หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกะปง 4 8 6
2 008 โรงเรียนคุระบุรี 42 111 63
3 010 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 11 18 15
4 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1 6 3
5 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 3 4 4
6 122 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 1 1 1
7 019 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 3 14 5
8 020 โรงเรียนบ้านกลาง 9 14 10
9 021 โรงเรียนบ้านกะปง 3 3 3
10 022 โรงเรียนบ้านกะไหล 4 9 7
11 030 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 1 3 2
12 031 โรงเรียนบ้านคลองบอน 11 18 15
13 029 โรงเรียนบ้านคลองเคียน 3 3 3
14 033 โรงเรียนบ้านคลองเหีย 1 1 1
15 032 โรงเรียนบ้านคลองไส 0 0 0
16 035 โรงเรียนบ้านควน 0 0 0
17 034 โรงเรียนบ้านควนแรด 0 0 0
18 036 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 16 39 24
19 037 โรงเรียนบ้านคุรอด 12 26 14
20 038 โรงเรียนบ้านคุระ 1 3 2
21 042 โรงเรียนบ้านช่องหลาด 9 16 12
22 043 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 2 2 2
23 044 โรงเรียนบ้านดอกแดง 0 0 0
24 045 โรงเรียนบ้านดอน 1 1 1
25 046 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 11 7
26 047 โรงเรียนบ้านตำหนัง 2 2 2
27 048 โรงเรียนบ้านติเตะ 2 4 3
28 050 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 5 6 5
29 051 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
30 052 โรงเรียนบ้านทับช้าง 2 2 2
31 062 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 4 5 4
32 063 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 0 0 0
33 065 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 6 12 10
34 066 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 0 0 0
35 061 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 23 69 39
36 067 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
37 064 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 2 5 2
38 054 โรงเรียนบ้านท่าจูด 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 3 5 4
40 056 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 14 35 17
41 057 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 1 2 1
42 059 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 5 14 9
43 060 โรงเรียนบ้านท่าหัน 4 10 7
44 053 โรงเรียนบ้านท่าเขา 11 22 16
45 058 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9 15 11
46 068 โรงเรียนบ้านนอกนา 0 0 0
47 069 โรงเรียนบ้านนาแฝก 1 3 2
48 071 โรงเรียนบ้านน้ำจืด 3 5 4
49 070 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1 2 2
50 075 โรงเรียนบ้านบกปุย 3 5 4
51 078 โรงเรียนบ้านบากัน 0 0 0
52 079 โรงเรียนบ้านบางกรัก 8 21 9
53 080 โรงเรียนบ้านบางกัน 2 6 4
54 082 โรงเรียนบ้านบางครั่ง 1 1 1
55 083 โรงเรียนบ้านบางคลี 3 7 6
56 084 โรงเรียนบ้านบางจัน 4 5 4
57 085 โรงเรียนบ้านบางด้ง 0 0 0
58 086 โรงเรียนบ้านบางติบ 1 2 1
59 087 โรงเรียนบ้านบางนายสี 0 0 0
60 088 โรงเรียนบ้านบางนุ 1 1 1
61 090 โรงเรียนบ้านบางมรวน 2 5 3
62 091 โรงเรียนบ้านบางม่วง 19 56 24
63 092 โรงเรียนบ้านบางม่า 0 0 0
64 093 โรงเรียนบ้านบางวัน 1 1 1
65 094 โรงเรียนบ้านบางหลาม 5 17 8
66 095 โรงเรียนบ้านบางหว้า 6 8 6
67 089 โรงเรียนบ้านบางเนียง 8 19 12
68 081 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 8 12 11
69 096 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 11 25 18
70 076 โรงเรียนบ้านบ่อดาน 1 1 1
71 077 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 10 25 17
72 097 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 2 6 2
73 098 โรงเรียนบ้านปากคลอง 7 17 12
74 099 โรงเรียนบ้านปากถัก 7 10 8
75 100 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ 5 13 8
76 101 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 0 0
77 102 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 8 4
78 103 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 0 0 0
79 104 โรงเรียนบ้านพรุใน 14 24 19
80 105 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 0 0 0
81 106 โรงเรียนบ้านย่าหมี 2 4 2
82 107 โรงเรียนบ้านรมณีย์ 0 0 0
83 108 โรงเรียนบ้านริมทะเล 3 9 5
84 110 โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) 0 0 0
85 111 โรงเรียนบ้านลำวะ 1 1 1
86 109 โรงเรียนบ้านลำแก่น 11 20 16
87 112 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1 1 1
88 113 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ 0 0 0
89 114 โรงเรียนบ้านสามช่อง 0 0 0
90 117 โรงเรียนบ้านหินร่ม 2 3 2
91 118 โรงเรียนบ้านหินลาด 11 32 18
