หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเอื้ออารีย์ ศรีโชติช่วงโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร จันทรเพทโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเอื้ออารีย์ ศรีโชติช่วงโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร จันทรเพทโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเอื้ออารีย์ ศรีโชติช่วงโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร จันทรเพทโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวซัลมา บิลเหล็มโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
2. นางนูรีดา อาหวังโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197กรรมการ
3. นายมหามัดรุสลี หะโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนูไอณี มาแจโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการ
2. นางระวีวรรณ หนูแก้วโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
3. นางนิรามัย แป้นมีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางสาวนราพร รัตนเรืองสีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางรัตนา เฮาะมะโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
3. นางสมพิศ จีนธาดาโรงเรียนวัดมหิงษารามกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวนราพร รัตนเรืองสีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางรัตนา เฮาะมะโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
3. นางสมพิศ จีนธาดาโรงเรียนวัดมหิงษารามกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวตุแวรอซีดะห์ กาแมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
2. นางสุพรรณวดี งามศรีผ่องใสโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ยอดศรีโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวตุแวรอซีดะห์ กาแมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
2. นางสุพรรณวดี งามศรีผ่องใสโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ยอดศรีโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวตุแวรอซีดะห์ กาแมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
2. นางสุพรรณวดี งามศรีผ่องใสโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ยอดศรีโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางหัสสน๊ะ บูสะมัญโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เสือพยัคฆ์โรงเรียนบ้านเคียนกรรมการ
3. นางสาวรอซาดา อาบูดอแลโรงเรียนบ้านปุลากงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางหัสสน๊ะ บูสะมัญโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เสือพยัคฆ์โรงเรียนบ้านเคียนกรรมการ
3. นางสาวรอซาดา อาบูดอแลโรงเรียนบ้านปุลากงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวปาตีเม๊าะ นาเซโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
2. นางสาวกาลทิพย์ ถิ่นนาโรงเรียนบ้านคลองมานิงกรรมการ
3. นางสาวแวซง หะยีอาแวโรงเรียนบ้านปะกาฮะรังกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (4 บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวปาตีเม๊าะ นาเซโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
2. นางสาวกาลทิพย์ ถิ่นนาโรงเรียนบ้านคลองมานิงกรรมการ
3. นางสาวแวซง หะยีอาแวโรงเรียนบ้านปะกาฮะรังกรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางนิตยา พรมคงแก้วโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)กรรมการ
2. นางฉัตรชนก บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางฮำดิลล๊ะ วงแหวนโรงเรียนบ้านท่ายามูกรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา พรมคงแก้วโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)กรรมการ
2. นางฉัตรชนก บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางฮำดิลล๊ะ วงแหวนโรงเรียนท่ายามูกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางรัชดาพร เกตุชาติโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
2. นางจินตนา คงสาลีโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางรัชดาพร เกตุชาติโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
2. นางจินตนา คงสาลีโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางรัชดาพร เกตุชาติโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
2. นางจินตนา คงสาลีโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นายซุลกิ๊ฟลี สามะอาลีโรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางสาวดรุณี มณีสังข์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางวริศฐา ศรีสุรัตน์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางรันติยา คาเว็งโรงเรียนบ้านลดากรรมการ
2. นางสาวละไม ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
3. นายมูฮำหมัดซาฟิก บากาอาลีโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาตีย๊ะ มะสารีโรงเรียนบ้านรามงกรรมการ
2. นางสุไรดา ตาเละโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
3. นางวนิดา หวันอะหลีโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาตีย๊ะ มะสารีโรงเรียนบ้านรามงกรรมการ
2. นางวนิดา หวันอะหลีโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
3. นางสุไรดา ตาเละโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนิอิบบราฮิม นิเดรหะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย สะตียามูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการ
3. นางไซนุง วายีโรงเรียนบ้านบ้านกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
2. นางสาวนูรมาร์ เจะอาลีโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวนูรอยนี อาแซโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
2. นางสาวนูรมาร์ เจะอาลีโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวนูรอยนี อาแซโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
2. นางสาวนูรมาร์ เจะอาลีโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวนูรอยนี อาแซโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวโรสเซีย อาแวโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นางสาวสุฟาร่า ใบมะอูโรงเรียนบ้านจะรังบองอกรรมการ
3. นางสุไรดา นิเฮงโรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวโรสเซีย อาแวโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นางสาวสุฟาร่า ใบมะอูโรงเรียนบ้านจะรังบองอกรรมการ
3. นางสุไรดา นิเฮงโรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวาสิณี เล๊าะล่อโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสูไบด๊ะ อาแวโรงเรียนบ้านมะปริงกรรมการ
