หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pna1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวีณา นามคำโรงเรียนบ้านรมณีย์กรรมการ
3. นางสมจิตร ทศพงษ์โรงเรียนเกาะยาวกรรมการ
4. นางเกสร สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหากรรมการ
5. นางสุวรรณี นิยมญาติโรงเรียนวัดชนาธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวีณา นามคำโรงเรียนบ้านรมณีย์กรรมการ
3. นางสมจิตร ทศพงษ์โรงเรียนเกาะยาวกรรมการ
4. นางเกสร สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหากรรมการ
5. นางสุวรรณี นิยมญาติโรงเรียนวัดชนาธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัฐฐิยา สุวรรณน้อยโรงเรียนบ้านหินลาดประธานกรรมการ
2. นางวีณา นามคำโรงเรียนบ้านรมณีย์กรรมการ
3. นางสมจิตร ทศพงษ์โรงเรียนเกาะยาวกรรมการ
4. นางเกสร สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหากรรมการ
5. นางสุวรรณี นิยมญาติโรงเรียนวัดชนาธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านในวังประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ทองสลับล้วนโรงเรียนบ้านปากพู๋(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)กรรมการ
3. นางบุษราวดี บุญสบโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ลาล้ำโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61กรรมการ
5. นางปิยะมาศ ประดิษฐโรงเรียนบ้านบางมรวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยทิพย์ ดำนิลโรงเรียนวัดโคกสวยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชูทับโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
3. นางฐิติพร พลมาสโรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
4. นางคัฑรีย์ ปานรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นางสุกัญญา หมึกแดงโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรมล เกริกฤทธิ์โรงเรียนวัดโคกสวยประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยภรณ์ ถาวรพัฒน์โรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการ
3. นางกัญญานี แสงเสมาโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยีสมันโรงเรียนบ้านในไร่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ สุทธิเกิดโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี ผลประสารโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางอรชร ก่อสุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อดานกรรมการ
4. นางกมลทิพย์ สุทธิการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
5. นางสาวอารยา มาแทนโรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางปรีญา ทองวลโรงเรียนวัดเหมืองประชารามประธานกรรมการ
2. นายวิชิต บุญณมีโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ชลสินธุ์โรงเรียนบ้านในวังกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ โบบทองโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นายวิทยา บัวผายโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางลัดดา สุขศรีโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี เจี่ยสกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางศศิสมร สกุลแก้วโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ฯกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ หินน้อยโรงเรียนบ้านบางคลีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปราศภัยโรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร เทพณรงค์โรงเรียนวัดโคกสวยประธานกรรมการ
2. นายสุทิน พิทักษ์โรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นางรัชนา ชำนาญวารีโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
5. นางสุวรรณี ภิรมย์โรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์โรงเรียนบ้านกะปงประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางกัลยา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
5. นายหัดสอรี สันนกโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวารุณี พ่านปานโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร พัฒนศิริโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61กรรมการ
3. นางสาวนางสาวปนัดดา เวลาดีโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ดำหาแก้วโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางสาวสาคร พงษ์นวลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาหลีหละ ดำรักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งกรรมการ
3. นางสาวปณิดา หวันมืองโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง จารุพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ทิพย์พิชัยโรงเรียนกะปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศรีโรงเรียนเกาะปันหยีกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คำเพชรโรงเรียนบ้านบางนายสีกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพร ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
5. นายสิริพงศ์ แก้วสกุลโรงเรียนบ้านปากพู่(รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวจรวยพร โลหะกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุบล สัจจารักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวสุวัฒนา ดำริห์กุลโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากรรมการ
4. นางจารุนัน วิจิตต์โรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์โรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย ทองคงโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางนวลักษณ์ โยมเนียมโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางชนิดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านกะปงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เรืองทองเมืองโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นางสาวรอชีดะห์ ทัสนีย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔กรรมการ
