รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการ ชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ่เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาฮง 1. เด็กชายต่วนอาลาวี  กูโนะ
 
1. นางสาวทิวาพร  จันทรเพท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1. เด็กหญิงอัยเสาะ  ดือราแม
 
1. นางเสาวคนธ์  ดำรงชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงรีซาวาตี  สาและ
 
1. นางสุวรรณา  ชุมทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายอรรถกร  อรรถสงเราะห์
 
1. นางสิริภา  สุขศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงซาฝูรา  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสายใจ  สุวรรณนิมิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สาและ
 
1. นางสาวปาตีเม๊าะ  นาแซ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงศิวตาภรณ์  ชื่นบาน
 
1. นางสาวนราพร  รัตนเรืองสี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงสวัชวัลย์  คงแก้ว
2. เด็กหญิงอัสรีนา  แวสุหลง
 
1. นางสาวฮาญาตี  หยีมะยิ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง
 
1. นายนิอิบบราฮิม  นิเดร์หะ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางราพา 1. เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน   เจะมามะ
3. เด็กหญิงปาตีฮะห์   เจะอาลี
 
1. นางสาวซาแลฮา   มาหะมะ
2. นางสาวปวีณ์กร  คลังข้อง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 1. เด็กหญิงซูไรดา  เซ็ง
2. เด็กหญิงสุไวบะห์  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอารีนา  ลาเต๊ะ
 
1. นางรูฮานา  หะยีสาและ
2. นางสาวนูรไอยนี  หะมิมะดิง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงนาสูฮา  จินาแว
2. เด็กหญิงนูรี  สาแม
3. เด็กหญิงยาวารี  สาแม
 
1. นางสาวอลิสา  หวันกะมา
2. นางสาวราฮาน่า  สาเมาะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายนิซารีฟ  แซแร
2. เด็กหญิงแพรไหม  อ๋องสุวรรณ
 
1. นางรัตนา  ทองสีนุช
2. นางนูรีมาส  ประภาศิลป์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายบัส   แก่นเพชร
2. เด็กชายบานาฟี   ตาเฮร์
 
1. นางสาวนารีสา   หะยีสาเมาะ
2. นางสาวนิยูสนี   พัชณีย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูเวาะ 1. เด็กหญิงกูนุรฟาติน  เด่นอุดม
 
1. นางสาวอัสณี  ติเศษ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายสุไลมาน  ดอเลาะยะ
 
1. นางสาวดารูณี  แวมามะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายธนชัย  เจียรนัย
2. เด็กหญิงนริสรา  ไชยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญลิขิต
 
1. นางอรุณี  วงศ์สุริยะ
2. นางสิริภา  เหล่าสิงห์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. เด็กหญิงดามีญา  สิเดะ
2. เด็กหญิงนูรบาณีย์  สิเดะ
3. เด็กหญิงอารีณี  สะอะ
 
1. นางอารีณี    เภอโส๊ะ
2. นางกัลสุมา  เบ็ญอะห์มัด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เขตอรัญ
2. เด็กหญิงพิณวดี  รัตนกาญจน์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ฐิติพันธกุล
 
1. นางรัชนก  พงษ์กาบ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงซากีหน๊ะ  อีแต
2. เด็กชายศอฟวรรณ  ชิ
3. เด็กหญิงอัฟนาน  อาลี
 
1. นางฐิติยา  อัลอิดรีสี
2. นางอามีนีย์  เจะสาเมาะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงการันตี  เจะมิ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  สูแม็ง
3. เด็กหญิงรุสนา  สาเระ
 
1. นางสาวซูไรณา  และหยะ
2. นางสาวนิซานีรา  ปีมะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงมูญาฮาดะห์  เปาะวอ
2. เด็กชายเจ๊ะยูนุส  ยูโซะ
 
1. นางฐิติยา  อัลอิดรีสี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กชายซายูตี  แดแด
2. เด็กหญิงนุรโซเฟีย  มิง
 
