หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และ อบต.ถ้ำน้ำผุด
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานกรรมการ  
2 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน/ฝ่ายดำเนินการคัดเลือก แข่งขันการจัดการศึกษาปฐมวัย ประธานกรรมการ  
3 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา กรรมการ  
4 นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา กรรมการ  
5 นายอุสมาน สมุทรสารัญ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองพังงา กรรมการ  
6 นายอรัญ ทำนากล้า ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเกาะยาว กรรมการ  
7 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอกะปง กรรมการ  
8 นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง กรรมการ  
9 ว่าที่ร้อยตรี บุญเลิศ สุวรรณรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอตะกั่วป่า กรรมการ  
10 นายเลอศักดิ์ เพชรสุก ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคุระบุรี กรรมการ  
11 นายอดิศักดิ์ ขจิตร์ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอทับปุด กรรมการ  
12 นายสมมิตร รักเวช ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอท้ายเหมือง กรรมการ  
13 นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการ  
14 นายกฤดิพงศ์ บุญรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กรรมการ  
15 นางวราภรณ์ คงเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ  
16 นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ  
17 นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
18 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ  
19 นางรัชนี พูลช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ  
20 นางสาวจันทนา สวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
21 นายชาติวุฒิ ณ นคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
22 นางสาวกรรณิกา แซ่ตั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
23 นางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
24 นายยุทธนา อินทรคุ้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
25 นางอวยพร อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  
26 นางอำพันธ์ มีผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
27 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
28 นางสุมาลี โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
29 นางเตือนใจ พืชฟู ครูโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
30 นางสาวจันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
31 นางวราภรณ์ คงเทศ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
32 นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
33 นางวารุณี พ่านปาน ครูโรงเรียนเมืองพังงา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
34 นางเกสร สุทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
35 นางสุรีย์พร วิศาล นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
36 นายพีระพล หวังจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
37 นายสิทธิชัย ทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
38 นางปานจันทร์ ชูเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหัน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
39 นางวรรณี เสมพืช ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
40 นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
42 นางโอสถ อนันตมงคลกุล ครู โรงเรียนวัดนารายณิการาม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
43 นางวณี ดอกรัก ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
44 นายนนทชัย กิจค้า นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
45 นางสาวกนกพร คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด ประธานกรรมการนักบินน้อย สพฐ.  
46 นายนิคม ปานรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการนักบินน้อย สพฐ.  
47 ว่าที่ร้อยตรี ศิริพันธ์ พัฒนศิริ ครู โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า กรรมการนักบินน้อย สพฐ.  
48 นายเสริมศักดิ์ ทันยุภัก ครู โรงเรียนบ้านกลาง กรรมการนักบินน้อย สพฐ.  
49 นางสาวพจนา วานิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการนักบินน้อย สพฐ.  
50 นางภาวดี บัวมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุรอด ประธานกรรมการสังคมศึกษา  
51 นางวีนัส จีวะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) กรรมการสังคมศึกษา  
52 นายพีระ เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กรรมการสังคมศึกษา  
53 นางสาวชนัญชิดา เจริญสำราญ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการสังคมศึกษา  
54 นางสาวกรรณิกา แซ่ตั้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการสังคมศึกษา  
55 นางสาวอัญชนา วราธิกุล ครู โรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
56 นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
57 นางมาลี ณ ถลาง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
58 นายบุญลือ สุทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
59 นายอนันต์ หาญจิตร ครู โรงเรียนบ้านย่าหมี กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
60 นายจิระวิน ชูไพ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
61 นายเรืองชัย ขุนนิตย์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
62 นายประยูร แทนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
63 นายสหัสชัย นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
64 นางสาววันวิภา ประสิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
65 นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
66 นางสาวพรทิพย์ ประสิว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จุดบริการงานคุรุสภา ณ สพป.พังงา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
67 นางสาวธันวารัตน์ มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
68 นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
69 นางสดศรี ภิญโญวัฒนาพร ครู โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
70 นางเสาวลักษณ์ ศรีมาลา ครู โรงเรียนเมืองพังงา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
71 นางสุภิมล ก้างตั้น ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
72 นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
73 นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ประธานกรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
74 นางรัชนี พูลช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
75 นางรสรินทร์ รอบคอบ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
76 นางสาวอัญชนา เหล็กแดง ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
77 นางสาวจันทนา สวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
78 นางปัญจณี เอียดนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ประธานกรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  
79 นายสวง ปรีดาผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  
80 นายกิติพงษ์ พงภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  
81 นายชัยพร สินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  
82 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  
83 ว่าที่ร้อยตรี บุญเลิศ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเนียง ประธานกรรมการหุ่นยนต์  
84 นางแสงเดือน วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ กรรมการหุ่นยนต์  