6. นายสถิตพร นิลรักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางวันนา ถนอมผลโรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
9. นางสาววนิดา เจ๊ะสาโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
10. นายทิชากร หมาดอีโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
11. นางสาวนพวรรณ นิลสกุลโรงเรียนวัดคมนียกรรมการ
12. นางนุชสุดา ประสารการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
13. นางสาววลีรัตน์ ตุลาคมโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
14. นางสาวสุรีภรณ์ ระวังงานโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
15. นางนมภรรณ วรรณงามโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย ทองคงโรงเรียนวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางนวลักษณ์ โยมเนียมโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางชนิดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านกะปงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เรืองทองเมืองโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นางสาวรอชีดะห์ ทัสนีย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔กรรมการ
6. นายสถิตพร นิลรักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางวันนา ถนอมผลโรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
9. นางสาววนิดา เจ๊ะสาโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
10. นายทิชากร หมาดอีโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
11. นางสาวนพวรรณ นิลสกุลโรงเรียนวัดคมนียกรรมการ
12. นางนุชสุดา ประสารการโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
13. นางสาววลีรัตน์ ตุลาคมโรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
14. นางสาวสุรีภรณ์ ระวังงานโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
15. นางนมภรรณ วรรณงามโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ทองคงวัดนิโครธารามประธานกรรมการ
2. นางนวลักษณ์ โยมเนียมเมืองพังงากรรมการ
3. นางชนิดา ศรีสุวรรณ์บ้านกะปงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เรืองทองเมืองวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓กรรมการ
5. นางสาวรอชีดะห์ ทัสนีย์ไทยรัฐวิทยา ๕๔กรรมการ
6. นายสถิตพร นิลรักษ์เกาะไม้ไผ่กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ สิงหพันธ์บุญสูงอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางวันนา ถนอมผลบ้านช่องหลาดกรรมการ
9. นางสาววนิดา เจ๊ะสาบ้านทับช้างกรรมการ
10. นายทิชากร หมาดอีบ้านคลองเคียนกรรมการ
11. นางสาวนพวรรณ นิลสกุลวัดคมนียกรรมการ
12. นางนุชสุดา ประสารการบ้านบ่อแสนกรรมการ
13. นางสาววลีรัตน์ ตุลาคมบ้านลำแก่นกรรมการ
14. นางสาวสุรีภรณ์ ระวังงานวัดช้างนอนกรรมการ
15. นางนมภรรณ วรรณงามบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางวรรณี เสมพืชโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางอัสมาอ์ สันตีโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางบังอร กาญจนพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
4. นางสาวพรฤดี พลมะศรีโรงเรียนบ้านบางกันกรรมการ
5. นางแพรทอง ชนะศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
6. นางดรุณี หยีหล้าหนีโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
7. นางสาววาสนา ชูศรีโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสุรสา โฮ่สกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
9. นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
10. นายวิชัย อนันตมงคลกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี เสมพืชโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางอัสมาอ์ สันตีโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางบังอร กาญจนพันธุ์โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
4. นางสาวพรฤดี พลมะศรีโรงเรียนบ้านบางกันกรรมการ
5. นางแพรทอง ชนะศรีโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
6. นางดรุณี หยีหล้าหนีโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
7. นางสาววาสนา ชูศรีโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสุรสา โฮ่สกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
9. นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
10. นายวิชัย อนันตมงคลกุลโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพีระพล หวังจิตรโรงเรียนบ้านท่านุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหยาน หลีโส๊ะโรงเรียนเกียรติประชากรรมการ
3. นางสาวจิราพร จรจิตโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางกุลยา วิเศษโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
5. นางมาชีลา หมาดสตูลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนบ้านย่านสะบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพีระพล หวังจิตรโรงเรียนบ้านท่านุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวไหมหยาน หลีโส๊ะโรงเรียนเกียรติประชากรรมการ
3. นางสาวจิราพร จรจิตโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางกุลยา วิเศษโรงเรียนวัดสุวรรณาวาสกรรมการ
5. นางมาชีลา หมาดสตูลโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนบ้านย่านสะบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางปานจันทร์ ชูเอียดโรงเรียนบ้านท่าหันประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา อับดุลวาฮับโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
3. นางสาวอารยา ปากบาราโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ มุสลิมีนโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
5. นางรูฮานา งามทรัพย์โรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
7. นางชริสา พรหมรังสีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
8. นางสายใจ เพชรพฤทธิ์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