1. นางสาวมูเธียร่า  ยามู
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะมะ
2. เด็กชายอิลฮัม  มามะ
 
1. นายอัซมี  หวังบือซา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กชายคาดาฟี  ลาเตะ
2. เด็กชายอัฟฟาน  มามะ
 
1. นางสาวซูไรณา  และหยะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กชายนาวาวี  มาปะ
2. เด็กชายเจะมูฮำหมัด  เจะซามะ
 
1. นางวรรณี  อาลี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายนูรอามิน  มะสะ
2. เด็กชายอนัส  หะยีกือจิ
 
1. นางสาวเจะสามียะ  เจะอารง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นายมูฮัมหมัดไฟซอล  ขาเร็ง
2. นายลุกมาน  เปามะ
 
1. นางสาวนิซูใบดะห์  กิติชัย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชญาพร  วงศ์สระใส
2. เด็กหญิงซัรฟาอ์  แวดอเล๊าะ
3. เด็กหญิงฐิติกัลยา  ลิ่มสุวรรณ
4. เด็กหญิงภูษณิศา  อุมา
5. เด็กหญิงภูษิตา  อุมา
 
1. นางพิทยา  จารุจินดา
2. นางสาวธัญวรรณ  บุญมี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงซัซวานี  สาแม
2. เด็กหญิงซัลวา  ซัมสูเด็ง
3. เด็กหญิงซัลวานี  สาแม
4. เด็กหญิงรุสมี  อาลีมูซอ
5. เด็กหญิงอานีซะห์  สาเมาะ
 
1. นางสาวรอสียะห์  สาแม
2. นางสาวอิฟตีซาน  ดือราโอะ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงซัลวาณี  อีซอ
2. เด็กหญิงตัสนีม  บาราเฮง
3. เด็กหญิงนูอีน  แมะเวาะ
4. เด็กหญิงรุสนานี  จะปะกิยา
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เปาะกา
 
1. นางสาวฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง
2. นางสาวตัสกีน  เจะเซ็ง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 1. เด็กชายนิมูซัมมี  ฮามุ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดซับรี  มะมิง
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  เจะแต
4. เด็กชายมูฮำหมัดอิกรอม  บราเห็ง
5. เด็กชายอานัส  สาเมาะ
 
1. นางอานีหซ๊ะ  สาแม
2. นายอภิสิทธิ์  ทรงชาติ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายณัฐชนน  พรหมแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงต่วนนูรฟิรดาวส์  โต๊ะอีแม
4. เด็กชายปิยวัชร์  ไวยภักดิ์
5. เด็กหญิงวชิรินทรา  วิรุณสาร
 
1. นางซูรียาตี  อัศศอรีฮีน
2. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงนูรมี   เจะอามะ
2. เด็กหญิงนูรีดา   อารี
3. เด็กหญิงนูไฮลา    เปาะเลาะ
4. เด็กชายบูฮัยเราะห์  สาและ
5. เด็กหญิงยูวารี    เปาะโกะ
 
1. นายสุรศักดิ์   หมัดโต๊ะแหล๊ะ
2. นางสาวมารีย๊ะ  มะทา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กหญิงนัสริน  มะลี
2. เด็กชายรุสลัน  แวสาหะ
3. เด็กหญิงสุรัยยา  เจะนิ
4. เด็กชายอัฟฟันดี  กามา
5. เด็กชายอิสมาแอ  ตาเหร์
 
1. นายฟาอิส  แวเยะ
2. นายอาเรฟ  หะยีหามะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพง 1. เด็กหญิงอาริต้า  ยูโซะ
 
1. นางเจ๊ะคอดีย๊ะ  อาแว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงอภิชญา  เจ๊ะหยาง
 
1. นางขวัญใจ  โกสุธรรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟิตรียานี  ลาเตะ
 
