รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และ อบต.ถ้ำน้ำผุด
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ห่วงผล
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งานแข็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงพรพนา  จินดาเพ็ชร
 
1. นางสุชาดา  อธิกิจรุ่งเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงธนพร  ตองติรัมย์
 
1. นางสาวศศิวรรณ   อิ๋วบำรุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐิตินนท์  กรดนวล
 
1. นางอัญชลี  หล่อนกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงซานานา  ครองไตรเวทย์
 
1. นางสาววรลักษณ์  จันทรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. นางสาวปนัดดา  คงชำนาญ
 
1. นางสาวสุณี  อินทรคุ้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  รัชวการ
 
1. นางคัฑรีย์  ปานรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. นางสาวพรภคนันท์  รักเมือง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  สุทธิเกิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงจันทร์
 
1. นางอัญชุลี  ผลประสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกาญจน์ษิริ  บุญกานนท์
 
1. นางนุสราภรณ์  ปานมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1. เด็กหญิงชื่นกมล  พิมเสน
 
1. นางสาวกนกพร  สืบพงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงรดา  เชื่อมแก้ว
2. เด็กหญิงสิรีธร  เล่งเหา
3. เด็กหญิงอินดา  เหมมินทร์
 
1. นางเสริมศรี  พลรงค์
2. นางพัชวรรณ  ตุลารักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญรุ่ง
2. เด็กชายณภัทร  หนูขาว
3. เด็กหญิงอาลียา  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาววรลักษณ์  จันทรัตน์
2. นางสาวอัญชนา  เหล็กแดง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รูปเล็ก
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  จุ้ยนาค
3. เด็กหญิงอังคณา  วิเชียรทอง
 
1. นางสิริวรรณ  มีสิทธิ์
2. นางมยุรา  นิยมเดชา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1. เด็กหญิงนงนภัส  คงราช
2. เด็กหญิงวิภาวี  เทพสุวรรณ
 
1. นางอมรรัตน์  พวงพิกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงมนต์นภา  วังชนะกุล
2. เด็กหญิงศรัณยา  แสงขาว
 
1. นางสาวศศิวรรณ   อิ๋วบำรุง
2. นางทัศนีย์  อันติมานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  ชูกำเนิด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์
 
1. นางประยูร  จิตบำรุง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. นางสาวคำพลอย  เหล็กคำตู้
 
1. นางสาววาสนา  ชูศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หินน้อย
3. เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒน์วนาพันธ์
 
1. นางสาวนันทนา  รัตนพันธ์
2. นางสาวศุภร  ทิ้งแหล๊ะ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  สาลี
2. เด็กชายอานนท์  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงอารีน่า  ใจขยัน
 
1. นางนุชสุดา  ประสารการ
2. นางจิราพร  จรจิต
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หวานสนิท
2. เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ
2. นางอรพิน  สงค์ปาน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงกุลชนาถ  แต้มต่อผล
2. เด็กชายภานุภัทร  หลงรักษ์
 
1. นางเสาวณีย์  มุสลิมีน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรีดา  ลิ่มพานิช
 
1. นายสมศักดิ์  สิงหพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชูวงศ์
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายชนกันต์  อุปลา
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกรณิตฐ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง
3. เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง
 
1. นายนิคม  ปานรักษ์
2. นางสาวโชคดี  มณีรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 1. เด็กชายนันทชัย  แซ่โก๊ย
2. นางสาวพิชชานันท์  จินดารส
3. นายวรวุฒิ  บุญมา
 
1. นางชุติมา  สมุทรสารัญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  พลนุ้ย
2. เด็กหญิงซินมีย์  วาดวงค์พักตร์
3. เด็กหญิงอลิสา  หมาดสตูล
 
1. นางสาวกีรตา  ทองโมถ่าย
2. นางสาวภิญญดา  ภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงนริสา  หมันการ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โบบทอง
 
1. นางมลิวัลย์  พัฒนศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงจิรัญญา  จันทร์เด่น
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ไขแสง
3. เด็กหญิงวีรยา  สุขเกษม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แพทย์ศาสตร์
2. นางสุภารัตน์   รักษาสรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. นางสาวจริณญา  ประกอบสิน
2. เด็กชายภัทรดนัย  เทพณรงค์
3. เด็กชายวัฒนา  ไมหมาด
 