9. นางสาวอรอุมา เนตรรุ่งโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
10. นางวดาพร รัศมีโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
11. นางสาวโรจนา กาสาโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
12. นางสาวัตัสนีม หลีขาวโรงเรียนวัดดิตถารามกรรมการ
13. นางกุสุมา มิตรวงศ์โรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
14. นางสาวนันทนา โล่ทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯกรรมการ
15. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางปานจันทร์ ชูเอียดโรงเรียนบ้านท่าหันประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา อับดุลวาฮับโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
3. นางสาวอารยา ปากบาราโรงเรียนอ่าวกะพ้อกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ มุสลิมีนโรงเรียนบ้านพรุในกรรมการ
5. นางรูฮานา งามทรัพย์โรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
7. นางชริสา พรหมรังสีโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
8. นางสายใจ เพชรพฤทธิ์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
9. นางสาวอรอุมา เนตรรุ่งโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
10. นางวดาพร รัศมีโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
11. นางสาวโรจนา กาสาโรงเรียนบ้านตำหนังกรรมการ
12. นางสาวตัสนีม หลีขาวโรงเรียนวัดดิตถารามกรรมการ
13. นางกุสุมา มิตรวงศ์โรงเรียนพระราชทานทับละมุกรรมการ
14. นางสาวนันทนา โล่ทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯกรรมการ
15. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขโรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชุติมา สมุทรสารัญโรงเรียนบ้านเขาเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายนรินทร์ ดำฤทธิ์โรงเรียนบางหว้ากรรมการ
4. นางสาววาสนา แซ่ล่องโรงเรียนบ้านบ่อเเสนกรรมการ
5. นางชมพูนุท ไชยเทพโรงเรียนบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวณี ดอกรักโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางวริยา ดาวเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการ
3. นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีนิลโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา หีมปองโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวอิสรา บุญสพโรงเรียนอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางบุษกร สีทองโรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข สุธรรมโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายศราวุธ แซ่เตียวโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสุภารัตน์ รักษาสรณ์โรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางนิภาพร บัวแก้วโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางบุษกร สีทองโรงเรียนบ้านบางมรวนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข สุธรรมโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายศราวุธ แซ่เตียวโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสุภารัตน์ รักษาสรณ์โรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางนิภาพร บัวแก้วโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุกโรงเรียนวัดเหมืองประชารามประธานกรรมการ
2. นางจงดี สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
3. นางโอสถ อนันตมงคลกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
4. นางสาวสนธยา จุงจิตร์โรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
5. นางมยุรา นิยมเดชาโรงเรียนคอกช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุกโรงเรียนวัดเหมืองประชารามประธานกรรมการ
2. นางจงดี สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
3. นางโอสถ อนันตมงคลกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
4. นางสาวสนธยา จุงจิตร์โรงเรียนวัดคมนียเขตกรรมการ
5. นางมยุรา นิยมเดชาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปาริชาติ วิเชียรโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจลักษณ์ ยกย่องโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต ๑๑กรรมการ
3. นางละวิน คล่องสมุทรโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางกุลภัสสร์ สุทธิจินดาวงศ์โรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นางอุมาพร ทวาดิตร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา เจียมจำนงค์โรงเรียนกะปงประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เร็วเรียบโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ คำนาดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
5. นางสาวอ้อมทิพย์ ดุลยเกษมโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เจียมจำนงค์โรงเรียนกะปงประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เร็วเรียบโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ คำนาดาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
5. นางสาวอ้อมทิพย์ ดุลยเกษมโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวอัญรัตน์ ปัญจเมธีกุลโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วัลย์ หมวดทรัพย์โรงเรียนบ้านบางวันกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ทันยุภักโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายสำราญ เพชรย้อยโรงเรียนบ้านควนแรดกรรมการ
5. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่นโรงเรียนบ้านคลองเหียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพันธ์ พัฒนศิริโรงเรียนบ้านเขาเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางปุญญิสา ทันยะโรงเรียนวัดประชาธิการามกรรมการ
3. นางดารณี นันทกุลโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
4. นายณณฐกร พิริยาภรณ์โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ กำเหนิดกลางโรงเรียนบ้านบางกรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี มานะจงประเสริฐโรงเรียนบ้านบางกรักประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย สมัยพิทักษ์โรงเรียนเกาะไม้ไผ่กรรมการ