1. นางสาวยากียะห์  ตอกอ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงปณิตตรา   ส่งเสริม
2. เด็กชายฤทธิรงค์   อ้นขาว
 
1. นางสุรีย์   แก้วนิตย์
2. นางพรทิพย์   อร่ามโชติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนวพร   พิสูจน์ผล
2. เด็กชายไชยพัฒน์   สีหานาม
 
1. นางสุจิตรา   ชูสกุลวงศ์
2. นางสุรีย์   แก้วนิตย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขำคล้าย
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   ศรีเอียด
 
1. นางสุจิตรา   ชูสกุลวงศ์
2. นางอุษา   พฤกษวัลต์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชูแก้ว
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญจันทร์
3. เด็กชายธีรยุทธ  ศรีมณี
4. เด็กชายวรปรัญช์  ลุนลอด
5. เด็กหญิงวรลภย์  อินทรสมบูรณ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูแก้ว
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  ยอดยิ่ง
8. เด็กชายสุทธินัย  บัวกิ่ง
9. เด็กหญิงเนตรกมล  รอดแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจภรณ์  รักษา
 
1. นางเพชรรัตน์  เอกจิตต์
2. นางสาวโสภา  นุ่นบุญคง
3. นางกาญจนา  ผ่องอำไพ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูวิง 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ   เจะโวะ
2. เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ
3. เด็กหญิงซานีรา   สาเมาะ
4. เด็กหญิงซูนิตา   สามะ
5. เด็กหญิงนูรฟาติน   เจะโวะ
6. เด็กหญิงฟาดีละห์  ระเหม
7. เด็กหญิงฟาตีมะห์  อาแด
8. เด็กชายฟิรดาวห์   สามะ
9. เด็กชายฟุรกอน   มามะ
10. เด็กชายมุสลิม   เปาะแม
11. เด็กชายมูฮำหมัดกัสฟี   ดือราแม
12. เด็กชายอาดัม   สากอ
13. เด็กหญิงอาดีละห์   ดาตู
14. เด็กชายฮาฟิซ  กียะ
15. เด็กหญิงโซฟียาณี  แวมามะ
 
1. นายอิลยาส   กูโน
2. นางสาววิชุตา   สงสว่าง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 1. เด็กหญิงนัสมี   ปูตะ
2. เด็กหญิงนูรโซฟียะห์  ดาแม
 
1. นายกรกริช  พรหมสะอาด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงเราะห์มานีย์  มะมิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงฮาวารี  มามะ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงมารีแย  ดอเลาะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงซุลเรียนี   เจ๊ะฮะ
 
1. นายแวอับดุลเลาะ  เจะเละ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงยารียะห์  บอซู
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงแวนะห์  ลาเตะ
 
1. นางสาวอัลฟาธีร์  เดมะ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซูนานี  สะอะ
 
1. นางสุกัญญา  พัฒนพงศ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงมัสนะห์  ดอเลาะ
 
1. นางหทัยทิพย์  ไวยวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงมัสรอ  วานิง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดาแม
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรมี  เวาะหะ
2. เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวน์  เจะมะ
 
1. นางสาวกรฉัตร  โสภารัตน์
2. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงนูรฮารีซา  สาและ
2. เด็กหญิงอัสมะ  ดอเลาะ
 
1. นายเจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด
2. นางสาวรอกีบะห์  เจะแว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟาตีหม๊ะ  เซ็ง
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงมารีษา   สาและ
2. เด็กหญิงวีนานี   สะหลำแดง
3. เด็กหญิงเกาซัร   หะยีดาราแม
 
1. นางสาวฮัสนะห์   ดอเล๊าะ
2. นางกอรีเยาะ  เตะย่อ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูเวาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  ปีเย๊าะ
2. เด็กชายอันวา  สาและ
3. เด็กชายอิมรอน  มะเด็ง
 