92 119 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน 0 0 0
93 115 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 1 3 1
94 116 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 1
95 121 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 1 1 1
96 023 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 1 1 1
97 024 โรงเรียนบ้านเกาะนก 0 0 0
98 026 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 4 2
99 027 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 0 0 0
100 025 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 5 7 5
101 028 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 2 3 2
102 041 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 0 0 0
103 049 โรงเรียนบ้านเตรียม 12 27 18
104 120 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 0 0 0
105 040 โรงเรียนบ้านโคกยาง 7 14 8
106 039 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 9 6
107 073 โรงเรียนบ้านในวัง 1 3 2
108 074 โรงเรียนบ้านในหยง 0 0 0
109 072 โรงเรียนบ้านในไร่ 4 12 7
110 124 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 2 6 4
111 129 โรงเรียนวัดคมนียเขต 7 10 7
112 130 โรงเรียนวัดควรนิยม 0 0 0
113 132 โรงเรียนวัดชนาธิการาม 0 0 0
114 133 โรงเรียนวัดช้างนอน 7 20 12
115 134 โรงเรียนวัดดิตถาราม 2 8 4
116 135 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 1 2 2
117 137 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 5 12 10
118 138 โรงเรียนวัดนารายณิการาม 8 17 9
119 139 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 2 6 3
120 140 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 8 18 11
121 141 โรงเรียนวัดบางเสียด 1 2 2
122 142 โรงเรียนวัดประชาธิการาม 0 0 0
123 143 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 6 15 10
124 144 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 4 6 6
125 145 โรงเรียนวัดปัตติการาม 0 0 0
126 146 โรงเรียนวัดมงคลสถิต 0 0 0
127 147 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 4 6 5
128 148 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 7 4
129 149 โรงเรียนวัดลุมพินี 0 0 0
130 150 โรงเรียนวัดศรัทธาราม 0 0 0
131 151 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 0 0 0
132 152 โรงเรียนวัดสองแพรก 1 3 1
133 153 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา 6 12 6
134 154 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 4 10 7
135 156 โรงเรียนวัดอินทนิน 1 6 3
136 155 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 9 22 14
137 131 โรงเรียนวัดโคกสวย 15 29 19
138 136 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 7 17 11
139 160 โรงเรียนอนุบาลทับปุด 14 25 20
140 163 โรงเรียนอนุบาลพังงา 37 77 54
141 164 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 0 0 0
142 165 โรงเรียนอ่าวมะม่วง 5 10 5
143 003 โรงเรียนเกาะปันหยี 3 7 4
144 005 โรงเรียนเกาะยาว 7 16 13
145 006 โรงเรียนเกาะหมากน้อย 13 25 20
146 002 โรงเรียนเกาะเคี่ยม 1 3 1
147 004 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 0 0 0
148 007 โรงเรียนเกียรติประชา 3 5 4
149 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 7 12 7
150 126 โรงเรียนเมืองพังงา 21 52 32
151 127 โรงเรียนเยาววิทย์ 4 9 4
152 009 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 6 40 14
153 011 โรงเรียนโชคอำนวย 1 3 1
154 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา54 7 13 10
155 166 โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย 3 4 3
156 123 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา 8 14 9
157 167 โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทาน 3 5 3
158 157 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 12 29 15
159 158 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 8 11 8
160 161 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 6 22 6
161 162 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2 3 2
162 125 โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 0 0 0
163 159 โรงเรียนอนุบาลช้าง 0 0 0
164 128 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 6 19 11
165 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
166 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 12 20 14
167 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 8 19 8
รวม 744 1656 1041
2697

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทร. 0 7641 3379 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]