3. นางเกศินี คำธรโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นายสุธรรม หญ้าปรังโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
5. นายสังเวียน แก้วเทพโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเทพนม ณ นครโรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นายสอและ สันตีโรงเรียนเกาะปันหยีกรรมการ
3. นายอรุณ ทัศการโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นางเนตยา บรึดูโรงเรียนบ้านท่าเขากรรมการ
5. นางสาวผ่องศรี ดิษฐสุวรรณโรงเรียนวัดประชาธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิคม ปานรักษ์โรงเรียนอนุบาลพังงาประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ สุวรรณเนกข์ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการ
3. นายวิษณู แสนคำชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เรืองศรีชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการ
5. นายโชคชัย เสือสาวถีชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดพังงากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอำพร พัดตันโรงเรียนบ้านช้างเชื่อประธานกรรมการ
2. นางเกวลินต์ ราตรีโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายสถาพร เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอำพร พัดตันโรงเรียนบ้านช้างเชื่อประธานกรรมการ
2. นางเกวลินต์ ราตรีโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายสถาพร เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพร พัดตันบ้านช้างเชื่อประธานกรรมการ
2. นายสถาพร เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางเกวลิน ราตรีบ้านบางม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณา ไตรบุญโรงเรียนบ้านลำวะประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง วิจิตรพันธ์ุโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลิน ทองเจือโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณา ไตรบุญโรงเรียนบ้านลำวะประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง วิจิตรพันธ์ุโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสุมาลิน ทองเจือโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ไตรบุญโรงเรียนบ้านลำวะประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดนิโครธารามกรรมการ
3. นางพวงทอง วิจิตรพันธ์ุโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางสุมาลิน ทองเจือโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
2. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพงงาวิทยายนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ รัศมีโรงเรียนบ้านเขาเฒ่าประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ อิสโรโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ ทิพย์ธนสารโรงเรียนวัดตรัยรัตนากรประธานกรรมการ
2. นางมณเฑียร ขุลีพันธ์โรงเรียนบ้านท่าจูดกรรมการ
3. นางเพลินตา แสงเงินโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นายจำลอง ดุกสุกแก้วโรงเรียนบ้านเตรียมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวีนัส จีวะรัตน์โรงเรียนบ้านปริง(วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย หุนเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสุนีย์ เนียมคำโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
4. นางวัชรีวรรณ มิดดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวีนัส จีวะรัตน์โรงเรียนบ้านปริง(วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย หุนเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางสุนีย์ เนียมคำโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
4. นางวัชรีวรรณ มิดดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพีระ เสมพืชโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจันทรา นฤนาทนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายพีระ เสมพืชโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจันทรา นฤนาทนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพีระ เสมพืชโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจันทรา นฤนาทนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายพีระ เสมพืชโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ บุศยรัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางจิตรา เจนการผู้รับบำนาญกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพรรณราย จรุงการโรงเรียนเกาะปันหยีประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา วราธิกุลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นายสมคิด ผลเกิดโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นายจำรูญ สถิตย์ผู้รับบำนาญกรรมการ
5. นางอัลชลีย์ สุขวิริยะกุลโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางพรรณราย จรุงการโรงเรียนเกาะปันหยีประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา ฉายแสงโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นายสมคิด ผลเกิดโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นายจำรูญ สถิตย์ผู้รับบำนาญกรรมการ
5. นางอัลชลีย์ สุขวิริยะกุลโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชาติวุฒิ ณ นครศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายไสว ทองแท้โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางจินธิดา เตี๋ยวสกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
4. นายปรัศว์ การขยันโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
5. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาติวุฒิ ณ นครศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายไสว ทองแท้โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางจินธิดา เตี๋ยวสกุลโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
