หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสม พุ่มแก้ว รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
2 นายอำนวย จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) ประธานกรรมการผ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวที่และพิธีเปิด  
3 นางสมศรี ผ่องใส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ  
4 นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
5 นายสม พุ่มแก้ว รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
6 นายกำธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพ้นธ์  
7 นายมนตรี มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ประธานกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลทะเบียนและเกียรติบัตร  
8 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
9 นางสิรวีร์ โสถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
10 ว่าที่พันตรีฐิติพันธุ์ เลื่อนแก้ว ผอ.รร.บ้านนาค้อใต้ ประธานกรรมการฝ่่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
11 นางสุคนธ์ ติ้งคำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
12 นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
13 นายดัลนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
14 นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
15 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุุ่่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
17 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
18 นายปรีชา ศรีสุข ผอ.รร.วัดธนาภิมุข ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศลป์)  
19 นางสุกัญญา เพชรมงคล ผอ.รร.บ้านท่าเรือ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)  
20 นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
21 นายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์ สพฐ.)  
22 นายชัรฟุดดีน หะยี ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
23 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน  
24 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุุ่่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรการแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง  
25 นางธนัญญา หมันหลี ผอ.รร.บ้านบากง ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
26 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม  
27 นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปน.2 รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
28 นายเชวงศักดิ์ จุลบุตร ผอ.รร.วัดธนาภิมุข รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
29 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ  
30 นางประไพพิศ พิริยะพัฒนพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
31 นางอวบ วงศ์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
32 นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
33 นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รองประธานกรรมการฝ่ายระบบข้อมูลทะเบียนและเกียรติบัตร  
34 นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ปน.2 รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
35 นายอมร บัวสุวรรณ ช่างสี สพป.ปน.2 รองประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
36 นายบัณฑิต ขุนชนะ ครู รร.วัดสุุนทรวารี รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
37 นางผณินทร แซ่อุ่ย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายพยาบาล  
38 นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
39 นางอุุไร ชูช่วย ครู รร.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
40 นางฟานีดา วันอิดริส ครู รร.บ้านควนโนรี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นางเพลินพิศ ไชยการ ครู รร.บ้านปลักปรือ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ่าสตร์  
42 นายวิเชน คงสีจันทร์ ผอ.รร.วัดนิคมสถิต รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
43 นายสุกรี คงชู ผอ.รร.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
44 นายวิเชตุ เดชมังกร ครู รร.บ้านป่าบอน รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี - นาฏศิลป์)  
45 นางนูรอาซีกีน อิสเฮาะ ครู รร.ชุมชนบ้านบูดน รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่ารงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
46 นายดิเรกฤทธิ์ ดำรงรักษ์ ครู รร.บ้านควนลังงา รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ -หุ่นยนต์ สพฐ.)  
47 นายมานิตย์ บินพันทอง ครู รร.ชุมชนบ้านเมืองยอน รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
48 นายธวัชชัย ติระพัฒน์ ผอ.รร.วัดสุนทรวารี รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
49 นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพร ครู รร.บ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรการแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง  
50 นายอะห์หมัด สาและ ผอ.รร.บ้านเกาะจัน รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
51 นายเรวัฒน์ สาราเซะ ครู รร.บ้านน้ำใส รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม  
52 นางสาวรัชนา สมบูรณ์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางมาเรียม ยะสะแต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นางอัญชลี พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
58 นายปรีชา ศรีสุข ผอ.รร.วัดธนาภิมุข กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
59 นายธนาศักดิ์ พรหมนิมิต รก.ผอ.รร.บ้านต้นโตนด กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
60 นายพรภิรมย์ แสนรักษ์ ครู รร.บ้านคูระ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
61 นายสุวิทย์ ทองรัตน์ ครู รร.บ้านโคกเหรียง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
62 นายธรัญชัย ประทีป ครู รร.บ้านโคกเหรียง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
63 นางสาวสุรีรัตน์ วัชรกุล ครู รร.วัดอรัญวาสิการาม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
64 นายสุนทร แดงวิไล ครู รร.วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
65 นางปิยนัยท์ แดงวิไล ครู รร.วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
66 นางณิชารีย์ แก้วสุวรรณ ครู รร.วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
67 นางสาวสุภรัตน์ มุกดารัตน์ ครู รร.วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
68 นายศิริ จันทร์แสง ครู รร.วัดป่าสวย กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
69 นางสุวันดี รัตนวงศ์ พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
