หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอัญชุลี ขุนเมืองครูโรงเรียนวัดมะกรูดประธานกรรมการ
2. นางธันย์ชนก อาภรณ์ครูโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
3. นางแวซาปีนะห์ ตาเยะครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางปราณี กาญจนเพชรครูโรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นางอนุสรา แม็งครูโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นางสุธัญญา บุณยะนันท์ครูโรงเรียนบ้านต้นโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางหนูกลั่น ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางเอื้องทิพย์ สารสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางรอฮานา กาเจครูโรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสาวซูฮัยลา เจ๊ะนิครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางพันธ์ทิพย์ สิทธิเสรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านบาเงงประธานกรรมการ
2. นางสาวแวยามีลา กอตอครูโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขามกรรมการ
3. นางนิรวรรณา ยาชะรัตครูโรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางรอฮานา กาเจครูโรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางสาวซูฮัยลา เจ๊ะนิครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ทองตรังครูโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางธิดาวรรณ ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
3. นางสาวรัชตา กิจธวัชวรกุลครูโรงเรียนวัดป่าสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ทองตรังครูโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางธิดาวรรณ ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
3. นางสาวรัชตา กิจธวัชวรกุลครูโรงเรียนวัดป่าสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา พงศ์ประยูรครูโรงเรียนบ้านโผงโผงประธานกรรมการ
2. นางรจนา เจ๊ะแวครูโรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางคอบเซาะ สาและครูโรงเรียนบ้านกระหวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเยาวนิตย์ สุรการครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวารีหย๊ะ เจ๊ะหะครูโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
3. นางสาวยินดี สังข์สุมลครูโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทนา บุญไชยสุริยาครูโรงเรียนบ้านวังกว้างประธานกรรมการ
2. นางขิ่น ดำแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
3. นางกามารีย๊ะ มะลาเฮงพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบูดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายวิสุทธิ์ แวดอเลาะผ.อ โรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางอามีนา มัจฉาครูโรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
3. นางอภิรดี สกุลทองครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ แวดอเลาะผ.อ โรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางอามีนา มัจฉาครูโรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
3. นางอภิรดี สกุลทองครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางนิพาส บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านนาเกตุประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อนิสงค์ครูโรงเรียนตันหยงกรรมการ
3. นางวรรณี แซมะแซครูโรงเรียนบ้านคางากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางนิพาส บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านนาเกตุประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อนิสงค์ครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
3. นางวรรณี แซมะแซครูโรงเรียนบ้านคางากรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางละออ หนูทองคำครูโรงเรียนบ้านคูระประธานกรรมการ
2. นางจันทนา บือนาครูโรงเรียนบ้านบูดนกรรมการ
3. นางธัญญพัฒน์ หนักแดงครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวีณา ดือราซิงครูโรงเรียนบ้านโผงโผงประธานกรรมการ
2. นางซัลมา ยานยาครูโรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
3. นางสาวมาดีฮัต ยานยาครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะครู โรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ เพ็ชรคมขำครู โรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการ
3. นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสยาม มิดคาดีครู โรงเรียนวัดควนลังงาประธานกรรมการ
2. นางนายีบ๊ะห์ อีสอครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
3. นางรอซีดะห์ ดาโอ๊ะครู โรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแวซายเค๊าะ ชารีเดะครู โรงเรียนบ้านประจันประธานกรรมการ
2. นางพยอม ชูมณีครู โรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการ
3. นางสาวรอฮานี ปูตะครู โรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอับดุลฮาดี ตีโดครู โรงเรียนบ้านบูดนประธานกรรมการ
2. นายยุทธเดช แก้มมณีครู โรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการ
3. นางสาวนุรไอนี กาซอพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกาแลสะนอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางวรรณนี โรจน์หัสดินครู โรงเรียนบ้านท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางอามีเน๊าะ สาเม๊าะครู โรงเรียนบ้านปานันกรรมการ
3. นางฮาบีบี ดาฮามิครู โรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณนี โรจน์หัสดินครู โรงเรียนบ้านท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางอามีเน๊าะ สาเม๊าะครู โรงเรียนบ้านปานันกรรมการ
3. นางฮาบีบี ดาฮามิครู โรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอับดุลซอมะ มามะครู โรงเรียนบ้านบูดนประธานกรรมการ
2. นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นางสาวตอยยีบะห์ สาและครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอับดุลซอมะ มามะครู โรงเรียนบ้านบูดนประธานกรรมการ
2. นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นางสาวตอยยีบะห์ สาและครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวรอซีดะ กาญจนสดุ้งครู โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านพงสตาประธานกรรมการ
2. นางจีรารัตน์ บัวสุวรรณครู โรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
3. นางสาวฟาตีเมาะ ราแดงครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอามีเนาะ สาแมสารีครู โรงเรียนบ้านควนโนรีประธานกรรมการ