1. นางสุภารัตน์  รักษาสรณ์
2. นายซออีดี  ยะนาบาเน็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกนกกร  ปลอดวงศ์
2. เด็กหญิงฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง
3. เด็กหญิงมนัสวี  จินา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท้
2. นางอภิชญา  หนูทวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกรส  โรจนะ
2. เด็กชายชนกพร  ทองกอบ
 
1. นางสาวรัตติกานต์  เหล่ทองคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายปิยราช  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายพรหมศักดิ์ชัย  นาไคร
 
1. นางสาววลัยพรรณ  เกิดกอบ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายภาสกร  สัมมา
2. เด็กชายวรเวช  เฉลิมชัย
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  หนูนุ่น
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเนียง 1. เด็กชายณภัทร  รัตนพชรากร
2. เด็กชายปิยะพันธ์  สุขสมร
 
1. นางชมพูนุท  ไชยเทพ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายจักรพงษ์  ภู่สวัสดิ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  คนคล่อง
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กหญิงกชพร  บินรอโสน
2. เด็กหญิงณัชชา  หัสนีย์
 
1. นางวริยา  ดาวเศรษฐ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ผดุงสิน
2. นายณรงค์ศักดิ์  หินน้อย
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยมโดย
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรสมุทร
3. เด็กหญิงบุษรา  สีแก้ว
4. เด็กหญิงปดิวรัดดา  โบบทอง
5. เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ปาน
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  ดำนิล
2. นางสาวนิรมล  เกริกฤทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ประสงค์ผล
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  สุมาลี
3. เด็กหญิงรุสมินี  ประสารการ
4. เด็กหญิงรุ่งลดา  สังการ
5. เด็กหญิงเมธิกานต์  ประสงค์ผล
 
1. นางปณิดา  หวันเมือง
2. นางยุพิน  อาจนาฝาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหลาม 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงหาเพชร
2. เด็กหญิงซันฟานี่   ทอดทิ้ง
3. เด็กหญิงณัฐชา   คงเอียด
4. เด็กหญิงรุจิรา   ตนคลัง
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสัย
 
1. นางอัญชลี  เอียบสกุล
2. นางสาววันทณี  คงจิตต์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตันสกุล
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงนภัสกร  อารี
4. เด็กหญิงปานระพี  สุขสอาด
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุรี
 
1. นางนวลตา  จงจิตร
2. นางณัฐพร  แซ่หลี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุรอด 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ปัดภัย
2. เด็กหญิงผกามาศ  แซ่เง่า
3. เด็กหญิงภคพร  ศิริกุล
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  จันทวงษ์
5. เด็กชายสุรวุฒิ  ชีวะ
 
1. นางสาวอ้อมทิพย์  ดุลยเกษม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภาวัลย์  พันธ์ศุภะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านริมทะเล 1. เด็กหญิงชลิตา  หนูโอ๋
2. เด็กชายชัชพล  เหมมันต์
3. เด็กหญิงมลิกา  ปลื้มใจ
4. เด็กหญิงวรินยุพา  ยุคลธราภิรักษ์
5. เด็กชายสุขิต  ทองย้อย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  รวมสกุล
2. นางสาวไซย์ล้า  สงวนสิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  บัวเชย
2. เด็กหญิงซันนียะร์  จันเจือ
3. เด็กหญิงพิมพ์มินดา  สุดสาย
4. เด็กหญิงศิรินุช  ผลผดุง
5. เด็กหญิงอังคณา  แสงสาด
 
1. นางนิตยา  ชำนาญนา
2. นายภิรมย์  อิสโร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกตัญชลี  ประคองสิน
 
1. นางเสริมศรี  พลรงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย
 
1. นางสาวพรผกา  แสวงกิจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะไหล 1. เด็กหญิงศุภธิดา    สินอุดมวงศ์
2. เด็กชายอธิวัฒน์   จิตบุญ
 
1. นางสาวอารยา  มาแทน
2. นายอาคม  ทิพย์วงษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายมรกต  ขลิกคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา  เย็นชุ่ม
 