4. นายปรัศว์ การขยันโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
5. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประกอบ บุญกลางโรงเรียนบ้านท่านุ่นประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายเรืองชัย ขุนนิตย์สพป.พังงากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประกอบ บุญกลางโรงเรียนบ้านท่านุ่นประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นายเรืองชัย ขุนนิตย์สพป.พังงากรรมการ
4. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ บุญกลางโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์กรรมการ
3. นายเรืองชัย ขุนนิตย์สพป.พังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางขวัญตา ชูนาวาโรงเรียนเกาะหมากน้อยกรรมการ
2. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
3. นางสาวนูรมะฮ แวอูมาโรงเรียนท่าเรือกรรมการ
4. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนย่านสะบ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนบ้านย่านสะบ้ากรรมการ
2. นางขวัญตา ชูนาวาโรงเรียนเกาะหมากน้อยกรรมการ
3. นางสาวนุรมะ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
4. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ โกยกุลโรงเรียนบ้านย่านสะบ้ากรรมการ
2. นางขวัญตา ชูนาวาโรงเรียนเกาะหมากน้อยกรรมการ
3. นางสาวนุรมะ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายศิริพงษ์ ณ นครโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีกรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหากรรมการ
2. นางสาวพรวีนัส สืบพงษ์โรงเรียนบ้านช่องหลาดกรรมการ
3. นางสาวนุรมะ แวอูมาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หาญจิตรโรงเรียนบ้านย่าหมีประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน ชูไพโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสากล หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ณ นครโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ ณ นครโรงเรียนบ้านหินร่มประธานกรรมการ
2. นายสากล หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ฯกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ณ นครโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
2. นายสากล หมวดทิพย์โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ฯกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชนินทรภิวงศ์โรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายผดุงพงศ์ ทรายทองโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายวรพล โลหะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวมณัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรพล โลหะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ ธรรมบุตรโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์กรรมการ
5. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เพชรดำโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายบุญเจือ บุญประกอบโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรพจ โลหะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจสุวรรณ แซ่เตียวตำรวจภูธรจังหวัดพังงากรรมการ
3. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
4. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
5. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาัตน์ เม่งห้องโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นางสาวซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
3. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
4. นายกรองทอง รัตนพันโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
5. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ถิ่นทับปุดผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาววันวิภา ประสิวโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เกตุสุทัศน์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายมาศพล ศิริประภาCowboy Studioกรรมการ
4. นายพาหล ร่วมใจโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
5. นางกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายอินทรจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
3. นายพาหน ร่วมใจโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
4. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นายพาหน ร่วมใจโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
3. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนศรีรัตนารามกรรมการ
5. นายอินทรจักร ตันตระวิศิษฐ์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายพาหน ร่วมใจโรงเรียนวัดช้างนอนกรรมการ
3. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ พิ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
5. นางมนัสนันท์ พรหมสุวรรณโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ พิ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พึ่งแก้วโรงเรียนบ้านคุรอดกรรมการ
3. นายอุทร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายซามูเอล นุ่นทองโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
4. นายพันธ์ปกรณ์ เดชาโรงเรียนคุระชัยพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
5. ดาบตำรวจกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤติชรินทร์ ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ช่วยทองโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายอนันต์ สุดประเสริฐโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
4. นางสาวมนัสยา สำเภารัตน์โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒน์กรรมการ
5. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุนัฏฐา เพียรทองโรงเรียนบ้านท่าจูดประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรีโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางสาวกัญดาพร อันทการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