2. นายซอฟี กาเซะครู โรงเรียนบ้านต้นพิกุลกรรมการ
3. นางนาซีเราะห์ สารีกามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐนิช เนาว์ไพรครู โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอประธานกรรมการ
2. นายซาการียา ตงครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการ
3. นางสาวจิรานุช บาเหมครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุขุมาล ศรีไหมครู โรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสะอาดะห์ ซีเดะครู โรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
3. นางสาวทิศา ทองบุญครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารี ชูสุวรรณครู โรงเรียนบ้านตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวต่วนมาลีกะห์ นิมะครู โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)กรรมการ
3. นางสาวโรสมาวัน อะลีดิมันครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสินีนาฏ คชอ่อนครู โรงเรียนบ้านควนลังงาประธานกรรมการ
2. นายฮัมดี หะยีและครู โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นางสาวรอกายะ ลือแบซาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฏ คชอ่อนครู โรงเรียนบ้านควนลังงาประธานกรรมการ
2. นายฮัมดี หะยีและครู โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นางสาวรอกายะ ลือแบซาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ ไชยการครู โรงเรียนบ้านปลักปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวแวซม เลาะซาครู โรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางมาราตี สุระสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง (โคกโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ ไชยการครู โรงเรียนบ้านปลักปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวแวซม เลาะซาครู โรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางมาราตี สุระสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านคลองช้าง (โคกโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ โอชาอัมพวันครู โรงเรียนวัดเกาะหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล จิตประวัติครู โรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
3. นางซาวาลินี มาครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวัลย์ หนูแก้วครู โรงเรียนบ้านควนลังงาประธานกรรมการ
2. นายแสงตะวัน คงศรีจันทร์พนักงานราชการ โรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
3. นางรอฮีหม๊ะ กางาครู โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายคมกฤช อินแก้วพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางฟาอีซะห์ ยีอาซาพนักงานราชการ โรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
3. นายมะสือกือรี ยะโกะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุนทร พรหมจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นายรุสลัน สาแลครู โรงเรียนบ้านกาแลสะนอกรรมการ
3. นายมาหามะนุ๊ เต๊ะแตครู โรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอับดุลอาซิ มาปะครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนประธานกรรมการ
2. นายฟิกรอน ตาเยะครู โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นายวิชาญ ปาทานครู โรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มือโดครู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางสุรญา เดชอรัญครู โรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
3. นายอับดุลอาซิ มาปะครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมูหามัดสายาดี แวสมาแหครู โรงเรียนบ้านปานันประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สินอ่อนครู โรงเรียนวัดนิคมสถิตกรรมการ
3. นางคอรีเยาะ สำเรครู โรงเรียนบ้านบราโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายศิริ จันทร์แสงครู โรงเรียนวัดป่าสวยประธานกรรมการ
2. นายบาราเฮ็ง มูละครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการ
3. นายอาสมี โต๊ะเจะครู โรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อขึ้นจากพื้น) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ มือโดครู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางสุรญา เดชอรัญครู โรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
3. นางสาวอับดุลอาซิ มาปะครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ป.4-ป.6
1. นายมูหามัดสายาดี แวสมาแหครู โรงเรียนบ้านปานันประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สินอ่อนครู โรงเรียนวัดนิคมสถิตกรรมการ
3. นางคอรีเยาะ สำเรครู โรงเรียนบ้านบราโอกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ อินทรพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายรอมือลี วายาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
3. นายวีระ บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมารียัม ดือราขาเดร์ครูโรงเรียนบ้านกูวิงประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ฤทธิไพโรจน์ครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางกาญจนิจ ยกประสพรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ อินทรพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายรอมือลี จายาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
3. นายวีระ บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิเชน คงสีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมสถิตประธานกรรมการ
2. นางศุลีภรณ์ โอชาอัมพวันครูโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแนบครูโรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฉลอง กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายมาหามะยาซี บาฮะคีรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
3. นางสาวซูปียะห์ หะยีดาราแมพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชน คงสีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมสถิตประธานกรรมการ
2. นางศุลีภรณ์ โอชาอัมพวันครูโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแนบครูโรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางละมุน บูสะมัญครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
2. นางยูนัยน๊ะ ปูเตะครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการ
3. นายมูอามัดอาดี แวดอเลาะครูโรงเรียนบ้านเกาะตากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุปผา พิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมาประธานกรรมการ
2. นางอาซีเยาะห์ จาเงาะครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
3. นางยุวรรณดา โชติมณีครูโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางละมุน บูสะมัญครูโรงเรียนอนุบาลยะรังประธานกรรมการ
2. นางยูนัยน๊ะ ปูเตะครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการ
3. นายมูอามัดอาดี แวดอเล๊าะครูโรงเรียนบ้านเกาะตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุปผา พิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะเมาประธานกรรมการ
2. นางอาซีเยาะห์ จาเงาะครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
3. นางยุวรรณดา โชติมณีครูโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธนาศักดิ์ พรหมนิมิตรก. ผอ.รร.โรงเรียนบ้านต้นโตนดประธานกรรมการ
2. นายรัฐวรรต สุทธิพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แซ่ว่องครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายรัฐวรรต สุทธิพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านตรังประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ พรหมนิมิตรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นโตนดกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แซ่ว่องครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายรัฐวรรต สุทธิพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านตรังประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ พรหมนิมิตรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นโตนดกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แซ่ว่องครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หวานเปราะรักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโคกหญ้าคาประธานกรรมการ
2. นางกรองทอง เกียรติศักดิ์โสภณครูโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรครูโรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ วังสว่างผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบูดนประธานกรรมการ
2. นางรัชนิตา สังขมณีครู โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
3. นายแวสือมาน หามะครู โรงเรียนบ้านสายชลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ วังสว่างผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบูดนประธานกรรมการ
2. นางรัชนิตา สังขมณีครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
3. นายแวสือมาน หามะครูโรงเรียนบ้านสายชลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสายชล โรจนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ การีจิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
3. นายประสงค์ สุวรรณแพทย์ครูโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางนิภา เพชรมณีครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นายรุสดี สาดีนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (52)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์ สุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายชลประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะตากรรมการ
3. นางพวงทิพย์ คงทองครูโรงเรียนบ้านนาค้อกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฮาแซ สะแมครู โรงเรียนบ้านสิเดะประธานกรรมการ
2. นายฮารน ละแมหะมะครูโรงเรียนบ้านควนลาแมกรรมการ
3. นายธรัญชัย ประทีปครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี บริรักษ์นรากุลครูโรงเรียนวัดนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายลุกมาน เจ๊ะโอะครูโรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการ
3. นางสาวตอยีบ๊ะ บือราเฮงพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอิสมาน กานิงครูโรงเรียนบ้านกระโดประธานกรรมการ
2. นางยาวาเฮ แวมิงครูโรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการ
3. นางสุรีย์ เทพรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ จุลบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเหรียงประธานกรรมการ
2. นางศิริมา พรหมมณีครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
3. นายอับดุลรอซะ ยือแรครูโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุกรี คงชูผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาซียะ ลาเตะครูโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางรอฮานิง เจ๊ะดอเล๊าะครูโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอาหามัดซากี ซอแนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเสาะประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล จันทนาครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวธนพร เล๊ะสันครูโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมูฮามะนาวาวี ดอเลาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางสาดประธานกรรมการ
2. นางผุสดี ไชยหมานครูโรงเรียนบ้านต้นพิกุลกรรมการ
3. นางสาววรัฏฐา ชาญพิชญพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ จุลบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเหรียงประธานกรรมการ
2. นางศิริมา พรหมมณีครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
3. นายอับดุลรอซะ ยือแรครูโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเหม มานิตย์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านอิบุ๊ประธานกรรมการ
2. นายอุเส็น ตาเยะครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นายมูฮัมหมัดกูมารูซามัน ก็เด็งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสาแม หะยีอาแวผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขามประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรชนก ทองจันทร์ครูโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการ
3. นางภิรมณีย์ กึ่งพุทธกาลครูโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพรภิรมย์ แสนรักษ์ครูโรงเรียนบ้านคูระประธานกรรมการ
2. นายเด็ดเดี่ยว สุขวิชัยครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โคกโพธิ์)กรรมการ
3. นางวรรณี จุลบัตรครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ พุฒซ้อนดอกครูโรงเรียนบ้านปลักปรือประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองศรีครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางสรัญญา เจียรนัยครูโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พุฒซ้อนดอกครูโรงเรียนบ้านปลักปรือประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองศรีครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางสรัญญา เจียรนัยครูโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจิตรี จงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นายมนสิการ ทิพย์รอดครูโรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