1. นางสาวสุภาพร   เสมอภาค
2. นางชริสา  พรหมรังษี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายวัชระ  รูปเล็ก
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสมอภาค
2. นางชริสา  พรหมรังษี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชูประจิตร
2. เด็กหญิงชุลีพร  รื่นนุสาร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อรรถมานะ
4. เด็กหญิงนพนันท์  วรธรรมาทิพย์
5. เด็กหญิงปนัดดา  สืบสะอาด
6. เด็กหญิงวัลวิภา  บุญเหลา
7. เด็กหญิงศลิษา  ผิวเหลือง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ผั้วผดุง
9. เด็กหญิงอนัญญา  โปร่งพันธ์
10. เด็กหญิงอรปรียา  ใจรักษ์
 
1. นางพวงทอง  วิจิตรพันธ์
2. นางสาวชมภูนุช  พัดตัน
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลอยวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กรายวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   คงราช
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    อารีเมตตาคุณ
4. เด็กหญิงชินาธิป    เหมาะมาศ
5. เด็กหญิงปราณปรียา    วิฑูรย์พิศาลศิลป์
6. เด็กหญิงภัทรธิดา    แสงกระจ่าง
7. เด็กหญิงมณีนพรัตน์    นาฬิกา
8. เด็กหญิงรมิตา   คุ้มวงษ์
9. เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณบุตร
10. เด็กหญิงรินลณี    อรุณเกตุ
11. เด็กหญิงวรรณษา   หมั่นหมาย
12. เด็กหญิงศศิกานต์    ส่องรอบ
13. เด็กหญิงสุทธิฎา   สงคราม
14. เด็กชายอนงนาถ    บิลอับดุลล่าห์
15. เด็กหญิงอมิตารา    ทอดทิ้ง
 
1. นายนิรันดร์  สุเด็นสัน
2. นายโกศล   พึงสงวน
3. นายประทีป  วิฑูรย์พิศาลศิลป์
4. นายกฤษฎา  ศรแก้ว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงครีมา  เหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงจิรรัตน์  อุมาสะ
 
1. นายพรอนันต์  สีแก้ว
2. นายธีระวัฒน์  คาวิจิตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เหลาะเหม
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงภัทรากูล  ชลหัตถ์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงนิรชา  แดงกุล
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนัทยะวา  ขุนพิทักษ์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนภัสริน  ถิ่นเกาะยาว
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. นางสาวสุนีย์  -
 
1. นางสาวสุภาวดี  อารีการ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. นางสาวรจนา  มูประสิทธิ์
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. นางสาวพิชชาอร  ราวี
 
1. นายมนตรี  ตรีวงค์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุรัมภา  เด่นมาลัย
 
1. นางสาวอารี  ยี่สุ่นทรง
2. นางสาวอาริสา  สงเขียว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวมะม่วง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชำนินา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วงษ์นา
 
1. นายกุศล  บุญสบ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กชายภูชิต  กองสิน
2. เด็กหญิงเกศินี  มุ่งกิจ
 
1. นางสาวเกตุทิพย์  ทรัพย์นอง
2. นางสาวอุไร  โอฬาริ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงอารียา  สาระการ
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายธาวิน  คล่องสมุทร
2. เด็กชายนนทกานต์  อินทชูด
3. เด็กชายอิฟฟาน  โต๊ะไม
 
1. นางสาวนูรมะฮ  แวอูมา
2. นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายก๊อลบี  โต๊ะไม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สงวนไถ
3. เด็กชายอินอาม  ปลูกไม้ดี
 
1. นางสาวนูรมะฮ  แวอูมา
2. นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เชษฐพันธ์
2. เด็กหญิงนรินดา  โต๊ะไม
3. เด็กชายอภิรักษ์  งานแข็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  เลี้ยงสกุล
2. นางสาวจริยา  นาวีว่อง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุทธิสงค์
 
1. นายสัมพันธ์  ธรรมบุตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เสนา
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูพยัคฆ์
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ประไพ
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงโศรดา  ทองงำ
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทร์เต็ม
 