85 นางสาววราภรณ์ หอมหวล ครู โรงเรียนบ้านบางวัน กรรมการหุ่นยนต์  
86 ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงค์ จงจิตต์ ครู โรงเรียนวัดช้างนอน กรรมการหุ่นยนต์  
87 นายมนูญ พืชฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการหุ่นยนต์  
88 นายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างนอน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  
89 นางวารุณี มิวเซน ครู โรงเรียนวัดปัจจันตคาม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  
90 นางกษมา ทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  
91 นายนพดล กิจจารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  
92 นายยุทธนา อินทรคุ้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส)  
93 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
94 นางวิภา แสนคม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
95 นางสายฝน เจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินร่ม ประธานกรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
96 นายสุชาติ เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนเกาะเคี่ยม กรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
97 นางจรัสศรี มีลา ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง กรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
98 นางอุมา นาคพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กรรมการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
99 นางสาวรัชนี สิทธิชัย นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
100 นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา กรรมการกลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
101 นางจารุพรรณ รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านบางด้ง กรรมการกลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
102 นางสาววารุณี บุญโล่ง ครู โรงเรียนบ้านท่าสนุก กรรมการกลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
103 นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการกลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
104 นางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม  
105 นางอวยพร อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน  
106 นางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิตร นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายประสานงาน  
107 นางสาวขวัญตา เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายประสานงาน  
108 นางวินิดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายประสานงาน  
109 นางจุฑาทิพย์ ทองด้วง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายประสานงาน  
110 นางสาวเชษฐ์สุดา โรจนหัสดินทร์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
111 นางมาลี ณ ถลาง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
112 นางวิภา แสนคม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายประสานงาน  
113 นางสาววิมาลย์ ลีทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
114 นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายประสานงาน  
115 นางมนต์นภา ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายประสานงาน  
116 นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
117 นางนวรัตน์ ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
118 นางสาวศิริวรรณ พรภัย เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
119 นางสาวสุพรรณี สุวรรณบุรี ลูกจ้างปฏิบัติงานการเงิน กรรมการฝ่ายประสานงาน  
120 นางนารี รุ่งเรือง พนักงานทำความสะอาด กรรมการฝ่ายประสานงาน  
121 นายสนั่น ทับไทย พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
122 นายพิทักษ์ โก้สกุล พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
123 นายมานพ ยิ่งผล พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
124 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน  
125 นางอำพันธ์ มีผล นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน  
126 นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
127 นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์ นิติกร กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
128 นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
129 นางจุฑา โกยวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
130 นายเรืองชัย ขุนนิตย์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
131 นางนฤมล สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
132 นางนันทพร ธนะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
133 นางสุชาดา พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมืองพังงา กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
134 นางสาววิรัญญา รำเพย เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
135 นายวีระยุทธ วงศ์แฝด นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคพังงา กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
136 นางสาวนิจวิภา หมาดสตูล นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคพังงา กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
137 นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคพังงา กรรมการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
138 นางกมลวรรณ สุกัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
139 นางอุษา สินจำเริญ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
140 นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
141 นางวราภรณ์ คงเทศ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายประเมินผล  
142 นางสาวจันทกานต์ อรุณ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายประเมินผล  
143 นางนวรัตน์ ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
144 นางสาววิมาลย์ ลีทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
145 นายสนั่น ทับไทย พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
146 นายพิทักษ์ โก้สกุล พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
147 นายบุญเจิด ทองยวญ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
148 นายมานพ ยิ่งผล พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
149 นางดาราวรรณ ทองยอด นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
150 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
151 นาวสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
152 นางวินิดา ศรีสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
153 นางมนต์นภา ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน  
154 นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
155 นายนิกร โยมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะเคี่ยม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
156 นายสมจิตร เทพณรงค์ ครู โรงเรียนวัดโคกสวย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
157 นายสมคิด ศรีรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
158 นางนมภรรณ วรรณงาม ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
159 นางสาวธนพร อัธยาศยนนท์ นักประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
160 นายพรศักดิ์ ทวีรส โรงเรียนวัดบางเสียด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
161 นางวารุณี พ่านปาน โรงเรียนเมืองพังงา อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทร. 0 7641 3379 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]