3. นางจินตนา ดำรงฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิตรี จงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางมนสิการ ทิพย์รอดครูโรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
3. นางจินตนา ดำรงฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย เจ้ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลยะรังประธานกรรมการ
2. นายนิกร อินทกาศพนักงานราชการโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางฟาซียะ เจะแวครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ บุญยอดครูโรงเรียนบ้านตันหยงประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสวลี รันดาเวครูโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
3. นางสาวชวนชื่น ฉิมพลีปักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย เจ้ยแก้วครูโรงเรียนอนุบาลยะรังประธานกรรมการ
2. นายนิกร อินทกาศพนักงานราชการโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางฟาซียะ เจะแวครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายตอฮีรน หะยีเลาะแมผู้อำนวยการโรงเรียนร.อนุบาลยะรังประธานกรรมการ
2. นายจตุรภูมิ กูลณรงค์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
3. นายมาซาลัน มนูญดาหวีครูโรงเรียนบ้านบูดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางชไมพร จะระแอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นางรอฮานี ขุนปลัดครูโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางมารีดี หะมิงมะครูโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชไมพร จะระแอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นางรอฮานี ขุนปลัดครูโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางมารีดี หะมิงมะครูโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรุจจิรา แสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงประธานกรรมการ
2. นางสาวสูรายยา มะดีเยาะครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตครูโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจจิรา แสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงประธานกรรมการ
2. นางสาวสูรายยา มะดีเยาะครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตครูโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสารภี นรสิทธิ์พิทักษ์ครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ รักขพันธ์ครูโรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสารภี นรสิทธิ์พิทักษ์ครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี ชูมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ รักขพันธ์ครูโรงเรียนรร.มายอ (สถิตย์ภูผา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางรุจจิรา แสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงประธานกรรมการ
2. นางสาวสูรายยา มะดีเยาะครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตครูโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจารุภา ชูนาคครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัรตน์ วัชรกุลครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
3. นางศิวพร อ่อนแก้วครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจารุภา ชูนาคครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัรตน์ วัชรกุลครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
3. นางศิวพร อ่อนแก้วครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางจารุภา ชูนาคครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัรตน์ วัชรกุลครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการามกรรมการ
3. นางศิวพร อ่อนแก้วครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ บินพันทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนประธานกรรมการ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ เฮ็งตาแกะครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางสาวอัสม๊ะ กูโนะครูโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางฮาซียะห์ กาแบครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอประธานกรรมการ
2. นางกัญญา สังข์แก้วครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการ
3. นางสาวนูรูฮูดา สาและมิงครูโรงเรียนบ้านควนประกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ บินพันทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนประธานกรรมการ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ เฮ็งตาแกะครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางสาวอัสม๊ะ กูโนะครูโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายยูซุฟ เนียมนำครูโรงเรียนบ้านกูวิงประธานกรรมการ
2. นางสาวซูราณีย์ บินมะแซครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางฮานี แวเด็งครูโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางชะอ้อน อินทรแก้วครูโรงเรียนบ้านนาค้อกลางประธานกรรมการ
2. นายอุษมัน บือราเฮงพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นางโรสมาลิน เจะและครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายยูซูฟ เนียมนำครู รร.บ้านกูวิงประธานกรรมการ
2. นางสาวซูราณีย์ บินมะแซครู รร.ชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางฮานี แวเด็งครู รร.ตลาดนัดบาซาเอกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6
1. นายอิกรอม มูลาครูโรงเรียนบ้านระแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุไวดา สาแยตือปะครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
3. นางบัลกิส เจ๊ะโส๊ะครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3
1. นายอิกรอม มูลาครูโรงเรียนบ้านระแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุไวดา สาแยตือปะครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
3. นางบัลกิส เจ๊ะโส๊ะครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายราชัน รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านอีบุ๊ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาริยา หมุดบินสันครูโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
