สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมะกรูด สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิมล  หวานเสนาะ
 
1. นางอัญชุลี  ขุนเมือง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณทิชา  หนูผุด
 
1. นางอุษา  เดชทุ่งคา