สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบิสมี  สะนิ
 
1. นางปารีดา  หลังชาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนูซูลัน  เจะรี
 
1. นางสาวมาซีเตาะ  สาและ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.665 เงิน 5 1. เด็กหญิงรอบีอะห์  หะยีสาและ
 
1. นางวิภาพร  แซ่ลิ้ม
 
4 ภาษาไทย อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงต่วนฟาติน  หนิกือจิ
 
1. นางสาวมาซีเตาะ  สาและ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมาเรียม  สาแม
 
1. นางปารีดา  หลังชาย
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูฮาดา  เจะซอ
2. เด็กหญิงนิอัสรีนา  ลีแซ
3. เด็กหญิงอานีซะห์  เวาะโกะ
 
1. นางนันทพร  ศรีสงเคราะห์
2. นางปารีดา  หลังชาย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิอาซีกีน  นิกะจิ
2. เด็กหญิงอัสมาอ์  ยีสาและ
 
1. นางนันทพร  ศรีสงเคราะห์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.665 เงิน 6 1. เด็กหญิงตัสนีม  หะมะ
2. เด็กหญิงนัสรีน  มะสาแม็ง
3. เด็กหญิงนูรูลซาฮีดา  ลีวาเลาะ
4. เด็กหญิงวันมุสนา  กาเจ
5. เด็กหญิงฮัยฟาฮ์  ปิ
 
1. นางกัญญา  ขวัญรัตน์
2. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรุสมีย์  ตาเยะ
2. เด็กหญิงนูรูลญันนะห์  มะแวซา
3. เด็กหญิงนูร์ไอนี  สาเมาะ
4. เด็กหญิงลาตีฟะห์  เจะซอ
5. เด็กหญิงอายาณี  บราเฮม
 
1. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
2. นางกัญญา  ขวัญรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงซากีเราะห์  สาหาด
2. เด็กหญิงนูรอัศฟา  แวสามะ
3. เด็กหญิงบัลกิส  มิดิง
4. เด็กชายฟิตดีน  อับดุลราฮิม
5. เด็กหญิงสุวรรณา  มะดีเย๊าะ
 
1. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
2. นางวราภรณ์  สงเสน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอูลฟา  หะยีสาเมาะ
 
1. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัจวา  เจะโด
 
1. นางสาวธนิกานต์  ยอดคง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟารีดา  ดาโอะ
2. เด็กหญิงอัสมะห์  เจะซอ
 
1. นายณัฐนันท์  หินอ่อน
2. นายสมพร  เพชรสุวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเดียร์นา  เจะโซะ
 
1. นายอูเซ็น  หะยีแยนา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอะกาลีลี  ยีสาและ
 
1. นายอูเซ็น  หะยีแยนา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  หะยีสาและ
 
1. นายอูเซ็น  หะยีแยนา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอินตันนาบีลา  ซอและ
2. เด็กชายอิรฟาน  สะตา
3. เด็กชายอุสมาน  แนแปเร๊าะ
 
1. นางสาวจงจิต  พรหมจันทร์
2. นางวิภาพร  แซ่ลิ้ม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.666 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาเดีย  เจะลี
2. เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  กางา
3. เด็กหญิงรุสนีตา  กอยา
 
1. นางสาวจงจิต  พรหมจันทร์
2. นางวิภาพร  แซ่ลิ้ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิสา  มะสาแม
 
1. นางจุรีรัตน์  รักขพันธ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนูรฮาซีลา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวรอฮานา  ยามา
 
21 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศ็อฟวาน  กรูตามา
 
1. นางสาวรอฮานา  ยามา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัซรัน  หะ
2. เด็กชายมููฮำหมัด  เจะเล็ง
3. เด็กชายอัฟฟาน  แวนาแว
4. เด็กชายอัลอานัส  หะมะ
5. เด็กชายอาบูหาสันบาซอรี  อาแว
6. เด็กชายอีดรีส  ยูโซ๊ะ
 
1. นายสุทธิกรณ์  เพชรวิโรจน์
2. นายอนุรัตน์  พันธ์ศิลป์
3. นายสมพร  เพชรสุวรรณ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาเดีย  หะมะ
2. เด็กหญิงไซฮา  แวสามะ
 
1. นายบัณฑิต  สุวรรณทวี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฟุรกอน  กางา
2. เด็กหญิงยูวีตา  อาหวัง
 
1. นายบัณฑิต  สุวรรณทวี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิลฮาม  หะยีหามะ
2. เด็กชายฮัยซัม  หะยีหามะ
 
1. นายบัณฑิต  สุวรรณทวี
2. นายวีรยุทธ  สีลาภเกื้อ
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิอัซวาณี  นิกะจิ
2. เด็กชายฟาดือรู  เซ็ง
3. เด็กหญิงฮาซานะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวสาวียะห์  ลาเต๊ะ
2. นางสาวนัสรียาร์  อาเย๊าะแซ
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99.995 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซามีมี  ยีสาและ
2. เด็กหญิงนููรลัยลา  ลูโบะยาเซ็ง
3. เด็กหญิงยัสมีย์  มาเละ
 
1. นางสาวราตรี  กาญจนอารี
2. นางวรรณดี  คงสวัสดิ์
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟาติน  วาโด
 
1. นางนาซีฟะห์  มะดีเยาะ