1. นางศิราณี  สาหะ
2. นางสาวอัสณี  ติเศษ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายกูอัซฮัร  โวะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนา  จิใจ
3. เด็กชายแวอะลิฟ  แวกูโน
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
2. นางสุปราณี   ณ ปัตตานี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบรอ 1. เด็กชายนิอาเรฟ  สมาเฮาะ
 
1. นางสาวฮานันย์  นาวินพัฒนรัตน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงอาทิตา  จอมสุริยะ
 
1. นายเจษฎา  บุญประกอบ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโลย 1. เด็กชายอัซฮา  สะแต
 
1. นางสาวตูแวนัสพูรี  นิมะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ชามทอง
 
1. นายรุสลัน  แวดือรามัน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอิสมาแอ   โต๊ะโมะ
 
1. นางกานต์พิชชา   ตินตะชาติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ
 
1. นายอดุลย์  นิลสมุทร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 1. เด็กหญิงอาตียะห์   ยามา
 
1. นางศศิภา  นิลจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงมัสซีรีย์    สาเมาะ
 
1. นางวรรณี   กุลพินิจ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ขุนทิพรักษ์
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ตุลาพานิชกุล
3. เด็กหญิงดากานดา  เลิศทรัพย์อมร
4. เด็กชายธนวัฒน์  จันทะสี
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองไซร้
6. เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์
7. เด็กชายวีรภัทร  แก้วทอน
8. เด็กหญิงอัมมีรา  บาเหมสะอิ
9. เด็กชายอัสลัม  อีตำ
10. เด็กหญิงอิสฎีฮาร  เดหนิ
 
1. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
2. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขพรสวรรค์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  มัจฉาชาญ
3. เด็กหญิงซิมญาอ์  เบ็ญกัลมาณี
4. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูจันทร์ทอง
5. เด็กหญิงวิภูษณา  ธรรมรัตน์
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์ทิตย์
 
1. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
2. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงโสรยา  อาแย
 
1. นางสาวรูกัยยะห์  สะนอ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1. เด็กหญิงซาฟูรี  นิแม
2. เด็กหญิงนัซเราะห์  มะยาแล
3. เด็กชายฟิรฮาน  หะแย
4. เด็กชายอับดุลฮากิม  มะดิเย๊าะ
5. เด็กชายอามิร์  ลามะดอ
6. เด็กหญิงอิมตีฮา  เปาะโน
 
1. นางรุสนี  กาลอ
2. นางสุวิมล  มหะมะ
3. นางอารีดา  มะปาเซ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 1. เด็กหญิงกันต์นิษฐ์   จันทร์ทิตย์
2. เด็กหญิงนูรีดา  เจะเลาะ
3. เด็กหญิงฟิรฎาว  เจะเตะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟี   ดอเลาะ
5. เด็กหญิงแวอะนีส  แวเตะ
6. เด็กชายแวอักรอม   แวเตะ
 
1. นายนิพนธ์   ลาภเจือจันทร์
2. นายอิมรอน  มามะ
3. นางอมร   แก้วเพ็ชร์สงวน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. นายตูแวมะ    สุหลง
2. นายบูรฮังนูดิง    บากา
3. นายฟาริด    เจ๊ะมะ
4. นายมะนาเซ  กาโฮง
5. เด็กชายรีดูวัน    สาแม
6. นายอัมรัน    สะอะ
7. นายอาซิ   แยนา
8. นายอิสมาแอ    สุหลง
 
1. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์    กาลอ
2. นายมะสากี    วาแวนิ
3. นายซุลกิฟลี    เซ็ง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนรัก 1. เด็กหญิงซูวัยบะห์   สามาณ
2. เด็กหญิงนาซูฮา   ตาเย๊ะ
3. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะ   ตุยง
4. เด็กหญิงฟิรดาวส์   ดือราแม
5. เด็กหญิงรุสรัน   แวดือราแม
6. เด็กชายสินันท์   สุหลง
7. เด็กชายอัฟฟาน   ดือราแม
8. เด็กหญิงอารินี    บูลา
9. เด็กหญิงอิฟซาฟีญา    เจะแม
 
