สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายกุรเนียวัน   สนอมวงศ์
 
1. นางสาวซุลยานา  ซาโรมอ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงซูบัยดะห์   สะเตาะ
 
1. นางโรสมาลิน  เจะและ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.998 เงิน 5 1. เด็กหญิงยามีละห์    ตูยง
2. เด็กหญิงอาฟัฟ   แบฆอ
3. เด็กหญิงอามานี  ตอแต
 
1. นางสาวฮาสนะห์  กาซา