1. นายสัมพันธ์  ธรรมบุตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกกร  ทับไทย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์เสนา
3. เด็กหญิงกีรติกา  ชัยฤกษ์
4. เด็กชายจิรภาส  ลักษณะวิมล
5. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูพยัคฆ์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กองแก้ว
8. เด็กชายณัฐพัชร์  เสนีย์รัตนกร
9. เด็กหญิงนฤมล  ประไพ
10. เด็กหญิงพิริสา  สุวรรณเพ็ชร
11. เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข
12. เด็กหญิงวารุณี  กาละสังข์
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภู
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประไพ
15. เด็กหญิงโศรดา  ทองงำ
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
2. นายทวีวัฒน์  หิรัญ
3. นางวรรณี  เสมพืช
4. นางสุภาภรณ์  วีริยานันท์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1. เด็กชายคณิศร  สุทธิสงค์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   หนูแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิตา  จันทร์เต็ม
4. เด็กหญิงดรุณรัตน์   ลิ่มสกุล
5. เด็กหญิงธันยพร   สุทธิสงค์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   ลำดวน
7. เด็กชายภูตะวัน   พลีการ
8. เด็กหญิงสุชาดา   ส้มหวาน
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ไชยคง
10. เด็กหญิงอธิชา   เกษกุล
11. เด็กหญิงอัจฉรา   ทนทะเล
12. เด็กหญิงเบญญาพร   จวนรุ่ง
 
1. นายสัมพันธ์  ธรรมบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กชายกฤษณุพงษ์  คงเอียด
2. เด็กชายคณพศ  บุญสบ
3. เด็กชายธรรมราช  หาญเคียว
4. เด็กชายพีระพงษ์  ตะวัน
5. เด็กชายศิริพงษ์  ไถนาเพรียว
 
1. นายนิวัติ  ไถนาเพรียว
2. นางมัลลิกา  เต็งรัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กชายวีรชัย  สุขสมบุญ
 
1. นายสหัสชัย  นาคพันธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายยุทธชัย  วัดแผ่นลำ
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1. เด็กหญิงอนัญญา  อินทรสาร
 
1. นายสหัสชัย  นาคพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 1. เด็กหญิงมัฒธุมาศ  มะตะผล
 
1. นางกุลณัฐฐา  เศรษฐกุลลักษณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายกฤษตินันท์  วงษ์นา
 
1. นางพาณิภัค  สุขศิริ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายพิชิต  ชูสังข์
 
1. นางชริสา  พรหมรังษี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  ลิ่มจำเริญ
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงพนิดา  ทองจันทร์
 
1. นางธารทิพย์  ท้าวเพ็ชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภควพจน์  อิโตะ
 
1. นายเอกลักษณ์   สมบัติบุญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วาหะรักษ์
 
1. นางวิชชุกร  พวงจิตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เกตุสุทัศน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุญทรัพย์
 
1. นายอินทจักร  ตันตระวิศิษฐ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายกฤษตินันท์  วงษ์นา
 
1. นางพาณิภัค  สุขศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. นายพิชิต  ชูสังข์
 
1. นางชริสา  พรหมรังษี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ประสมกิจ
 
1. นายเอกลักษณ์   สมบัติบุญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคมนียเขต 1. นางสาวกฤษณา  วันทอง
 
1. นายเสกสรรค์  ดอกดวง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเจิม
2. เด็กชายกัมปนาท  คงแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วงหวัง
4. เด็กชายธนากรณ์  นิลบุตร
5. เด็กหญิงปริยา  มงคลบุตร
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ช่วยบำรุง
7. เด็กชายศุภกร  พุมฤทธิ์
8. เด็กชายศุภกร  ผดุงสิน
9. เด็กหญิงสิรินทิพย์  นาคจำรูญ
10. เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญสุข
 
1. นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
2. นางพรพิมล  อินทรักษ์
3. นางชูศรี  สิทธิศิลป์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คงครอง
2. เด็กชายจักรินทร์  จุ่มช่วย
3. เด็กชายจันทรัช  รักเดช
4. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีนิล
5. เด็กชายชลิต  สงวนทรัพย์
6. เด็กชายธนชาติ  เฉลียวกลาง
7. เด็กชายพงษธร  ศรีนาค
8. เด็กหญิงศรินยา  พัฒสนิท
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  แสงเต็ม
10. เด็กหญิงเมษาวดี  ขุนภักดี
 
