กหญิงอารียา  เพลงพิโรจน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ยาชะรัด
2. นางสาวสุพรรษา  เรืองดำ
3. นางสาวนัทฐิตา  หัดหมัด
4. นางรุ่งทิพย์  รามแก้ว
5. นางสาวพัฐวดี  ทองสีดำ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กชายชนกันต์  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงสุธิดา  สงเอียด
 
1. นางศุภิศา  คะรุณ
2. นางสาววาสนา  เจ๊ะโม๊ะ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชาย ธเนศ    คงทน
2. เด็กชาย รุกมินทร์   ดะชุง
3. เด็กชายกรินทร์   ด้วงสา
4. เด็กชายกิตติพัทธ์   ขำนุรักษ์
5. เด็กชายชารอน   เหล็มสัน
6. เด็กชายไฟซอล  เส็มหมาด
 
1. นายนิตยา  อ่อนทอง
2. นางไรดะ  อ่อนทอง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กชายก้องภพ  คงทรัพย์
2. เด็กชายจักรพงศ์  ทองสอน
3. เด็กหญิงปวีณธิดา  ศรีโคน
4. เด็กชายวงศธร  อินทรเพชร
5. เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนขวัญ
6. เด็กหญิงหทัยภทร  กลางวิชัย
 
1. นายบุญเลิศ  มณีโชติ
2. นายศุภศักดิ์  เตชวันโต
3. นายสุรชาติ  อุไรรัตน์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองนุ่ม
2. เด็กชายจักรริน  ทองปลอด
3. นายฉัตรชัย  ดำขุน
4. เด็กชายณัฐดนัย  สุขไกร
5. นายธวัชชัย  ชายแก้ว
6. นายพรทวี  ศรีสมภาร
7. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวพรหม
8. เด็กชายศรีสหัส  บุญส่ง
 
1. นายเอกชัย  ไพโรจน์
2. นางจตุพร  วงศ์วิเชียร
3. นางสาวเลขา  มากสังข์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงซารีน่า  ฝุ่นเงิน
2. เด็กหญิงซูฮาดาห์  หม่าหลี
3. เด็กหญิงณัชชา  ชุมประมาณ
4. เด็กชายนัซรอน  หนูหนุด
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมัดเลียด
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ดลเขียว
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจ๊ะสา
8. เด็กชายอธิภัทธิ์  เอียดขาว
9. เด็กหญิงอลิตา  หนูหนุด
10. เด็กหญิงอารีดา  นะแหล่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นางสุพัตรา  ทองลี้
3. นางสาวอิสริยา  นุ้ยผอม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กหญิงกิตติมา   ชุมพรัต
2. เด็กหญิงจารวี  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงซารีน้า  สาลี
4. เด็กหญิงนัสรินทร์  หรีมหนก
5. เด็กหญิงนูรีนา  สรรนุ่ม
6. เด็กหญิงปวีณา  รักษาเขตร
7. เด็กหญิงวรรญา  เหมรินี
8. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พรหมแก้ว
9. เด็กหญิงอรนิชา  สุขะปุณะพันธ์
10. เด็กหญิงอารียา  ด้วงดน
 
1. นายวิจิตร  จันทร์อินทร์
2. นางชลทิพย์  สุวรรณพิสุทธิ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขุนปราบ
2. เด็กหญิงลีมูน  จิเหลา
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชอบหวาน
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรเรือนทอง
5. เด็กหญิงอัยยิกา  จันทร์มณี
 
1. นางศุภิศา  คะรุณ
2. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณรตน์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1. เด็กหญิงญิชากร   แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงสโรชินี   ยอดแก้ว
 
1. นางสาววิมลรัตน์   รัตนประทีป
2. นางเทคนิค   หนูเสน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. นางสาวธีรนุช  ยี่ซ้าย
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  มากทอง
3. นางสาวศิริรักษ์  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวกุสุมา  ช่วยเมือง
2. นางวรรณดี  ดำฝ้าย
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รุจิธนพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   จันทร์จบ
3. เด็กหญิงศราสิณี  สุทธิกาญจน์
 