3. นางชนันท์วัลย์ ลิมจิรภัทรโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปาฮามี อาแวโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
2. นางปาตีะมาะ ชูเดชโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
3. นายอาดัม ยูโซะโรงเรียนบ้านชะเอาะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาปีนะ ยุนุ๊โรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายอุสมาน อีแตโรงเรียนบ้านกือยากรรมการ
3. นางสาวนูรียา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐนี หะยีสะอิโรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
2. นางสาวจันทนา เนื้อน้อยโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการ
3. นางอารีนา บาโลโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
4. นางอีรีนา ยามิรูเด็งโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุษกร มะโรหบุตรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวอานีตา ปาเกโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางไมมูน อาลีมัลบารีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางคอดารียะห์ เสกเมธีโรงเรียนชุมชนบ้านปาตากรรมการ
2. นางสุวรรณา สาแมโรงเรียนบ้านลดากรรมการ
3. นางอลิสา ดานเด็นโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมูเธียร่า ยามูโรงเรียนบ้านมะปริงกรรมการ
2. นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกาโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
3. นางสาวอาซียะห์ อาลีโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวฮาสลิน เด่นชีวาโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
2. นางสาวอัฟซะห์ สะดียามูโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวฮาสลิน เด่นชีวาโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
3. นางสาวฮัฟซะห์ สะดียามูโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอัซมี หวังบือซาโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ บินล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
3. นางรอฎียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอัซมี หวังบือซาโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ บินล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
3. นางรอฎียะห์ บินล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
2. นายประเสริฐ จิตรเสนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นายเอกพล ไชยแพทย์โรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์สุริยะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายมะดาฟี สะนิโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
2. นายวันซามัน มุซาอีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ พิริยะโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
4. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
5. นางอรุณี วงศ์สุริยะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวบุศรินทร์ พิริยะโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยแพทย์โรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
4. นายวันซามัน มุซาอีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นายประเสริฐ จิตรเสนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวบุศรินทร์ พิริยะโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
2. นายวันซามัน มุซาอีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์สุริยะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
5. นายเอกพล ไชยแพทย์โรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
2. นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเหาะโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการ
3. นายอิมรอน มามะโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
4. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
5. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยปล่อยด้วยมือ) (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางสาวบุศรินทร์ พิริยะโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
2. นายประเสริฐ จิตรเสนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นายฮาแว ดอเลาะโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
4. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเหาะโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการ
2. นายอิมรอน มามะโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
3. นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
4. นายเอกพล ไชยแพทย์โรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ
5. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
6. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเหาะโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการ
2. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายอิมรอน มามะโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
4. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
5. นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญโรงเรียนบ้านยามูเฉลิมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิทยา จารุจิืนดาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวซัยฮีดะห์ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
3. นางสาวอุษา ปรงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
4. นายซาฟีอีย์ ฮาแวโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอุุษา ปรงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
2. นายซาฟีอีย์ ฮาแวโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
3. นางสาวซัยฮีดะห์ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
4. นางพิทยา จารุจิืนดาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายซาฟีอีย์ ฮาแวโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
2. นางสาวอุษา ปรงแก้วโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางพิทยา จารุจิืนดาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายกฤษณะ ครุฑทองโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางอุษา พฤกษวัลด์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
4. นายมะตอเฮ สาแม็งโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
5. นางสาวรูสนี มะฉุโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ ครุฑทองโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางอุษา พฤกษวัลด์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
4. นายมะตอเฮ สาแม็งโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