5. นางสุวิภา ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนัฏฐา เพียรทองโรงเรียนบ้านท่าจูดประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร พูลศรีโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
3. นางสาวกัญดาพร อันทการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางขนิษฐา ปราบโรคโรงเรียนวัดเหมืองประชารามกรรมการ
5. นางสุวิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสุวิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์มาศ ทิพย์เดชผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลาโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
3. นางอนงค์ นวลนุชโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ทองห่อโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสุภิมล ก้างตั้นโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพรโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ โชติธรรมโมโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางอุมาพรรณ เพ็ชทูลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
5. นางสาวสายพิน คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพรโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ โชติธรรมโมโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางอุมาพรรณ เพ็ชรทูลโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ คงเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางสุนัฎฐา เพียรทองโรงเรียนบ้นท่าจูดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissYu Shuangโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันต์ธรญ์ ทองวลโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissYu Shuangโรงเรียนสตรีพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันต์ธรญ์ ทองวลโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
3. นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชูตะกั่วป่าคีรีเขตประธานกรรมการ
2. นางสุวนา บู่ทองผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นางประภา แดบอผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นายศรีสมพงศ์ วงค์สุวรรณเมืองพังงากรรมการ
5. นายสมทรง เทพพิกุลโรงเรียนบ้านสามช่องกรรมการ
6. นางสาวนันทิยา แสงทองบ้านบางกรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเรวัติ แซ่ลิ่มท้ายเหมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ สุมาลย์โรจน์ท้ายเหมืองวิทยากรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ หิรัญบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นายวรพล ตราเต็งโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ ทองเหลืองโรงเรียนวัดนารายณิการามกรรมการ
6. นายธนกร เมืองไทยโรงเรียนบ้านเขาเปาะกรรมการ
7. นายสุเธียร บุญเรืองโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดนตรี ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดอินทนินประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชูโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตกรรมการ
3. นางสุวนา บู่ทองผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นางประภา แดบอผู้รับบำนาญกรรมการ
5. นายศรีสมพงศ์ วงค์สุวรรณโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
6. ร้อยตำรวจตรีสุพจน์ อินทราชวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ประมวลการโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ากรรมการ
8. นางจุรี หนูสุวรรณผู้รับบำนาญกรรมการ
9. นางอาภรณ์ มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯกรรมการ
10. นายอำพล เกลือนสินโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างกรรมการ
11. นายจักริน จันทขันทร์โรงเรียนวัดอินทนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชูโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตประธานกรรมการ
2. นางปานจันทร์ ชูเอียดโรงเรียนบ้านท่าหันกรรมการ
3. นางประภา แดบอผู้รับบำนาญกรรมการ
4. นายสำเริง พงษ์ทองหล่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒กรรมการ
5. นางสาวนัทธี ลิ่มสกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
6. นางจงดี สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านลำแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ พวงพิกุลโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นางสิริมา นุ่นเกตุโรงเรียนบ้านเจ้าขรัวกรรมการ
4. นางอุมา นาคพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางศศิสมร สกุลแก้วโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา จันวดีโรงเรียนบ้านบางหลามกรรมการ
5. นางสิริมา นุ่มเกตโรงเรียนบ้านเจ้าขรัวกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ พวงพิกุลโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
7. นางสาวปาลีหละ ดำรักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งกรรมการ
8. นางสาวสลักบดี หมั่นธุระโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
9. นางอารยา มาแทนโรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
10. นางอุมา นาคพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
2. นางสาวปาลีหละ ดำรักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งกรรมการ
3. นางสาวสลักบดี หมั่นธุระโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เจริญฤทธิ์โรงเรียนเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางศศิสมร สกุลแก้วโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา จันวดีโรงเรียนบ้านบางหลามกรรมการ
5. นางสิริมา นุ่มเกตโรงเรียนบ้านเจ้าขรัวกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ พวงพิกุลโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
7. นางสาวปาลีหละ ดำรักษ์โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งกรรมการ