1. นางวารี   นวลสนอง
2. นางจริยา  เดชสง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงจินดาพร  ฉางดำ
2. เด็กหญิงณัชชา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  สาเส็ม
2. นางสุริพร  แก้วพูล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กหญิงชาดัช  เอียดวงษ์
2. เด็กหญิงอิดริส  หมานระโต๊ะ
 
1. นายธาดา  เจริญฤทธิ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กชายซาบิ๊ค วโรรส  สังข์นุ้ย
2. เด็กชายนาธาร  ฤทธิ์เรือง
 
1. นายอัฟฎอลร์  หมาดหนุด
2. นางจรีรัตน์  นาแพง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงซีรีน  สาโร
2. เด็กหญิงธีมาพร  หมุดกาเซ็น
 
1. นางนันทวรรณ  คารี
2. นายอิสมาแอล  หมัดเบ็ญแสละ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญประกอบ
2. เด็กชายนราธิป  สาแล๊ะ
 
1. นายธาดา  เจริญฤทธิ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 1. เด็กหญิงพัชสนันท์  คงเงิน
2. เด็กหญิงอันนา  เพ็งโอ
 
1. นางกาญจนา  บุญโยม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กชายชานนท์  เส็นพร้าย
2. เด็กหญิงปารียา  ไพชำนาญ
 
1. นายธาดา  เจริญฤทธิ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กชายชยพัทย์  ขวัญซ้าย
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  หมัดดีน
 
1. นางสาวสุนันทา  สาเส็ม
2. นายชยพล  สุวรรณ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กชายจีระนัย  โต๊ะหวัง
2. เด็กชายดลกอเดช  เหมมันต์
 
1. นางรัญชณ์ณิชชา  ด้วงคง
2. นางสาวหาบีด๊ะ  หมานหมิด
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 1. เด็กหญิงนุชวรา  หรีมหนก
2. เด็กชายศดิศ  คงสา
3. เด็กชายฮาฟิช  เพ็งโอ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ฤทธิสุนทร
2. นางประภาพิมพ์  เมืองสง
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหวัง 1. เด็กชายณฐพล  ทิพย์นุ้ย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงทิพย์
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีเกตุ
 
1. นางลัดดา  เพชรนุ้ย
2. นายเคียง  จุลนิล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กชายคฑายุทธ์  จันศร
2. เด็กชายพิทยา  เพอเณร
3. เด็กชายเขมทัต  บุญรัตน์
 
1. นางมนศิริ  แก้วศรี
2. นางสุทธิรัตน์  เอี่ยมระยับ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กชายธนะวินท์  โมสิกะสุขะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดอันวาท์  โอกาส
3. เด็กชายอนุพงศ์  รัตนขวัญ
 
1. นางสีนวล  แก้วมณี
2. นางสาวเบญจพร  ยิ้มแก้ว
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1. เด็กชายนนทวัชร  หนูรัตน์แก้ว
2. เด็กหญิงอภิฤดี  สุดสังข์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชูทวี
 
1. นายสุขประเสริฐ  ชากรี
2. นายเขษมศักดิ์  ฤทธิเดช
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กชายชญานนท์   ทองเมฆ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมา
3. เด็กหญิงธนัชพร   เหตุทอง
4. เด็กหญิงพรหมพร   ปุรินทรภิบาล
5. เด็กชายพุฒิพงศ์   มนทอง
6. เด็กหญิงภัคจิรา   ชูจันทร์
 
1. นางสุริยา  กล้าคง
2. นางอัตตา  วงค์สะอาด
3. นางนวลน้อย  ชูชื่น
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กชายธนภัทร   จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นวลยัง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   จันทร์แย้ม
4. เด็กหญิงปรารถนา   บุญทองเสน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ชุ่มชื้น
6. เด็กหญิงสาติยา   บัวดำ
 