5. นางสาวรูสนี มะฉุโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ ครุฑทองโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางอุษา พฤกษวัลต์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์กรรมการ
4. นายมะตอเฮ สาแม็งโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
5. นางสาวรูสนี มะฉุโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ อรุโณทัยสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางอานิซะห์ ประจันสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาววรรณ์ณ๊ อินทศรีมาสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอารินดา สีสำเม็ดโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางอาอีด๊ะ ดาโอะโรงเรียนบ้านตาลีอายร์กรรมการ
3. นางรอฮานา ยูโซ๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
4. นายโกศล ขวัญบังเกิดโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอารินดา สีสำเม็ดโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นายโกศล ขวัญบังเกิดโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
3. นางอาอีด๊ะ ดาโอะโรงเรียนบ้านตาลีอายร์กรรมการ
4. นางรอฮานา ยูโซ๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโกศล ขวัญบังเกิดโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
2. นางอาอีด๊ะ ดาโอะโรงเรียนบ้านตาลีอายร์กรรมการ
3. นางรอฮานา ยูโซ๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
4. นางสาวอารินดา สีสำเม็ดโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสมจิต ศิริวัฒนโชคโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางสำอาง กุลรังสีโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
4. นางสาวนภิศนันท์ พรหมดำเนินโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสมจิต ศิริวัฒนโชคโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางสำอาง กุลรังสีโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
4. นางสาวนภิศนันท์ พรหมดำเนินโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสมจิต ศิริวัฒนโชคโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางสำอาง กุลรังสีโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
4. นางสาวนภิศนันท์ พรหมดำเนินโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูลโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสมจิต ศิริวัฒนโชคโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางสำอาง กุลรังสีโรงเรียนบ้านมะรวดกรรมการ
4. นางสาวนภิศนันท์ พรหมดำเนินโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษาไทย (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นายเฟาซาน อาลีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นางสาวสีตีปาตีเมาะ กะแลแปะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นายอับดุลการีม สาเระโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
4. นางสาวมูอัลลีมะห์ สาดาโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
5. นางกามารียะ สามะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษาไทย (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นายเฟาซาน อาลีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นางสาวสีตีปาตีเมาะ กะแลแปะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวมูอัลลีมะห์ สาดาโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
4. นางกามารียะ สามะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
5. นายอับดุลการีม สาเระโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางฮูดาย์ จาปรังโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
2. นางสาวซานียะห์ สาเรปโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางมาเรียม มะแซโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
4. นายอารีซ ยาโฮะโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
5. นายมะยูไน วานิโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางฮูดาย์ จาปรังโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
2. นางสาวซานียะห์ สาเรปโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางมาเรียม มะแซโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
4. นายอารีซ ยาโฮะโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
5. นายมะยูไน วานิโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางฮูดาย์ จาปรังโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
2. นางสาวซานียะห์ สาเรปโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางมาเรียม มะแซโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
4. นายอารีซ ยาโฮะโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
5. นายมะยูไน วานิโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอาหามะ โต๊ะมิงโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
2. นางศิริมา เกียรติไพบูลย์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายกนกพล หิรัญวิริยะโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ นกเส้งโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
2. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางอรุณี เบ็ญฮาโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ นกเส้งโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
2. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางอรุณี เบ็ญฮาโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นายมูหามะนาเซ มอเถาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
5. นางรอสืิอน๊ะ แกะซิโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางรอสืิอน๊ะ แกะซิโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
3. นายมูหามะนาเซ มอเถาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
5. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสาวโซเฟีย แวดอเลาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางรอสืิอน๊ะ แกะซิโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
4. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นางสาวโซเฟีย แวดอเลาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
6. นายมูหามะนาเซ มอเถาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางรูซมาวาตี และเมาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
2. นายธันวา พรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
3. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
4. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโมโรงเรียนท่าชะเมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางรูซมาวาตี และเมาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
2. นายธันวา พรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
3. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
4. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโมโรงเรียนบ้านท่าชะเมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรูซมาวาตี และเมาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
2. นายธันวา พรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
3. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
4. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโมโรงเรียนบ้านท่าชะเมากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นางสาวอินทรดา แก้วโรจน์โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
4. นายชัฎฌนาลัย สีแก้วโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
5. นายหัสดินทร์ เจะแตโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นางสาวอิน แก้วโรจน์โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
4. นายชัฎฌนาลัย สีแก้วโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
5. นายหัสดินทร์ เจะแตโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอุมาภรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางนูรีซัน อาเยาะแซโรงเรียนบ้านตะโล๊ะกรรมการ
3. นายชาตรี มะแอโรงเรียนบ้านแคนากรรมการ
4. นางอัจฉรา สีสงแสงโรงเรียนบ้านเคียนกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางนูรีซัน อาเยาะแซโรงเรียนบ้านตะโล๊ะกรรมการ
3. นายชาตรี มะแอโรงเรียนบ้านแคนากรรมการ
4. นางอัจฉรา สีสงแสงโรงเรียนบ้านเคียนกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอุมาภรณ์ อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางนูรีซัน อาเยาะแซโรงเรียนบ้านตะโล๊ะกรรมการ
3. นายชาตรี มะแอโรงเรียนบ้านแคนากรรมการ
4. นางอัจฉรา สีสงแสงโรงเรียนบ้านเคียนกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพินัย สุขรัตน์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุลโรงเรียนบ้านปากบางตาวากรรมการ
3. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
4. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นางจำนรรพร รัตนญาติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพินัย สุขรัตน์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุลโรงเรียนบ้านปากบางตาวากรรมการ
3. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
4. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นางจำนรรพร รัตนญาติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพินัย สุขรัตน์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุลโรงเรียนบ้านปากบางตาวากรรมการ
3. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
4. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นางจำนรรพร รัตนญาติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพินัย สุขรัตน์โรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุลโรงเรียนบ้านปากบางตาวากรรมการ
3. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
4. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นางจำนรรพร รัตนญาติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
4. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
3. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
4. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ แสงมณีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
2. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ปฐมวัย
1. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางพอชม เกาะทองโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
3. นางจีรนันท์ มาสิทธิุ์โรงเรียนบ้านกาแลบือซากรรมการ
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.1-ป.3
1. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางพอชม เกาะทองโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
3. นางจีรนันท์ มาสิทธิุ์โรงเรียนบ้านกาแลบือซากรรมการ
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.4-ป.6
1. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางพอชม เกาะทองโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
3. นางจีรนันท์ มาสิทธิุ์โรงเรียนบ้านกาแลบือซากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมนัสวิน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมนัสวิน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอรอรุณ จินดาวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางมนัสวิน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนปภา ศรีเอียดสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ อรุโณทัยสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวคัทลียา สหวิริยานนท์สถาบันจีนกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนปภา ศรีเอียดสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ อรุโณทัยสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวคัทลียา สหวิริยานนท์สถาบันจีนกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางรอดีย๊ะ สุหลงโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
2. นางสาววณิชชา นิลรัตน์โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวกรรมการ
3. นายอะห์มัด สามะอาลีโรงเรียนบ้านจะรังกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางรอดีย๊ะ สุหลงโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
2. นางสาววณิชชา นิลรัตน์โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวกรรมการ
3. นายอะห์มัด สามะอาลีโรงเรียนบ้านจะรังกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางรอดีย๊ะ สุหลงโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
2. MissJanette Abordoโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาววณิชชา นิลรัตน์โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) (ระดับเขต) ป.1-ป.3
1. นางสายคุณา เจ๊ะยะโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
2. นางอาซีซะฮ์ สะอิโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
3. นางสาวฮานีซ๊ะ สาและโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะโรงเรียนบ้านลดากรรมการ
2. นางสาวนิชาภา ห้วนยิ้มเส้งโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธารกรรมการ
3. นางสาวรอยดา อับดุลลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางสาวอามีนี สูแปโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวรอซหน๊ะ กามาโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