3. นางสาวซันโนรา จารงครูโรงเรียนบ้านปานันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายราชัน รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านอีบุ๊ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาริยา หมุดบินสันครูโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
3. นางสาวซันโนรา จารงครูโรงเรียนบ้านปานันกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวนีนา อิสมิงครูโรงเรียนบ้านวังกว้างประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ สาแล๊ะหมินครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางยาวีต้า โนะครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asian Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวเจ๊ะแย เหมมันต์ครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางไสนะ ดอเลาะครูโรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
3. นางซาอีดะห์ บือราเฮงครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3
1. นายอนุรัตน์ พันธ์ศิลป์ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)ประธานกรรมการ
2. นายสุกใจ แสงเพชรครูโรงเรียนวัดบุพนิมิตกรรมการ
3. นางวาสนา แก้วระงับครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ติระพัฒน์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุนทรวารีประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีสมปองครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ศรีสงเคราะห์ครู โรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
4. นายสมคิด ศรีสุวรรณ์พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการ
5. นางวนิดา สืบประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านวัดอรัญวาสิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพัยรัตน์ แก้วระงับครู โรงเรียนวัดธนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นายมาฮามะ แลแรครู โรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นายสมพร บุญศรีครู โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวีระ โกวิทางกูรผอ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสมอใจ วิจิตรครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
3. นายดลเลาะ ดาแมครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวีระ โกวิทางกูรครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสมอใจ วิจิตรครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวกัลยาดา พงศ์ศิริครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประกอบ คงทองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสามยอดประธานกรรมการ
2. นางหัสนี แวกือจิกครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางธารทิพย์ มากมูลครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลงรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมายอ(สถิยต์ภูผา)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จองเดิมครู โรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
3. นางแพรวา หินอ่อนครู โรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางปัทมา กาโฮงครู โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนประธานกรรมการ
2. นางสาวแวรุสนี เจ๊ะเมาะครู โรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางวิชนีย์ บุญยอดครู โรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ปฐมวัย
1. นางราทิพย์ ขุนทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อครู โรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
3. นายวิเชตุ เดชมังกรครู โรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.1-ป.3
1. นางราทิพย์ ขุนทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อครู โรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
3. นายวิเชตุ เดชมังกรครู โรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ป.4-ป.6
1. นางราทิพย์ ขุนทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อครู โรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
3. นายวิเชตุ เดชมังกรครู โรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง ม.1-ม.3
การแข่งขันดีเกฮูลู ป.1-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารีผู้อำนวยการ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอประธานกรรมการ
2. นางอัมรา ตูแวแมครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
3. นายยูโซ๊ะ หามะครู โรงเรียนบ้านดูวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันดีเกฮูลู ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายมูฮำมัดซำรี บือโตผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบินยาประธานกรรมการ
2. นายอายุ กรือเซะครูอิสลามศึกษาบ้านควนแปลงงูกรรมการ
3. นายอิสมาแอ มาหะครู รร.มูลนิธิอาซิซสถานกรรมการ
4. นายนายมูฮามัดฮาฟิส เจีะแวครูอิสลามศึกษา รร.อนุบาลยะรังกรรมการ
5. นายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายมูฮำมัดซำรี บือโตผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบินยาประธานกรรมการ
2. นายอายุ กรือเซะครู อิสลามศึกษา รร.บ้านควนแปลงงูกรรมการ
3. นายอิสมาแอ มาหะครู รร.มูลนิธิอาซิซสถานกรรมการ
4. นายมูฮามัดฮาฟิส เจ๊ะแวครู อิสลามศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
5. นายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ครู อิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายมูฮำมัดซำรี บือโตผอ.รร.บ้านบินยาประธานกรรมการ
2. นายอายุ กรือเซะครูอิสลามศึกษาบ้านควนแปลงงูกรรมการ
3. นายอิสมาแอ มาหะครู รร.มูลนิธิอาซิซสถานกรรมการ
4. นายมูฮามัดฮาฟิส เจ๊ะแวครูอิสลามศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
5. นายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ครูอิสลามศึกษา รร.บ้านนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.1-ป.3
1. นายมะยะโกะ เจะยะปาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหารยามูประธานกรรมการ
2. นายตาร์มิซี เมาตีครู รร.มูลนิธิอาซิซสถานกรรมการ
3. นายอะห์หมัด สาและผอ. รร.บ้านเกาะจันกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด บาเหมบูงาครู รร.บ้านควนลังงากรรมการ
5. นายหะมะ ยามิงครูอิสลามศึกษา รร.บ้านดูวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ป.4-ป.6
1. นายมะยะโกะ เจะยะปาร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านละหารยามูประธานกรรมการ
2. นายตาร์มิซี เมาตีครู รร.มูลนิธิอาซิซสถานกรรมการ
