สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบิสมี  สะนิ
 
1. นางปารีดา  หลังชาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.665 เงิน 5 1. เด็กหญิงรอบีอะห์  หะยีสาและ
 
1. นางวิภาพร  แซ่ลิ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.665 เงิน 6 1. เด็กหญิงตัสนีม  หะมะ
2. เด็กหญิงนัสรีน  มะสาแม็ง
3. เด็กหญิงนูรูลซาฮีดา  ลีวาเลาะ
4. เด็กหญิงวันมุสนา  กาเจ
5. เด็กหญิงฮัยฟาฮ์  ปิ
 
1. นางกัญญา  ขวัญรัตน์
2. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงซากีเราะห์  สาหาด
2. เด็กหญิงนูรอัศฟา  แวสามะ
3. เด็กหญิงบัลกิส  มิดิง
4. เด็กชายฟิตดีน  อับดุลราฮิม
5. เด็กหญิงสุวรรณา  มะดีเย๊าะ
 
1. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
2. นางวราภรณ์  สงเสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.666 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาเดีย  เจะลี
2. เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  กางา
3. เด็กหญิงรุสนีตา  กอยา
 
1. นางสาวจงจิต  พรหมจันทร์
2. นางวิภาพร  แซ่ลิ้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิสา  มะสาแม
 
1. นางจุรีรัตน์  รักขพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศ็อฟวาน  กรูตามา
 
1. นางสาวรอฮานา  ยามา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิอัซวาณี  นิกะจิ
2. เด็กชายฟาดือรู  เซ็ง
3. เด็กหญิงฮาซานะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวสาวียะห์  ลาเต๊ะ
2. นางสาวนัสรียาร์  อาเย๊าะแซ