3. นางทิพณภา ต่างใจโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
4. นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะโรงเรียนบ้านลดากรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
2. นางสาวอาอีซะห์ แวนิโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ โชติช่วงโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางมาดีฮ๊ะ เจ๊ะและโรงเรียนบ้านบ่ออืฐกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาทิพย์ โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวอาอีซะห์ แวนิโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
3. นางมาดีฮ๊ะ เจ๊ะและโรงเรียนบ้านบ่ออืฐกรรมการ
4. นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีย์ ประจินโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
2. นางโซเฟียห์ ลอเด็งโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
3. นายภานุ วาแม็งโรงเรียนบ้านท่าพงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางสาวจำนงค์ ไชยศรีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. Mrs.Rosalie Nacuaโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางธนาธิป ไชยจรัสโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังฏฤษ(skit) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาอีซะห์ แวนิโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ โชติช่วงโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางมาดีฮ๊ะ เจ๊ะและโรงเรียนบ้านบ่ออืฐกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) (ระดับเขต) ป.4-ป.6
1. นางนวลหง ฉายสุวรรณโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
2. นางฟัฎลีนี เจะเอาะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวนูรม่า หลีหมะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
4. นางสาวอัสมาวาตี ดอเลาะโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
5. นางสาวเจะรอเมาะ มะดีเยาะโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) (ระดับเขต) ม.1-ม.3
1. นางนวลหง ฉายสุวรรณโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
2. นางสาวเจะรอเมาะ มะดีเยาะโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
3. นางสาวอัสมาวาตี ดอเลาะโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
4. นางฟัฎลีนี เจะเอาะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
5. นางสาวนูรม่า หลีหมะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศาตนันท์ธร ไชยณรงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอกรรมการ
2. นายอภัย นิตยบูรณ์โรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ลาภเจือจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ หวานขาวโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการ
5. นางอรุณี เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายคำนึง ดิษฐโรจน์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะ กาลอโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นางรุสนี กาลอโรงเรียนบ้านกอแลบีเละกรรมการ
4. นางสาวสราภรณ์ ส่งวารินสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีกรรมการ
5. นางสาวนูร์อัลวานี มอลอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ กลับกลายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เพ็ชรพญาโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายสามารถ สังข์วัดชุดโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกรโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
5. นายนัทชัย ปาลบุตรโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ วาเล๊าะสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์สพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ยีเด็งสพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตัสนีม แวอุเซ็งโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
2. นางมารีย๊ะ ยูนุโรงเรียนบ้านยาบีกรรมการ
3. นางสาวสุจิตตา เจ๊ะยอโรงเรียนบ้านบางหมูกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประทิน ผ่องอำไพโรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการ
2. นางสุไรยัน เบ็ญดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร วิวัฒนาประสิทธิ์โรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุดใจ จิตรเกลี้ยงโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุดกรรมการ
2. นางนายูฮัน กูจิโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ จิตรเกลี้ยงโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุดกรรมการ
2. นางนายูฮัน กูจิโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
3. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายซาฮาน สาเมาะโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นางสาวพิรตา แวดือรามันโรงเรียนบ้านสระมาลากรรมการ
3. นายอับดุลบาซิตร์ มูเก็มโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีซา ชื่นแก้วโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
2. นางสาวณัฏราพร รัตนคำโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ แดงวิไลโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอัสดี แซแรโรงเรียนบ้านบางปูกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ จีรังโรงเรียนบ้านดอนรักกรรมการ
3. นางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนบ้านสะบารังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัสดี แซแรโรงเรียนบ้านบางปูกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ จีรังโรงเรียนบ้านดอนรักกรรมการ
3. นางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนบ้านสะบารังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสินีนาฎ แวดอเลาะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
2. นายอัสมุดดีน เซ็งโซะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮงโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปวีณา บุตถาวรโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นายฟาริด เจะอุบงโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
3. นายกูอันนูวาร์ ศรีระเด่นโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศิริชัย ขวัญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านปาตากรรมการ
2. นายลุตฟี เจะแตโรงเรียนบ้านตะโลสะมีแลกรรมการ
3. นายฟาอิส แวเยะโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางรอบียะ มงอาหลีโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