3. นายอะห์หมัด สาและผอ. รร.บ้านเกาะจันกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด บาเหมบูงาครู รร.บ้านควนลังงากรรมการ
5. นายหะมะ ยามิงครูอิสลามศึกษา รร.บ้านดูวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องอานาซีดภาษามลายู ม.1-ม.3
1. นายมะยะโกะ เจะยะปาร์ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านละหารยามูประธานกรรมการ
2. นายตาร์มิซี เมาตีครู รร.มูลนิธิอาซิซสถานกรรมการ
3. นายอะห์หมัด สาและผอ.รร.บ้านเกาะจันกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด บาเหมบูงาครู รร.บ้านควนลังงากรรมการ
5. นายหะมะ ยามิงครูอิสลามศึกษา รร.บ้านดูวากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุภชัย ไชยลาภครูโรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นายมูฮำหมัด แวนิครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
3. นางสาวศุทธิวรรณ นันทพุฒครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรอสดี จารงครูโรงเรียนบ้านสิเดะประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา สาวอินทร์ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
3. นายอัศมินทร์ สาและพนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายรอสดี จารงครูโรงเรียนบ้านสิเดะประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา สาวอินทร์ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
3. นายอัศมินทร์ สาและพนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางมาราตี มามะครูโรงเรียนบ้านบาเงงประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตติ์ ปานถาวรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการ
3. นายสักรินทร์ วาจิพนักงานราชการโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ สวามิภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านบือแนปีแนประธานกรรมการ
2. นายอายุ วาเย็งพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางสาวแวดะห์ ปาลายาพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริมา ชูสงค์ครูโรงเรียนบ้านตรังประธานกรรมการ
2. นายซูไฮมิน ปัตยะบุตรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52กรรมการ
3. นายนิเซะ นิสนิพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวปารีดะห์ ดือราโอะครูโรงเรียนบ้านปานันประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นนท์ณรงค์ครูโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้กรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ สะอิครูโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจินดา สระวารีครู โรงเรียนอนุบาลยะรังประธานกรรมการ
2. นางสุทิน หนูสนิทครู โรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
3. นางสาวเทวลิน พรหมศิริครู โรงเรียนบ้านตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบาราเฮง เจะหลงครู โรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายฐิรอาศน์ แก้วพวงครู โรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางพรพิศ รัตนพันธุ์ครู โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรัทธา แหมะจิผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะประธานกรรมการ
2. นายอิสมาแอ กาซอครู โรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา แวนาแวครู โรงเรียนบ้านคางากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา แหมะจิผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะประธานกรรมการ
2. นายอิสมาแอ กาซอครู โรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา แวนาแวครู โรงเรียนบ้านคางากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางธมภร มณีสะอาดผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโผงโผงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมาภรณ์ นวลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
3. นางฐายิกา คงศรีประพันธ์ครู โรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธมภร มณีสะอาดผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโผงโผงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมาภรณ์ นวลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
3. นางฐายิกา คงศรีประพันธ์ครู โรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุกิตต์ อนันทมาศผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองหินประธานกรรมการ
2. นายมานะ แก้วนาวีครู โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางรุจิรา ชูมณีครู โรงเรียนบ้านบินยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุกิตต์ อนันทมาศผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองหินประธานกรรมการ
2. นายมานะ แก้วนาวีครู โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นางรุจิรา ชูมณีครู โรงเรียนบ้านบินยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายยาการียา เจ๊ะเฮงครู โรงเรียนต้นพิกุลประธานกรรมการ
2. นายนิแม เจะมะครู โรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
3. นางสาวตีซัน มะนอครู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยาการียา เจ๊ะเฮงครู โรงเรียนต้นพิกุลประธานกรรมการ
2. นายนิแม เจะมะครู โรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
3. นางสาวตีซัน มะนอครู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุรีภรณ์ สุวรรณจางครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นางมารีเยาะ อาลีครู โรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
3. นางปราณี บริรักษ์นรากุลครู โรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุรีภรณ์ สุวรรณจางครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นางมารีเยาะ อาลีครู โรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
3. นางปราณี บริรักษ์นรากุลครู โรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริงครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52ประธานกรรมการ
2. นางอาซียะห์ เจะหลงครู โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางพัณณี คงสะวะคุณนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ปน.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริงครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52ประธานกรรมการ
