สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป. ปัตตานี เขต ๒

การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่างวันที 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรฆพร  รัตน์น้อย
 
1. นางธนพร  แมนสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยดา  ธรรมใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  พรหมอินทร์
3. เด็กหญิงปทิตตา  ชูศรี
 
1. นางสุภาพร  ช่วยรัตนะ