1. นางละออง  เกื้อคลัง
2. นางสาวอาภรณ์  ก้อนเรือง
3. นางสาวนันทิยา  คงอิ้ว
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปะขอ 1. เด็กหญิงกัลลญาร์  สาสังข์
2. เด็กชายจุลจักร  ทิพย์มณี
3. เด็กชายพิพัฒพงษ์  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวนัฏกานต์  ไชยนุรักษ์
2. นางนิภา  สัจจา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กชายณัฐกมล   ทองแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แคล้วทนงค์
3. เด็กหญิงวราทิพย์   เหล็มปาน
 
1. นางศิโรรัตน์  รักนิ่ม
2. นางสาวปิยะมาศ  ทองสุภา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1. เด็กชายนิติรักษ์  เพชรประคอง
2. เด็กชายราชัน  นิลตีบ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีเทพ
 
1. นายเสรี  วิสุทธยะรัตน์
2. นางยินดี  วิสุทธยะรัตน์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 1. เด็กชายฟุตกร  ทิ้งผอม
2. เด็กชายฟุตซาน  ปักสัน
3. เด็กชายอนันต์  เบ็ญหมุนหมีน
 
1. นายคุณากร  ชูสง
2. นายปริญญา  เส็นพร้าย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปริง 1. เด็กชายชวกร   เศรษฐสุข
2. เด็กหญิงชุภาภัค  อนันต์
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ชูเกื้อ
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์ทอง
2. นางสุพร  เทพหนู
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองธง 1. เด็กหญิงสโรชา  คงแก้ว
2. เด็กชายอัครพล  อาสาสู้
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาลทิพย์
 
1. นางศิโรรัตน์  รักนิ่ม
2. นางสาวปิยะมาศ  ทองสุภา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงปริษา  ยีหรีม
2. เด็กหญิงฟารีซีน  ปานแดง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เต่าทอง
 
1. นางเกษร  คำดีบุญ
2. นางอัจฉรา  ด้วงเหมือน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงซาบีน่า  เหตุเหล๊าะ
2. เด็กชายญิบรออีล  เหล็บหลี
3. เด็กหญิงฟาซี่ดา  ฝาหล๊ะ
 
1. นางจิดาภา  มณีดำ
2. นางอายีซ๊ะ  สันหมุด
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงกษมา  หรนนุ้น
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทียมดี
3. เด็กชายอภิรักษ์  สะแหละ
 
1. นางเกษร  คำดีบุญ
2. นางระเบียบ  เกื้อวงค์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 1. เด็กหญิงกันนิตา  สนเส็ม
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เรืองแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  หนูหมาน
 
1. นางสุกัญญา  บิงลังโหลด
2. นางทยาพร  จันทร์คงหอม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนิสรา   จันทร์ดวง
2. เด็กชายปาราเมศ   มานพ
3. เด็กหญิงเอสิกา   เศรษฐชนะ
 
1. นางสาววรรณี   ทองยก
2. นางสาวข่อลีฝ๋ะ   กะสิรักษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นางสาวกิตติมา   ชุมพรัต
2. เด็กชายวาคิม    หมาดหนุด
3. เด็กหญิงอาริยา  ชุมสะ
 
1. นางนันทาทิพ  ผอมฉิม
2. นางอรทิพา  แสงชาตรี
 
143 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองลูกแก้ว
2. เด็กชายศิวกร  ฆังฆะมะโน
3. เด็กชายอภิชัย  ชุมศรี
 
1. นางสุวรรณา  ขวัญทอง
2. นางนิตยา  เกตุนิ่ม
 
144 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินทรชุมนุม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีรอด
3. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วสุกสี
 
1. นางดรุณ๊  เซ่งฉิม
2. นางสาวศุภพิชญ์  ไชยทอง
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  มาศวัน
 
1. นางปัญญา  มีเพียร
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรพอน 1. เด็กหญิงแพรวา   เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นางสุนิสา  พรหมแก้ว
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่เล่ง
 
