ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
• รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่   11 ตุลาคม – 17 ตุลาคม 2559
• ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข                          ภายใน 25 ตุลาคม 2559
• ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู           26 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.
• พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ   ** ระดับเขตพื้นที่ไม่ต้องใช้**
• จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                    15 - 16 พฤศจิกายน 2559
• ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่       หลังจบการแข่งขัน
• พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                     หลังจบการแข่งขัน
• ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ 
  ก่อนโอนข้อมูลสู่ระดับภาค                        16  พฤศจิกายน 2559
• โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                 17  พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
 
ระดับภาคใต้
• แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
• ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค           1-7 ธันวาคม 2559
• พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค         8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
• การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

ระดับชาติ

• การแข่งขันระดับชาติ            29 -31 มกราคม 2560
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 11:17 น.