2. นางอาซียะห์ เจะหลงครู โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางพัณณี คงสะวะคุณนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ปน.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิยะเนตร จารงค์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังกว้างประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รัตน์น้อยครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางหาซีย๊ะ ฮะนิงครู โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางขวัญมล สิทธิเชนทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนหยีประธานกรรมการ
2. นางสวลี สามแก้วครู โรงเรียนบ้านวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางสมศรี ชุมนุมมณีครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญมล สิทธิเชนทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนหยีประธานกรรมการ
2. นางสวลี สามแก้วครู โรงเรียนบ้านวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางสมศรี ชุมนุมมณีครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางต่วนซากีนะ ซอตีเมาะ ครูโรงเรียนบ้านบูโกะประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาวาทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางมณฑา พลนุ้ยครูโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมาศลีนา สานา ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูประธานกรรมการ
2. นางรอสือน๊ะ วานิ ครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
3. นางขจีรัตน์ แซ่ว่องครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางต่วนเยาะ นิสะนิครูโรงเรียนบ้านประจันประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แดงเพ็งครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
3. นางนาอีหม๊ะ ดอเลาะครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวไพลิน เสนภักดีครูโรงเรียนวัดเกาะหวายประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เพชรชูกูลครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
3. นางประไพ มั่นหมายครูโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประกอบ คงทองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสามยอดประธานกรรมการ
2. นางหัสนี แวกือจิกครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางธารทิพย์ มากมูลครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนูรีย๊ะ กือมอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 52ประธานกรรมการ
2. นางสาวมูนีเราะห์ นิมะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางสาวพรทิวา แสงสุวรรณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชะเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนูรีย๊ะ กือมอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 52ประธานกรรมการ
2. นางสาวมูนีเร๊าะห์ นิมะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางสาวทิวา แสงสุวรรณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชะเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนูรีย๊ะ กือมอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 52ประธานกรรมการ
2. นางสาวมูนีเราะห์ นิมะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางสาวทิวา แสงสุวรรณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชะเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนูรีย๊ะ กือมอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ 52ประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรยานี วาเด็งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางสาวทิวา แสงสุวรรณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชะเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวซูรีต้า ซงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านอินทนิลประธานกรรมการ
2. นายอัมรันต์ มะแอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางสาวฐาปะณีย์ แว่นแก้วครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูรีต้า ซงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านอินทนิลประธานกรรมการ
2. นายอัมรันต์ มะแอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางสาวฐาปะณีย์ แว่นแก้วครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูรีต้า ซงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านอินทนิลประธานกรรมการ
2. นายอัมรันต์ มะแอครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
3. นางสาวฐาปะณีย์ แว่นแก้วครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชดาภร บำรุงวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสายชลประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรรอยฮัน ลาเต๊ะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นายยีฮาด จะปะกียาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชดาภร บำรุงวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสายชลประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรอยฮัน ลาเต๊ะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นายยีฮาด จะปะกียาครูพี่เลี้ยงเด็ดพิการ โรงเรียนบ้านประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชดาภร บำรุงวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสายชลประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรรอยฮัน ลาเต๊ะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
3. นายยีฮาด จะปะกียาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวฮายาตี มามะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรฮายาตี วาเด็งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางสาวอามีเนาะ จะปะกียาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้าบูโกะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฮายาตี มามะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรยานี วาเด็งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางสาวอามีเนาะ จะปะกียาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านบูโกะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรอหานา ตาหยงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นายการียา สือแม็งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนรร.บ้านบาตะกูโบกรรมการ
3. นางสาวยามีละห์ ซาซูครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 095-4386466
นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 094-5844380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073-431196
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]