8. นางสาวสลักบดี หมั่นธุระโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑กรรมการ
9. นางอารยา มาแทนโรงเรียนบ้านกะไหลกรรมการ
10. นางอุมา นาคพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายรุ่งโรจน์ อุตราภาสโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือประธานกรรมการ
2. นายสน หมัดปานโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม - ทักษิณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสุดา หอมรสกล้าโรงเรียนบ้านในหยงกรรมการ
4. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนอ่าวกระพ้อกรรมการ
5. นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจณี เอียดนุ่นโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ทองไชยโรงเรียนบ้านตากเเดดกรรมการ
3. นางสาววรธิดา พูลศิริโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนอ่าวกระพ้อกรรมการ
5. นายราชัน ปัญญาจันทร์โรงเรียนคุระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสวง ปรีดาผลนักวิเคราะห์นโบายเเละแผนประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ หมันการโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นายสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)กรรมการ
4. นายกริสน์ จำปีพันธ์โรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรีโรงเรียนวัดปัจจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางปัญจณี เอียดนุ่นโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว รักฤทธิ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นางสาวสายใจ ไบระหมานโรงเรียนบ้านปากวีปฯกรรมการ
4. นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนบ้านบางจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปัญจณี เอียดนุ่นโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรประธานกรรมการ
2. นายวิรัช แซ่ฉั่วโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวปภาดา ทองไชยโรงเรียนบ้านตากเเดดกรรมการ
4. นางพวงผวา เปรมจิตรโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
5. นางสาวนฤพร รักษาภักดีโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์โรงเรียนบ้านบางติบประธานกรรมการ
2. นายสะอาด เตบจิตรโรงเรียนบ้านหินร่มกรรมการ
3. นางมลธิรา จุลชูโรงเรียนบ้านบ่อเเสนกรรมการ
4. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนบ้านบางจันกรรมการ
5. นางสาวผการัตน์ กลิ่นเกษรโรงเรียนเมืองพังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ธำรงธีรภาพโรงเรียนบ้านบางใหญ๋กรรมการ
3. นางสาวภูษิตา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางติบกรรมการ
4. นางสาวดุษณี สันฝาโรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา การะเกดโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญสถลโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา การะเกดโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญสถลโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา การะเกดโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญสถลโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา การะเกดโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญสกลโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา การะเกดโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญสถลโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา รักษ์วงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรประภา ทรายทองโรงเรียนอนุบาลทับปุดกรรมการ
3. นางสาวชุติมา การะเกดโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ ชำนาญสถลโรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวรอิสรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางพรขจิต สุขจิตรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายมนูญ สุวรรณจิตรผู้รับบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวรอิสรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางพรขจิต สุขจิตรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายมนูญ สุวรรณจิตรผู้รับบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวรอิศรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางพรขจิต สุขจิตรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวรอิศรา พรหมภัทรโรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ศิริรักษ์โรงเรียนบ้านบางเนียงกรรมการ
3. นายแสนโกสินทร์ วงษ์มะยุราโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
4. นางพรขจิต สุขจิตรโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นายมนูญ สุวรรณวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายกันตพล ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกันตพล ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณพราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณพราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา สุจีรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาประธานกรรมการ
2. นางมณีโชติ ช้างศรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สุจีรังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาประธานกรรมการ
2. นางมณีโชติ ช้างศรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณพราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุวดี ผลงามผู้รับบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตัณพราวัฒน์พันธ์วิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางอารีย์ กระจายโรงเรียนบ้านปากถักกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางวิยะดา ชูพยัคฆ์ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอตะกั่วทุ่งกรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕กรรมการ
5. นางอุดมรัตน์ ชลารัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางวิยะดา ชูพยัคฆ์ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอตะกั่วทุ่งกรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕กรรมการ
5. นางอุดมรัตน์ ชลารัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี พรหมภัทรวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางวิยะดา ชูพยัคฆ์ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอตะกั่วทุ่งกรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕กรรมการ
5. นายอุดมรัตน์ ชลารัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี เกษมศรีเกษตรอำเภอคุระบุรีประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี พรหมทองวิทยาลัยเทคนิคพังงากรรมการ
3. นางวิยะดา ชูพยัคฆ์ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอตะกั่วทุ่งกรรมการ
4. นางนงรัตน์ ตุดเกื้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕กรรมการ
5. นางอุดมรัตน์ ชลารัตน์ผู้รับบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายกันตพล ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายกันตพล ปัญญาดีวิทยาลัยเทคนิคพังงาประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ จรุงเกียรติขจรผู้รับบำนาญกรรมการ
3. นายพีระ เวชโสมพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองพังงากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุปราณี ฤกษ์จำนงโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม พรหมเพชรโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา มุขแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งดอนกรรมการ
4. นางสาวจันทกานต์ อรุณนักทรัพยากรบุคคล สพป.พังงากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิลมณี สีม่วงโรงเรียนเกาะหมากน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ทองวลโรงเรียนบ้านบางหลามกรรมการ
3. นางสาวอารายา ประสานโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ คงเทศสพป.พังงากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวารุณี พ่านปานโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางสาวสายใจ คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวารุณี พ่านปานโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางสาวสายใจ คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โสมสุขโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นางสาวสายใจ คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โสมสุขโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นางสาวสายใจ คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร โสมสุขโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นางสาวสายใจ คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกสร สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางสาวจรวยพร โลหะกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาวนภาพร นาคอุดมโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกสร สุทธิศักดิ์โรงเรียนวัดสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นางสาวจรวยพร โลหะกุลโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางสาวนภาพร นาคอุดมโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี บุญโล่งโรงเรียนบ้านท่าสนุกกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี มีลาโรงเรียนบ้านบางม่วงกรรมการ
3. นางจริยา ศิริพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปวิณี เพชรเเก้วโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปวิณี เพชรเเก้วโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปวิณี เพชรเเก้วโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปวิณี เพชรเเก้วโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปวิณี เพชรเเก้วโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววราลี หลีประเสริฐโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางเกษร แซ่เอียบโรงเรียนคุระบุรีกรรมการ
3. นางสาวปวิณี เพ็ชรเเก้วโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ รอบคอบโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ รอบคอบโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ รอบคอบโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ รอบคอบโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ รักเวชโรงเรียนวัดปัตติการามประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางรัตนา สีดาหลงโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทณา ช่วยชนะศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางขรินฐทิพย์ ลิ่มภัทรเจริญโรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ นิจอภัยโรงเรียนเมืองพังงาประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ คงคาโรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ไชยคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี หาสัตว์โรงเรียนบ้่านฝ่ายท่ากรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารีรัตน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายภัทราวดี หาสัตว์โรงเรียนบ้านฝ่ายท่ากรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทนัฐสุวัตรศรีโรงเรียนวัดปัจจันตาตามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ พลเพชรโรงเรียนบ้านกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทนัฐสุวัตรศรีโรงเรียนวัดปัจจันตาตามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ อุตราภาสโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวสายจิตร คลังข้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัส กลิ่นเกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ประธานกรรมการ
2. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัส กลิ่นเกษรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ประธานกรรมการ
2. นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางด้งกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทร. 0 7641 3379 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]