1. นางสาวกันทรา  ชะหนู
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูน 1. เด็กชายสุธีร์  จันทภาโส
 
1. นางโยศิยา  จาค็อบสัน
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. เด็กชายฉัตรชนะ  คุ้มสุข
 
1. นางอรทิพา  แสงชาตรี
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงปภาดา   ช่วยพริก
2. เด็กหญิงสิริวรรณ   ชาตรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ตู้เฮี่ยน
 
1. นางวารี   นวลสนอง
2. นางสาวอารีย์   แกล้วทนงค์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1. เด็กหญิงสุธาศิน  ศรีนวล
2. เด็กชายสุเมธ  สงแทน
3. เด็กชายเทพประทาน  ไชยโสดา
 
1. นางดรุณี  หามะ
2. นางสาววรรณฤดี  คล้ายสมบัติ
 
152 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิยาราม 1. เด็กชายกรณิศ  ตางจงราช
2. เด็กหญิงธัญชนก  รัตตนะ
 
1. นางผะออง  ด้วงกูล
2. นางสาวโสรัตน์ดา  สังข์ทอง
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1. เด็กหญิงอชิรญา  บัวแก้ว
 
1. นางอรอุมา  กาฬกุญชร
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กชายธัญเทพ   แก้วประสิทธิ์
 
1. นางปรีดา   ทองเจือ
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มากเนี่ยว
 
1. นางสาวกัลยาณี  แก้วประสิทธิ์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายโภคิน  มรรคงคา
 
1. นางสาวนันทานา   เซ่งหนู
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเชียด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เจ้ยเพชร
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทองงาม
3. เด็กหญิงนิสรีน  เหล็มรุย
4. เด็กหญิงพิมพิศา  ชนะเศรษฐ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์เดช
6. เด็กหญิงสุนันทา  ชูรัตน์
7. เด็กหญิงอารียา  จอมเพ่ง
 
1. นางมณฑา  ศิลาลาย
2. นางสาวพวงทิพย์  ไพชำนาญ
3. นายธวัชชัย  ภักดีวานิช
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ออสันตินุตสกุล
2. เด็กหญิงนิสรีน  พรหมปลัด
3. เด็กหญิงศิริญา  เอียดวงศ์
 
1. นางราณี  อิสโร
2. นางสาวทรัพย์สำรวย  นวลสมอ
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 1. เด็กหญิงชุติภา  โอศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  หนูนัง
3. เด็กชายธนภัทร  ชูศรีขาว
 
1. นางเอื้ออารีย์  เอียดประพาฬ
2. นางสาวสุทิพย์  มณ๊สุวรรณ
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชาย กรรชัย   หวังขวัญ
2. เด็กชายชนายุต   ไหมหมาด
3. เด็กหญิงญัสมิน   เขียดนุ้ย
 
1. นายเสรี  ไชยสมุทร
2. นางหวันส่าหรี  หม้าเหล็ม
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กชาย.ภานุพงศ์   ไทยชะรัด
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ไชยบรรณ
3. เด็กชายวรเดช   พวงพวา
 
1. นายเชวงศักดิ์  เพ็งช่วย
2. นายสิทธิชัย  ดีนทอง
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เตยแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชพร  อับดุลกะเดช
3. เด็กชายอัมดาน  ทิพย์ร่วง
 
1. นางอรุณศรี  เสนชู
2. นางอิศรา  ตาเย็บ
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายกรวีย์  เกตุแท่น
2. เด็กชายฌานิศ  สันเส็นหละ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งหนู
2. เด็กชายบาซิล  แสงสว่าง
3. เด็กชายอัฟฮัม  จันทรัตนา
 
1. นายฉุกหรี  ยาชะรัด
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1. เด็กหญิงชไมพร  บัวแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุธ  ศรีชูทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวคลี่
 
1. นายเสรี  วิสุทธยะรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ลภัฎ  ไมตรีจร