2. นายซูฮัน สาแม็งโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางการเกตุ ประทานชวโนโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ โกวิทยาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นายซูฮัน สาแม็งโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางสุวารี ณ พัทลุงโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบือราเฮง อาแวโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวณภัทรดา โชคธนัยธาดาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวรอฮีหมะ สือแมโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบือราเฮง อาแวโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวณภัทรดา โชคธนัยธาดาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวรอฮีหมะ สือแมโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ลอแมโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
2. นางไมตรี พงศาปานโรงเรียนบ้านกาหยีกรรมการ
3. นายมุสตอปา เซ็งโรงเรียนบ้านชะเอาะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางดวงกมล เบญจกุลโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการ
2. นางสาวแวรสนามิง ยูโซะโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
3. นางสาวบังอร มากชูซิตโรงเรียนบ้านดอนรักกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เบญจกุลโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการ
2. นางสาวแวรสนามิง ยูโซะโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
3. นางสาวบังอร มากชูซิตโรงเรียนบ้านดอนรักกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ลอแมโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
2. นายมุสตอปา เซ็งโรงเรียนบ้านชะเอาะกรรมการ
3. นางสาวธัญพร นาคน้ำโรงเรียนบ้านจะรังบองอกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ลอแมโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
2. นายมุสตอปา เซ็งโรงเรียนบ้านชะเอาะกรรมการ
3. นางสาวธัญพร นาคน้ำโรงเรียนบ้านจะรังบองอกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประไพ กาญจนสมจิตต์โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการ
2. นางณิศานาถ เผ่าพิมลโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวนิตอนงค์ คงฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประไพ กาญจนสมจิตต์โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการ
2. นางณิศานาถ เผ่าพิมลโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวนิตอนงค์ คงฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ รัตนรามศรีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสุมล แก้วศรีสุขโรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
3. นางประเวียง สุขชุมโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ รัตนรามศรีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสุมล แก้วศรีสุขโรงเรียนบ้านบางมะรวดกรรมการ
3. นางประเวียง สุขชุมโรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางดารุเณศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการ
2. นางศิริพร ชนะกิจโรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการ
3. นางมณฑิรา สังขวิเชียรโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดารุเณศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการ
2. นางศิริพร ชนะกิจโรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการ
3. นางมณฑิรา สังขวิเชียรโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรณ๊ สุขรัตน์โรงเรียนบ้านสะบารังกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญศรีลาภโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณ๊ สุขรัตน์โรงเรียนบ้านสะบารังกรรมการ
2. นางวิชชุดา บุญศรีลาภโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอารีย์ อินทร์ดำโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางอาสียะ จูเฮงโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุดกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาววนิดา ทองอร่ามโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการ
2. นางสาววรินดา จาปังโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอกรรมการ
3. นางสาวอาปีปะห์ แวอุเซ็งโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197กรรมการ
การเล่านิทานประกอบท่าทาง (ระดับเขต) ปฐมวัย
1. นางสาวรัชนี ทองชูโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
2. นางสิราพร บ่อเตยโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
3. นางสุทิพย์ มณียมโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน (ระดับเขต) ปฐมวัย
1. นางคำนึง แซ่อ๋องโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางนัดดา ยอดศรีโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการ
3. นางอัฆณีญา ทิพย์กองลาศโรงเรียนรัชดาภิเษกกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
2. นายธันวา พรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
3. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวรูซมาวาตี และเมาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
5. นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโมโรงเรียนบ้านท่าชะเมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
2. นางสาวรูซมาวาตี และเมาะโรงเรียนบ้านท่าสูกรรมการ
3. นายอาแว ลีแซโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
4. นายธันวา พรหมสุขโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
5. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโมโรงเรียนบ้านท่าชะเมากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะกรรมการ
3. นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
4. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบือราเฮง อาแวโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวณภัทรดา โชคธนัยธาดาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวรอฮีหมะ สือแมโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายซาฮาน สาเมาะโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นายอับดุลบาซิตร์ มูเก็มโรงเรียนบ้านเตราะหักกรรมการ
3. นางสาวพิรตา แวดือรามันโรงเรียนบ้านสระมาลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ลอแมโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
2. นายมุสตอปา เซ็งโรงเรียนบ้านชะเอาะกรรมการ
3. นางสาวธัญพร นาคน้ำโรงเรียนบ้านจะรังบองอกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0899757861 และนายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]