1. นายมะรอมลีย์   แวโต
2. นางนวพรรณ   ศยามล
3. นางสาวสุปราณี   บินอาหวา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาฮง 1. เด็กหญิงวันนูรีซัน   โตะนาฮุน
2. เด็กหญิงฮัสมะ   มูฮามะ
3. เด็กชายฮุสนีย์   อับดุลรอมัน
 
1. นางแวอาอีเซาะ   อิสมาแอล์
2. นางสาวแวอาซีซะห์  มามะ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงนัชมีย์  มะโซะ
2. นางสาวมารียาณี  บาราเห็ง
3. นางสาวอารินี  สาและ
 
1. นางสุวรรณา  ชุมทอง
2. นางสาวแวระฮะนา  แลแม
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กชายนัสรี  ดือราฮิม
2. เด็กหญิงนิซารีบี  แวอาแด
3. เด็กหญิงฟาบีลา  สุหลง
 
1. นางสาวซาลมา  เจะตีแม
2. นางสาวยามีละ  มะมิง
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงนูรฟาซีลา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรอาทิยา  สาเระ
3. เด็กหญิงอาอีเซาะ  อาลี
 
1. นางสาวสามีเราะห์  สะนิ
2. นางสาวรอฮานี  อาแว
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงฟาฎีลา  หะมิ
2. เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู
 
1. นางสาวนิตอนงค์  คงฤทธิ์
2. นางสาวพิมมาศ  พรหมพันธ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงสว่าง
2. เด็กชายปรวีร์  มีนา
 
1. นายวีรศักดิ์  แดงวิไล
2. นายเอกรัตน์  โกวิทยา
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายนิฮาริช   เจ๊ะอุเซ็ง
2. เด็กชายยามีน   ใบระหมาน
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นายอับดุลรอเซะ   ดือราฮิง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายชารีฟ   มูเก็ม
2. เด็กชายธนัณดรดิ์   ศรีษสมุทร
 
1. นางการะเกตุ    ประทานชวโน
2. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงมาลิสา   แวยายอ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์   สูญราช
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นางสาวอาอิซะฮ์    สะมะแอ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 1. เด็กหญิงฟาติน    แหม๊ะ
2. เด็กหญิงมุสตาซีลา   ดาโอะ
 
1. นายสัณห์    ศุกรวัติ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  แดงวิไล
2. เด็กหญิงฟาติน  บือราเฮง
 
1. นายวีรศักดิ์  แดงวิไล
2. นายเอกรัตน์  โกวิทยา
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายซอบรี  เจะเต๊ะ
2. เด็กชายอาฟีสันต์  สามะอาลี
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
2. นางอามีเนาะ  แวสอเฮาะ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาเระ 1. เด็กชายฟานดี   อิเฮง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนัซรี   เจะมะ
3. เด็กชายรุสลัน   มูหิ
 
1. นายมูหมัดซุกรี   ปะดอลี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายฟาฎิล  วาเด็ง
2. เด็กชายอัฟฟันดี  กามา
3. เด็กชายอัสมัน  ยามากีแย
 
1. นางสาวนารีสา  ยาลา
2. นางสาวสากีเราะห์  มามะ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายรุสลี  มามุ
2. เด็กชายอับดุลซอละห์  เจะมะ
3. เด็กชายอาสลัน  สาและ
 
1. นางภัททิยา  ทองลาภ
2. นายอับดุลเลาะฮ์  เจะบิ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายฟุรกอน  ยูโซะ
2. เด็กชายมะซูฮัยมี    หะยีอุมา
3. เด็กชายเจะลุ๊คฟี    เจะดอเลาะ
 
1. นางกอลีเยาะ   หะยียุนุ
2. นางวิจิตรา   หน่อทอง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงซัรวาน   สามะ
2. เด็กหญิงนูรไฮซะห์    สามะ
3. เด็กหญิงมุนา   อาแว
 