1. นางสาวสายพิน  คงเพ็ชร
2. นางสาวแวววัน  เจริญศักดิ์
3. นางวนิดา  ณ นคร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนกศรันย์  ชุ่มถิ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูฉิม
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญศาสตร์
4. เด็กหญิงบุษบา  เพ็ชรศิริ
5. เด็กหญิงภูสุดา  แก้วสุข
6. เด็กหญิงมลวิภา  จินดาพืช
7. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรสมบูรณ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  นวลศรี
9. เด็กหญิงเขมนิจ  วิไลกุล
 
1. นางสาวกัญดาพร  อันทการ
2. นางวันเพ็ญ  ถ้ำจันทร์
3. นางสาวอารายา  ประสาน
4. นางสาวนัฐธิกา  ธานมาศ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชำนาญสิน
2. เด็กหญิงนาเดีย  สินโต
3. เด็กหญิงวณิชยา  เหมพิทักษ์
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เหมพิทักษ์
 
1. นางสาวปานทิพย์  ตุลพันธ์
2. นางสาวพรสุดา  ณะวะกะ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มากแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กอบัว
3. เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร
4. เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ
5. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปรียวัลย์
6. เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง
7. เด็กหญิงปราณปริยา  สมุทรผ่อง
8. เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์
9. เด็กหญิงรวิษฎา  โกยผล
10. เด็กหญิงวรารัตน์  อุ่นเรือน
11. เด็กหญิงสุชาฎา  มธุรส
12. เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร
 
1. นางไพริน  กาฬจันโท
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช้างนอน 1. เด็กหญิงจรุณี  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ยกเถ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สมจินดา
4. เด็กหญิงชาลิสา  มาทอง
5. เด็กหญิงตมิสา  ยอดสุวรรณ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิโชค
7. เด็กหญิงปารมี  สงวนปานนท์
8. เด็กหญิงยุภาพร  ไวยการ
9. เด็กหญิงวัลย์ลิกา  ยุทธกิจ
10. เด็กหญิงศรัญญา  คงสวัสดิ์
11. เด็กหญิงเบญญรัตน์  ยอดสุวรรณ
 
1. นางกัลยกร  คงนุ่น
2. นางสุดารัตน์  ณ นคร
3. นางศรัณยา  จงจิตต์
4. นางสมพิศ  พันธ์อุทา
5. นางสาวสุรีภรณ์  ระวังงาน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกณวรรธ์  นาคแก้ว
2. เด็กชายฐานทัพ  นพฤทธิ์
3. เด็กชายตันติกร  พลพันธ์
4. เด็กชายนันฐวุฒิ  ทองอร่าม
5. เด็กชายพันแสน  แสงขำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขขี
2. นางกันติยา  เจนจิตร์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 1. เด็กชายศาสตรา  ธารประกายแก้ว
2. เด็กชายอานุภาพ  พรมคุณ
 
1. นางสาวกนกกร  วรนพกุล
2. นางประพิศ  บำรุงกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปานทอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 1. เด็กชายกุลชาติ  อัมพ์เพศาล
 
1. นางศุภรัตน์  เพชรดำ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายชัย  เป็นเชื้อพม่า
2. เด็กชายตู้  เป็นเชื้อพม่า
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์รามัน
4. เด็กชายปลาย  เป็นเชื้อพม่า
5. เด็กชายพาคิน  บ้านนบ
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรรดี
 
1. นายณัทรัณกรณ์  ศรีจันทร์แก้ว
2. นางสาวศิวพร  สร้อยทอง
3. นางสาวชาลิตา  ยาหมาย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทนิน 1. เด็กหญิงจันจิรา  มานะกิจ
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทัพไทย
3. เด็กหญิงสรัลชนา  มลิวรรณ
4. เด็กหญิงสลินทิพย์  จงพงศา
5. เด็กหญิงสุชญา  แย้มสงวน
6. เด็กหญิงสุวนันท์  นรมาตร
 
1. นายจักริน  จันทขันทร์
2. นายดนตรี  ศรีสุวรรณ
3. นายประสิทธิ์  สมใจ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกรัก 1. เด็กชายดัลริส  นาเจริญ
2. นายทินวิชญ์  ชาวนา
3. นายนครินทร์  โคกเคียน
4. นายฟิรฮาน  วังเมือง
5. เด็กชายภราดร  โคกเคียน
6. นายรอยฮาน  โคกเคียน
7. นายวีรภัทร  ชำนาญกิจ
8. เด็กชายอับดุลซอมัต  ยีริง
 
1. นางสาวนันทิยา  แสงทอง
2. นายสิทธิโชค  ทองพุฒน์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  สงวนนาม
2. เด็กหญิงทิพย์วารี   ตั้งมั่น
3. เด็กหญิงพรนภา   อายุสุข
4. เด็กหญิงพรวิภา   วุฒิพงษ์
5. เด็กชายภูริ   รักเมือง
6. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วบำรุง
7. เด็กหญิงศิโรธร   ผลแก้ว
8. เด็กหญิงโชติกา   สวัสดิ์วงค์
 
1. นางสายชล  เที่ยงแท้
2. นางสาวสายฝน  แสนยนต์
3. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสุกใส
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกฤตพร  สวัสดิกุล
2. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินดาวงศ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
2. นางสาวดารัตน์  แสงสวัสดิ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศิลาพรหม
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  แก้วเจือ
3. เด็กหญิงเสาวภา  บองเพชร
 
1. นางจรัสศรี  มีลา
2. นายวิศิษฏ์  เพชรดำ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเนียง 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ศรีเปาระยะ
2. เด็กชายพงศธร  อิ่มเขียน
3. เด็กหญิงอุไรทิพย์  วังกะธาตุ
 
1. นางทองทิบ  ไชยประสิทธิ์
2. นางจุรีรัตน์  ชำนาญสถล
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  มาสสุวรรณศรี
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แก้วพิชัย
 
1. นางภัทรานิษฐ์  สุทธิโรจน์รัชกุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จงลักษณาวรรณ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1. เด็กหญิงพรธิตา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอาฬสา  เทพณรงค์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ชนัฐสุวัตรศรี
2. นางกัญญา  นมัสการ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
2. เด็กชายสุทธิภัทร  มิตตุลาคาร
 
1. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
2. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงซูฮาด้า  ไถนาเพรียว
2. เด็กหญิงญาณิศา  ถิ่นเกาะยาว
 
1. นางสาวอารียา  สุขเกษม
2. นางสาวนิรมล  เบ็ญอ้าหมาด
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. นางสาวญารจนา  อาดผล
2. นางสาวปทุมวดี  วัฒนวรวงศ์กุล
 
1. นางมลธิรา  จุลชู
2. นายอนันต์  กะมินสิน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฟูเฟื่องมงคลกิจ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทรภักดี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  นวลนิ่ม
2. เด็กชายภูริช  กิจจาบรรณ์
 
1. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
2. นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กชายตรีญากร  วัฒกี
2. เด็กชายรัญชน์ธีระ  ถวิลการ
3. เด็กชายเฉลิมฉลอง  เพชรพาณิชย์
 
1. นายธราพงษ์  ถวิลการ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กชายพงศกร  มธุรส
2. เด็กชายศราวุฒิ  มาลี
3. เด็กชายไตรภพ  ศิริวงศ์
 
1. นายธราพงษ์  ถวิลการ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  เทพรัตน์
2. เด็กชายอินทนนท์  วรรณรัตน์
3. เด็กชายเอกภพ  ชูเชื้อ
 
1. นายวีรศักดิ์  งามทรัพย์
2. นางแสงเดือน  วรรณรัตน์
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 1. เด็กชายคำรณวิทย์  คำรณ
2. เด็กชายราเชน  เสาวคนธ์
3. เด็กชายวสุพล  สุวรรณมณี
 
1. นายสนุรักษ์  แผ้วชนะ
2. นายวทัญญู  พฤติธรรมกุล
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 1. นายชวัล  สุวรรณมณี
2. นายธีรภัทร  ภักดีรักษ์
3. นายเชษฐา  อินทร์พรหม
 
1. นายสนุรักษ์  แผ้วชนะ
2. นายวทัญญู  พฤติธรรมกุล
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลี 1. เด็กหญิงนาเซีย  ดูระแน่
2. เด็กชายอัฟฎ้อล  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงอัสริน  สร้อยแสง
 
1. นางสมจิต  รักแต่่งาม
2. นางสาวหัสทยา  เกาะสมัน
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องหลาด 1. นายยุทธนา  ทอดทิ้ง
2. เด็กชายเกริกพล  ไถเหี้ยม
3. นายเศฏฐวุฒิ  เผือกขาว
 
1. นางสาวนฤมล  ทวีทรัพย์
2. นางสาววิภา  คนเรียน
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจืด 1. เด็กชายณัฐภัทร  โรมินทร์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  อ่าวลึกน้อย
 
1. นายขจร  เริงสมุทร
2. นางมลธิยา  นาวีว่อง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงมนัสวี  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเรือง
3. เด็กชายเกริกพล  อินทรนุ่น
 
1. นางพรขจิต  สุขจิตต์
2. นางชานิภา  ยอดรักษ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  หนุหมาน
2. เด็กหญิงจณิสตา  ซันเล็ม
3. เด็กหญิงนันฐิกา  แก้วไทย
4. เด็กหญิงภัคจิรา  บางกรัก
5. เด็กหญิงยุพา  วาฮับ
6. เด็กหญิงอัสมา  สาลี
 
1. นางสาวกัลยา  ภาโอภาส
2. นางศตนันทร์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวรัชนก  กดทรัพย์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ประมูลเฉโก
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไกรลาพี
3. เด็กหญิงพรรวษา  หนูรอด
4. เด็กหญิงพัชรพร  มีแก้ว
5. เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยา
6. เด็กชายอรรถพร  ผสมทรัพย์
 
1. นางวัชรีวรรณ  มิดดำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงพัชราภา  บุญชู
2. เด็กหญิงรุ้งฤดี  บุญเชื้อ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หัสนีย์
 
1. นางสาคร  รักเมือง
2. นางสุจิตรา  สิริสวัสดิ์พิพัฒน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตรียม 1. เด็กชายคัมภีร์  คำธร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำธร
3. เด็กชายเนตรนฤทธิ์  คำธร
 
1. นายสุเมธ  ไตร่ตรอง
2. นางขัติยา  เกตสมัน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงประกายดาว  สว่างโลก
2. เด็กชายภูริทัต  ฤทธิ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสนาะวรรณ
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงพนิดา  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงพรลภัส  ชนะกุล
3. เด็กชายอภิชัย  หนูสุวรรณ
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นายศรีสมพงศ์   วงค์สุวรรณ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกัน 1. เด็กหญิงดาวดี  ศรเกลี้ยง
2. เด็กชายรัตนพงษ์  จุลรอด
3. เด็กหญิงไปรยา  ชูพล
 
1. นางยุวดี  อิสระลักษณ์
2. นางพัชรี  อินทแย้ม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกรกช  อุมาสะ
2. เด็กหญิงจันทร์พร  บุตรเด็น
3. เด็กหญิงอินทิรา  วาหะรักษ์
 
1. นางสาวสุพรรณธิการ์  เสือพันธ์
2. นางสุรีรัตน์  บุญเรือง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  วานิช
2. เด็กหญิงพันธิสา  สมหนองหาร
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  แสงไทย
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสงทอง
2. นางสาวศุภรัตน์  ช่อไม้
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  กะสิรักษ์
2. เด็กหญิงปัทมา  พรานเนื้อ
3. เด็กหญิงมลสุดา  ทองโรจน์
 
1. นายธีรเดช  ธัญรส
2. นางเกศินี  สุมาลี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงณิชา  ขาวทอง
2. เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ่ม
3. เด็กหญิงอรวลัย  ทับไทย
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสงทอง
2. นางสาววรธิดา  พูลศิริ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  บุตรหลำ
2. เด็กหญิงอุไรญา  สุุดสาย
3. เด็กหญิงเมธินี  หอมหวน
 
1. นายธีรเดช  ธัญรส
2. นายประมูล  ชูเลื่อน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 1. เด็กหญิงกชกร   จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงกรรณิกา   ดีทองหลาง
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์  ยกย่อง
2. นางแสงเดือน  ไชยนะ
 
146 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงธีรวรรณ  ผลทวี
2. เด็กหญิงอัจยา  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงไอลยดา  พัฒน์แก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  จิตติรโกมล
2. นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว
 
147 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชูโชติ
2. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงวริชญา  สาทะกิจ
 