70 นายศักดิ์ แก้วบันดิษฐ์ รร.บ้านโคกเหรียง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
71 นายนิรันดร์ พรหมมุณี รร.วัดธนาภิมุข กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
72 นายแปะอิง มะแซ วิทยากรอิสลาม รร.วัดธนาภิมุข กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
73 นายเจือน โทบุรี รร.บ้านม่วงเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
74 นายสุชาติ มงคล รร.วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
75 นายณรงค์ มีทอง รร.วัดป่าสวย กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
76 นายสมหมาย เจ้ยแก้ว ครู รร.อนุบาลยะรัง กรรมการฝ่่ายพฺิธีการ  
77 นางสาวยุรา ยูนุ พนักงานราชการ รร.บ้านควนลังง กรรมการฝ่่ายพฺิธีการ  
78 นายสุพิศ แว่นแก้ว ครู รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ กรรมการฝ่่ายพฺิธีการ  
79 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ครู รร.บ้านโคกโพธิ์ กรรมการฝ่่ายพฺิธีการ  
80 นายศราวุฒิ สุขจันทรา ครู รร.บ้านม่วงเตี้ย กรรมการฝ่่ายพฺิธีการ  
81 นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
82 นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
83 นายธัญนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
84 นายชรัมภ์ แดงประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
85 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
86 นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
87 นายอดินันต์ หะมะ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
88 นางพรรณวดี แก้วพิมล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายต้อนรรับ  
89 นางอภิชญา คงช่วย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
90 นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
91 นายสุชาติ ชูสุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
92 นายบุญเหลือ จันทร์ศิริ ครู รร.บ้านควนแปลงงู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
93 นางกิริณี พรหมจันทร์ ครู รร.ชุมชนบ้านต้นสน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
94 นายฮัมดัน ยานาย พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
95 นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
96 นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ทะเบียนและเกียรติบัตร  
97 นางสาวศุภลักษณ์ หะยีมะสาและ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ทะเบียนและเกียรติบัตร  
98 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ทะเบียนและเกียรติบัตร  
99 นางนิยะดา จิตต์ดำหริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
100 นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ปน.2 กรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
101 นายสุทธิรักษ์ มีศรีสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ปน.2 กรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
102 นายชรัมภ์ แดงประเสริฐ พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
103 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
104 นายธนพัต ศรีวิมล พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
105 นายถวิล ชุุลีนวน ช่างไฟฟ้า สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
106 นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
107 นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้า สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
108 นายดนุวัติ ชูนุ้ย พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
109 นายรอมือลี วายา พนักงานราชการ รร.ไทยรัฐวิทยา 52 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
110 นายสุชาติ ชูสุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
111 นายบุญเหลือ จันทรศิริ ครู รร.บ้านควนแปลงงู กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
112 นายอุเส็น ตาเยะ ครู รร.บ้านสามยอด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
113 นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง ครู รร.บ้านกระเสาะ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
114 นายฟิกรอน ตาเยะ พนักงานราชการ รร.บ้านสามยอด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
115 นายอับดุลอาซิ ลือแบลูวง ครู รร.บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
116 นายเฉลิมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ครู รร.วัดอรัญวาสิการาม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
117 นายมูฮำหมัดซานูซี อาแว พนักงานราชการ รร.บ้านปานัน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
118 นายวิสุทธิ์ แยนา พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
119 นายณัฐนันท์ หินอ่อน ครู รร.มายอ (สถิตย์ภูผา) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
120 นายสมชาย ยิ่งถาวร สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
121 นายแวอาลี สิเดะ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
122 นายสาเร็ม เจะหะ สพป.ปน.2 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
123 นางรัชรินทร์ ส้องสง นักตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล  
124 นางมาเรียม ยะสะแต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
125 นางวิชนีย์ บุญยอด ครู รร.บ้านปลักปรือ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
126 นางสาวลีย์ นาหว่าน ครู รร.บ้านอินทนิล กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
127 นางสาวมาซีเตาะ สันบากอ ครู รร.บ้านควนลาแม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
128 นางสาวกุลวดี คงสมบูรณ์ ครู รร.บ้านบาเงง กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
129 นายอับดุลอาซิ มาปะ ครู รร.ชุมชนบ้านบือแนปีแน กรรมการฝ่่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
130 นางสาวโรสมาวัน อะลีดิมัน ครู รร.บ้านทุ่งยาว กรรมการฝ่่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
131 นางรอกีเย๊าะ บือราเฮง ครู รร.บ้านต้นทุเรียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
132 นางบุปผา พิกุล ผอ.รร.บ้านชะเมา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
133 นางสาวเสมอใจ วิจิตร ครู รร.บ้านโคกโพธิ์ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
134 นายอาหามัดซากี ซอแนะ ผอ.รร.บ้านปานัน กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
135 นางสาวสุรีรัตน์ วัชรกุล ครู รร.วัดอรัญวาสิการาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี - นาฎศิลป์)  
136 นางฟารีด๊ะ ใบมะ ครู รร.บ้านบาตะกูโบ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
137 นายมูฮัมหมัดอัรซาด ลือแบซา ครู รร.ชุมชนบ้านต้นสน กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์ สพฐ.)  