1. นางอุษา   แบรอ
2. นางทิพณภา    ต่างใจ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซัลวาณี  สาและ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะ  ดือแรแปะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดไรมี  มามุ
 
1. นายฟิกรี  กูโน
2. นางสาวยากียะห์  ตอกอ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายอัฟฟาน   อับดุลลาเต๊ะ
2. เด็กชายอานนท์    บุญชู
3. เด็กชายอารีฟีน   หลียะลา
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายทรงภพ  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงสุนิตา   สุขปาน
3. เด็กชายอาลิฟ   อาแวแม
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 1. เด็กหญิงนูรนาเดีย   บากา
2. เด็กหญิงฟิตเราะห์   ดายะ
3. เด็กหญิงแวรอกีเยาะห์   แวสะแลแม
 
1. นางสงวน   จวนปลอด
2. นางอาอีซะห์  อาบู
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมน 1. นายสุไลมาน  หะยีสาและ
2. เด็กหญิงอามารีนี  อาแวปาโอะ
3. เด็กหญิงเจ๊ะลีดีนา  สมาแฮ
 
1. นางต่วนฮานีซะห์   อัลอิดรุส
2. นางสาวฮายาตี   วาเยะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กหญิงตัสนีม  บินสาและ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนัซมีร์   สนิ
3. เด็กหญิงอาดีละห์  มะลากอ
 
1. นางสาวจิตรลดา  อินทร์ทอง
2. นางเนาวรัตน์  รัตน์ศรีจันทร์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธนัทเทพ   หนูผึ้ง
2. เด็กหญิงนพรัตน์   สะท้อนทอง
3. เด็กหญิงศุภากร    จินนา
 
1. นางเกศกาญจน์   ศรีสุวรรณ์
2. นางณิศานาถ   เผ่าพิมล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 1. เด็กหญิงซอบารียะห์   แวสนิ
2. เด็กหญิงมัสนา  มะเซ็ง
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  ดอคอ
 
1. นางสาวอิฟฟาณีย์   หะยีลาเปะ
2. นายมะลาเซ็น  อาสัน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงนุรฟารีดา  โตะเยะ
2. เด็กหญิงนุรฮีดายะห์  เจะอุเซ็ง
3. เด็กหญิงเจะซูลีนา  แบเฮง
 
1. นางนิสรีน  ซียง
2. นางสาวเจะฟารีดะห์  ยูโกะ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  เด็ง
2. เด็กหญิงฟาอีซะห์   สามะ
3. เด็กหญิงมุรนี  เจะแต
 
1. นางสูรายยา   ยูโซ๊ะ
2. นายมะนาซี  ยูโซ๊ะ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซารีซา  สะอะ
2. เด็กหญิงนูรีฟา  เจ๊ะสู
3. เด็กหญิงแวอีมะห์  สามะ
 
1. นางปัดดียะห์  ทับมุด
2. นางอิซดิฮาร  แวมายิ
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  อธิวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สังข์เพ็ชร
3. เด็กหญิงอัยมุณี  ยามิน
 
1. นางอาสียะ  จูเฮง
2. นางญาณ์ณิกุล  บุญพรหม
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงนูรซาฟาวานี  เจะเยะ
2. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  สามะ
3. เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอนิ
 
1. นางแวสะรีปะห์  หะยีเหาะ
2. นางนูรไอนี  สามะ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงอารีนี  บารานิง
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายนิมูฮำหมัดอีลฟาน  นาราวงศ์
 
1. นางสาวไซหนับ  บือโต
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวอ 1. เด็กชายอัฟดร  หามะ
2. เด็กชายอำรัน  ฮามะ
 
1. นายสะการียา  ยุนุ๊
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายคอรอฟี   มะหวีเอ็น
2. เด็กชายศิรสิทธิ์   เปาะลี
3. เด็กหญิงสุวนันท์   วงศ์สง่า
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม