สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68.99 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนาวัฒน์  ไตรสกุล
 
1. นางสาวศิริพร  สินอ่อน
 
2 ภาษาไทย อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76.333 เงิน 6 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  ขวัญเพชร
 
1. นางสาวศิริพร  สินอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  เพชรยอดศรี
 
1. นายวรวิทย์  สุวรรณรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทรงศรีจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร   สินอ่อน