138 นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ ครู รร.บ้านปาลัส กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์ สพฐ.)  
139 นางสาวรุสมาวัน หยีสุหลง ครู รร.บ้านนาค้อใต้ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
140 นางมารีดี หะมิงมะ ครู รร.บ้านบราโอ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
141 นายอนุรัตน์ พันธ์ศิลป์ ครู รร.มายอ (สถิตย์ภูผา) กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน  
142 นายรอมือลี วายา พนักงานราชการ รร.ไทยรัฐวิทยา 52(ชุมชนบ้านต้นไพ) กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรการแข่งขัน Dancers ลูกทุ่่ง  
143 นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริง ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 52ฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  
144 นายรอมือลี หะยีตาเฮ ครู รร.อนุบาลยะรัง กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม  
145 นายมูฮัมหมัดสุกรี บาเหมบูงา ครูอิสลามศึกษา รร.บ้านนาประดู่ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม  
146 นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
147 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปน.2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และแสงเสียงสำหรับเวทีและพิธีเปิด  
148 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ  
149 นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ  
150 นางสุดสาคร มาตย์นอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
151 นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
152 นางพรภนา คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ปน.2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
153 นายอนนท์ อุ่นอก ช่างสี สพป.ปน.2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
154 นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการและุเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร  
155 นางศิริยา ดำรงกูล ึครู รร.บ้านปาลัส กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
156 นางนาซีเราะห์ สารีกามา ครู รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
157 นางละมุน บูสะมัญ ครู รร.อนุบาลยะรัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
158 นายฤทธิ์ สุวรรณกุล ผอ.รร.บ้านสายชล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
159 นางสาวฮาดีบะห์ มาเน็ง พนักงานราชการ รร.บ้านชะเมา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
160 นายวีรโชติ ฤทธิ์โต ครู รร.บ้านระแว้ง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์ สพฐ.))  
161 นางธัญชนก ไตรวงศ์ ครู รร.บ้านโคกเหรียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
162 นางวนิดา สืบประดิษฐ์ ครู รร.วัดอรัญวาสิการาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
163 นางวิลาวัลย์ ผลจรุง ครู รร.บ้านนาเกตุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรการแข่งขัน Dancers ลูกทุ่ง  
164 นายอายุ กือเซะ ครูอิสลามศึกษา รร.บ้านควนแปลงงู กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสุตร การแข่งขันกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม  
165 นายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ วิทยากรอิสลาม รร.บ้านนาประดู่ กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
166 นางวิลาวัณย์ ผลจรุง ครู รร.บ้านนาเกตุ กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
167 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ครู รร.บ้านโคกโพธิ์ กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
168 นางสุรัยดา กีโต๊ะ ครู รร.ชุมชนบ้านพงสตา กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
169 นางปาตีเมาะ เจ๊ะเลาะ ครู รร.ต้นพิกุล กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
170 นายตัรมีซีย์ หิเล รร.ตลาดปรีกี กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
171 นางสาวศิริมา ชูสงค์ ครู รร.บ้านตรัง กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
172 นายณัฐนันท์ หินอ่อน ครู รร.มายอ (สถิตย์ภูผา) กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
173 นางสาวสุจรรยา อินชะนะ ครู รร.บ้านควนแปลงงู กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน  
174 นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปน.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
175 นางสุวันดี รัตนวงศ์ พนักงานราชการ สพป.ปน.2 กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 095-4386466
นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 094-5844380
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โทร 073-431196
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]