1. นางศิยาภรณ์  พัฒน์สนิท
2. นางสุมาลี  โสมณวัฒน์
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  อินทร์ขลิบ
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงเอิญทิตา  ใสสด
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายพัชรพล  คงสิน
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกปุย 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  กวดกิจการ
 
1. นางจิรวรรณ  กาละสังข์
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงวันดี  กลับทัพลัง
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 1. เด็กหญิงยุวดี  สำลี
2. เด็กชายวินัย  สิงห์โต
3. เด็กหญิงอัปสร  บัวสาย
 
1. นางสาวพัชรพร  อ่อนจิตต์
2. นางเครือมาส  เสนประดิษฐ์
 
154 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายชวนันท์  ศรีคำอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญรูป
 
1. นางสุปรียา  ฉายแสง
2. นางอุมาพรรณ  เพ็ชทูล
 
155 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายอภิชัย  เสล่ราษฎร์
2. เด็กหญิงโซษิตา  มากไข่
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
2. นางสาวสุพัตรา  หีมปอง
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหีย 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีเหมาะ
 
1. นางฉัตรชนก  พึ่งถิ่น
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเคียน 1. เด็กชายสุขกรี   มัจฉาเวช
 
1. นางสาวพัชนี  ปานพืช
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายกิติชัย  เจริญกุล
 
1. นางสุปรียา  ฉายแสง
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงนัฐติยา  กองสิน
 
1. นางสาววนิดา  มุ่งกิจ
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียนแก้ว
 
1. นางสุมนา  โภคบุตร
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายสิโรดม  วงษา
 
1. นางสำลี  โรมินทร์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะหมากน้อย 1. เด็กหญิงทิพพา  กองสิน
 
1. นางสาวอาจาริยา  ทองหลิ่ม
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขสม
 
1. นางสาวสุดาจันทร์  ชัยศิริ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายวัชรินทร์  กวดกิจการ
 
1. นายธิติวุฒิ  กัลป์จารุ
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายตะวัน  ไชยวงศ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  กิจการนา
3. เด็กหญิงรวยพร  เพชรกระจาย
4. เด็กชายวีระชัย  ทองมี
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงมณี
 
1. นางสุปรียา  ฉายแสง
2. นางอุมาพรรณ  เพ็ชทูล
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายตะวัน  โฮมแพน
2. เด็กหญิงพรพิมล  กิจการนา
3. เด็กชายสีหราช  พูนพุฒ
 
1. นางณัฐกานต์  แก้วสำลี
2. นางอัญชนา  วราธิกุล
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกษมา  บางกาก
2. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
3. เด็กหญิงดวงฤดี  ปิ่นสังข์
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นางเกษร  แซ่เอียบ
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายอภิชัย  เสล่ราษฎร์
2. เด็กหญิงอรสา  วีวร
3. เด็กหญิงโซษิตา  มากไข่
 
1. นางอารีรัตน์  สงวนทรัพย์
2. นายองอาจ  เจียรนัย
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วกลาง
2. เด็กชายสมพร  กาญจนชัย
3. เด็กชายอรรถพล  นราคม
 
1. นางมณีรัตน์  เร็วเรียบ
2. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีจิ๋ว
2. เด็กชายภูมมินทร์  เพ็ชรเกลี้ยง
3. เด็กชายภูวเดช  เทพพิพิธ
 
1. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
2. นางมณีรัตน์   เร็วเรียบ
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายสุริยา  ขนทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  โส๊ะอ้น
 
1. นางภัทรานิษฐ์  สุทธิโรจน์รัชกุล
2. นางนัฐพร  แซ่หลี
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. นายจักรพงษ์  ปฐมนุพงษ์
2. นายอนุวัฒน์  เขน็ดพืช
 
1. นางมลธิรา  จุลชู
2. นายอนันต์  กะมินสิน
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงชนิศรา  แย้มคล้าย
2. เด็กหญิงสุนิสา  มีเพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  เตี่ยวสกุล
2. นางสาวอรชุมา  แซ่ลิ่ม
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกชกร  ทวีรส
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ขวัญเมือง
3. เด็กชายภูมินทร์   เขียวมณี
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เบิกบาน
2. เด็กชายฉลองชัย  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งจุติ  รัตนพล
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์